Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si extindere scoala cu clasele I-VIII comuna Musatesti, judetul Arges


Anunt de participare numarul 115864/22.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Musatesti (Consiliul Local al Comunei Musatesti)
Adresa postala:  Valsanesti, nr.110, com.Musatesti, jud.Arges, Localitatea:  Musatesti, Cod postal:  117531, Romania, Punct(e) de contact:  Secretariat, Tel. 0248/268622, In atentia:  Domnului Primar, Pauna Mircea, Email:  [email protected], Fax:  0248/268622, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si extindere scoala cu clasele I-VIII comuna Musatesti, judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Musatesti,
Sat RobaiaJudetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va cuprinde extinderea Scolii generale clasele I-VIII din satul Robaia, comuna Musatesti, judetul Arges, cu un regim de inaltime P+1E, prin edificarea unei Sali de sport si a unui corp de laboratoare cat si reabilitarea vechiului corp de cladire. Destinatia spatiilor reabilitate nu se schimba.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei tehnice atasate.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 998, 620RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantia de participare este de 39000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat din fonduri FEDR si bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: formularele 1-3, cazier fiscal, certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local, certificat constatator ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta bilantul contabil inregistrat la organul competent sau extrase de bilant pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa inregistreze profit si o cifra medie de afaceri de cel putin 3.900.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor similare finalizate in ultimii 5 ani.
Pentru lucrarile similare se vor prezenta contracte, procese verbale de receptie si recomandari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta cel putin un contract de lucrari avand ca obiect constructia de cladiri (finalizat si receptionat in ultimii 5 ani), in valoare minima de cel putin 1.998.620 lei, fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
Proiectul trebuie sa se incadreze in termenele stabilite in cererea de finantare aprobata.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Valoarea experientei similare prezentate (65%).Nivelul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani (35%).
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul calitatii
20%
Descriere: Planul de asigurare a calitatii propus.
3.
Planul de control al calitatii
10%
Descriere: Plan control al calitatii, verificari si incercari
4.
Plan management mediu
15%
Descriere: Planul de management al mediului
5.
Plan management SSM
15%
Descriere: Management al securitatii si sanatatii muncii
6.
Metodologia de management al proiectului
20%
Descriere: Metodologia de management al proiectului
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2011 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2011 11:00
Locul: Sediul primariei Musatesti, sat. Vilsanesti, comuna Musatesti, judetul Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANlAT DIN FEDRPRIN PROGRAMUL OPERAlIONAL REGIONALAxa prioritara 3 - ImbunataNirea infrastructurii socialeDMI3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructuriieducaNionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formareprofesionala continua
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala:  Strada Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul Primariei Musatesti
Adresa postala:  Comuna Musatesti, sat. Vilsanesti, ,Localitatea:  Musatesti, Cod postal:  117531, Romania, Tel. 0248/268622, Email:  [email protected], Fax:  0248/268622
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2011 19:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer