Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE", in comuna Budesti, judetul Maramures


Anunt de participare numarul 19165/15.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUDESTI (PRIMARIA BUDESTI)
Adresa postala: BUDESTI NR.816, Localitatea: Budesti, Cod postal: 437070, Romania, Punct(e) de contact: VASILE LIVIU TAMAS, Tel.0262373837, Email: [email protected], Fax: 0262373669, Adresa internet (URL): bUDESTI 816
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE", in comuna Budesti, judetul Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Budesti, judetul Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI FORESTIERE", in comuna Budesti, judetul Maramures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 loturi
Lot 1 - proiectareLot 2 - executie lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 3, 269, 203RON
II.2.2) Optiuni
Da
Lucrari suplimentareRevizuirea preturilor
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa depuna o garantie de participare la licitatie in valoare de 65384 RON si o garantie de buna executie in valoare de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In conformitate cu programul SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici se pot asocia pentru depunerea unei oferte comune (art. 44/OUG 34. Daca subcontracteaza, vor arata partile subcontractante si potentialii subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa detina: Certificatul de inregistrare si Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (forma completa); Autorizatie de functionare/altele echivalente; Statutul si contractul de societate.
Operatorii economici nu trebuie sa fie inclusi pe lista neagra a APDRP de pe www.sapard.ro sau www.apdrp.ro.
Valoare ofertei financiare de proiectare nu trebuie sa depaseasca 4% din valoarea ofertei de lucrari
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de 2 ori valoarea ofertei prezente;
Profitul net conform ultimului bilant contabil auditat trebuie sa fie pozitiv;
Lichiditatea generala sa fie mai mare de 100%;
Solvabilitatea patrimoniala sa fie de 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru societati mixte trebuie ca cel putin un membru sa fi realizat cel putin 2 lucrari similare si toti membrii impreuna sa fi executat cel putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani;
Firma care participa la licitatie ca singur ofertanttrebuie sa fi elaborat cel putin 3 proiecte similare cu serviciile licitate in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2007 02:00
Documente de plata: DA
Pretul: 2000 RON
Conditii si modalitate de plata: Depunere la caseria Primariei Budesti a costului documentatiei sau prin fila CEC avizata de banca.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2007 14:00
Locul: Consiliul local Budesti nr. 816, judetul Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor in baza art. 33 alin2 din HG nr. 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD, masura 3.5 - Silvicultura, submasura "DRUMURI FORESTIERE" in baza contractului de finantare C 3.50401362600009 din data de 08 02 2007 din data de 08 02 2007 incheiat intre APDRP si Consiliul Local Budesti, judetul Maramures.
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata in data de 02 07 2007, ora 12.00, C.L. Budesti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoelos nr. 6, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264-196110, Fax: 0264-431057
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data comunicarii rezultatului licitatiei
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Budesti
Adresa postala: Budesti 816, Localitatea: Budesti, Cod postal: 437070, Romania, Tel.0262-373669, Email: [email protected], Fax: 0262-373669
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2007 16:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer