Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare sediu centru exploatare Slatina


Anunt de participare (utilitati) numarul 130414/15.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  RADUCU FEDIUC, Tel. 021 3035617, Email:  [email protected], Fax:  021 3035670, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Strada Fratii Golesti nr. 25 B, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110174, Romania, Punct(e) de contact:  Serv comercial, Tel. 0248607200, Fax:  0248607209
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Strada Fratii Golesti nr. 25 B, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110174, Romania, Punct(e) de contact:  serv comercial, Tel. 0248607200, Fax:  0248607209
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Strada Fratii Golesti nr. 25 B, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110174, Romania, Punct(e) de contact:  secretariat, Tel. 0248607200, Fax:  0248607209
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare sediu centru exploatare Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: la sediul Centrului de Exploatare Slatina, conform cerintelor Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare sediu centru exploatare Slatina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intreaga cantitate conform cerintelor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 372, 030RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 7000, 00lei.Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gaseste in nicio situatie din cele precizate la art.181 din OUG 34/2006; Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale; Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.....; Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (CUI)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu 372.030 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ; Subcontractanti si acord de subcontractare (daca este cazul); Experienta similara ? se va prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca a executat cel putin o lucrare similara, insotita de recomandarea din partea beneficiarului respectiv, care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiarii / autoritati contractante . Suma valorilor incluse in contractele prezentate ca dovada a experientei similare sa fie minim 372.030 lei. Declaratii pentru: a) Dotari specifice; b) utilaje; c) ehipament tehnic; d) mijloace de transport; e) laboratoare ? necesare pentru indeplinirea contractului; Declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimii 3 ani al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Declaratia va fi insotita de CV al persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform informatiilor specificate la pct. IV.2 din DA atasata prezentului anunt. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este "pretul total al ofertei"
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2011 10:00
Locul: Sediul CN Transelectrica - ST PITESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
S-a ales procedura de licitatie deschisa si s-a publicat nota justificativa alaturi de documentatia de atribuire.Valoarea estimata a achizitiei este de :372.030, 00 lei fara TVA. Valoare lucrarilor executate pentru anul 2011 nu va depasi suma de 200.000, 00 lei fara TVA, restul lucrarilor se vor esalona in anul 2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  St. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta a contestatarului despre un act sau o decizie a autoritatii contractante considerate nelegala.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN TRANSELECTRICA SA - ST PITESTI - compartiment juridic
Adresa postala:  Strada Fratii Golesti 25 b, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110174, Romania, Tel. 0248607200, Fax:  0248607209
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2011 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer