Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI RURALE COMUNA BANESTI- DRUM LOCAL PADURII


Anunt de participare numarul 34430/01.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA COMUNEI BANESTI
Adresa postala: STR. GHERGHICENI, NR. 495, SAT BANESTI, COMUNA BANESTI, Localitatea: Banesti, Cod postal: 107050, Romania, Punct(e) de contact: PETRE ION-COSTACHE, Tel.0244348131, In atentia: COMP. ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], Fax: 0244348131
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI RURALE COMUNA BANESTI- DRUM LOCAL PADURII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DRUM LOCAL - PADURII, SAT URLETA , COMUNA BANESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE VOR EXECUTA: PICHETARE DE DETALIU, SISTEM RUTIER- STR. PRINCIPALE, SISTEM RUTIER- STR. SECUNDARE, REALIZARE ACOSTAMENTE, REALIZARE SANTURI, PODETE TUBULARE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
45232130-2-Canalizare de ape pluviale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 276, 480RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIAPRE 100 LEI, CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL - CREDIT INTERN
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OFERTANT UNIC/ ASOCIERE/ SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA ( CONF. OUG 34/2006);
- DECALRATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 ( CONF. OUG 34/2006);
- CERTIFICAT DE INREGISTRARE
- CERTIFICAT EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE SI OBLIGATIILE LA BUGETUL DE STAT VALABILE LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR;
- BILANTUL CONTABIL LA 31.12.2006 AVIZAT DE DGFP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI ( CONF. ART. 188, ALIN (3), LIT. A)DIN OUG 34/2006);
2. CERIFICAT DE ASIGURARE A CALITATII ISO 9001;
3. DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.1 PREZENTAREA A CEL PUTIN 2 CONTRACTE DE EXECUTIE DE LUCRARI SIMIALRE1.2 PREZENTAREA A CEL PUTIN 2 RECOMANDARI DE LA BENEFICIARII DE LUCRARI SIMIALRE3.1 OFERTANTUL TREBUIE SA DISPUNA DE STATIE DE ASFALTARE DE MIN. 100 T/H;3.2 OFERTANTUL TREBUIE SA DISPUNA DE STATIE DE BETONARE DE MIN. 40 MC/H
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
70%
Descriere:
2.
DURATA DE EXECUTIE
10%
Descriere:
3.
DURATA ACORDATA GARANTIEI TEHNICE DE EXECUTIE
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: SOLICITARE SCRISA , PLATA CAIETULUI DE SARCINI SE POATE EFECTUA LA CASIERIA INSTITUTIEI SAU IN CONTUL : RO89TREZ5225006XXX000074- TREZORERIA CIMPINA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2007 14:00
Locul: SEDIUL PRIMARIEI BANESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE, EXPERTI, REPREZENTANTII OFERTANTILOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR, DE PE LANGA A.N.R.M.A.P.- BUCURESTI
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART 272, OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI BANESTI- SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. GHERGHICENI, NR. 495, SAT BANESTI, Localitatea: BANESTI, Cod postal: 107050, Romania, Tel.0244/348131, Email: prim[email protected], Fax: 0244/348131
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2007 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer