Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare si reabilitare Bloc Operator? Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara


Anunt de participare numarul 129575/30.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala:  Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300736, Romania, Punct(e) de contact:  Tiberiu Balog, Tel. 0356433114, Email:  [email protected], Fax:  0356433114, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare si reabilitare Bloc Operator? Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante: Timisoara, b-dul I.Bulbuca, nr.10
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studiu de fezabilitate (SF), documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), proiect tehnic (PT), detalii de executie (DE), liste de cantitati de lucrari (LC) si caiete de sarcini (CS), si asigurare asistenta tehnicapentru investitia: , ,Modernizare si reabilitare bloc operator? Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatorul are obligatia sa elaboreze documentatiile tehnice in fazele de studiu de fezabilitate (SF), documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), proiect tehnic (PT), detalii de executie (DE), liste de cantitati delucrari (LC) si caiete de sarcini (CS) si asigurare asistenta tehnica pentru investitia: "Modernizare si reabilitare bloc operator ? Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara?
Valoarea estimata fara TVA: 322, 580RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare este de 4.000 lei, garantia de buna executie este in valoare de 5 % din val. contractului, exclusiv TVA. Reducere 50% pt IMM-uri definite cf Legii 346 / 2004 republicata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local - Consiliul Judetean Timis
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare / subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl cf O nr.314/2010
Decl priv elig
Decl priv neincadr in art.181 din O.U.G.nr.34/2006
Certif de atestare fiscala ANAF, origi sau copie legaliz sau copii semnate si stampilate ?cf cu orig?, val la data deschid ofertelor
Certificat de atestare fiscala impozite si taxe locale origi sau copie legaliz sau copii semnate si stampi ?cf cu orig?, valabil la data deschiderii ofertelor
Decl priv calit de participant la procedura
Certif de inreg ORC (copie)Certif constatator ORC valabil la data deschiderii ofertelor (orig, copie legaliz sau copii semnate si stampilate ?cf cu orig"
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Experienta similara
Prezentarea Certificatului de atestare emis de IGSU: certificat de atestarepentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor (copie semnata si stampilata ?conform cu originalul).
Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Declaratia privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (daca e cazul)
Informatii privind asociatii, (daca este cazul)
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentarea unui contract sau alte documente care sa certifice prestarea serviciilor, in ultimii 3 ani, avand ca obiect servicii similare obiectului prezentei proceduri, valoare minim 300.000 lei insotit de recomandare, din partea beneficiarului din care sa rezulte ca ofertantul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile asumate, si de procesul-verbal de receptie? in copie pe care se va mentiona conform cu originalul, semnata si stampilata.Cerinta minimala: ofertantii vor face dovada ca dispun de cel putin: - 2 arhitecti, membri OAR, din care minim doi cu drept de semnatura, inregistrati in RNA;
- 1 expert tehnic atestat in specialitatea ?rezistenta mecanica si stabilitate?-1 inginer de structuri de rezistenta (constructii civile, industriale si agricole), cu vechime in proiectare de cel putin 5 ani;
- 2 ingineri instalatii, cu vechime in proiectare de cel putin 5 ani;
- 2 inginer instalatii electrice autorizat III A + II B;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere tehnica
45%
Descriere: 100p=Pa20p+Pb20p+Pc30p + Pd30p
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.21191/19.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.09.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.09.2011 12:00
Locul: Timisoara, B-dul I.Bulbuca, nr.10 - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Stavropleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean Urgenta Timisoara
Adresa postala:  B-dul I. Bulbuca, nr.10, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300736, Romania, Tel. 0356-433114, Fax:  0356-433114, Adresa internet (URL):  www.hosptm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2011 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer