Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE SI REPARATII ECHIPAMENTE HIDROMECANICE ECLUZA NR.2 NAVODARI


Anunt de participare (utilitati) numarul 146049/26.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: IULIANA DUTU, Tel. +40 241702722, Email: [email protected], Fax: +40 241737711, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MODERNIZARE SI REPARATII ECHIPAMENTE HIDROMECANICE ECLUZA NR.2NAVODARI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ECLUZA nr.2 NAVODARI
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 -Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti in documentatia tehnica a portii plane de serviciu - ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:
a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic in care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa intocmeasca propunerea tehnica. La inceperea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic;
b) reabilitare constructie metalica poarta : verificare a platelajului si a cordoanelor de sudura;
c) remedierea pieselor inglobate;
d) reabilitare sistem de etansare;
e) reparatie panouri de protectie;
f) reabilitarea mecanismelor de rulare si ghidare: inlocuire bucse, rulmenti, inlocuire organe de asamblare, reabilitare role ;
g) reabilitarea instalatiilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare;
h) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare;
i) inlocuirea aparaturii hidraulice defecte;
j) reparatie mecanisme de comanda;
k) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau inlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;
l) masuratori; probe si punere in functiune;LOT 2Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti in documentatia tehnica a vanelor plane de golire VP1 si VP4- ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:
a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic in care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa intocmeasca propunerea tehnica. La inceperea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic;
reabilitarea instalatilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare;
b) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare;
c) inlocuirea aparaturii hidraulice defecte;
d) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau inlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;
e) masuratori; probe si punere in functiune;
LOT 3Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti in documentatia tehnica a portii buscate de serviciu ecluza 2 Navodari este necesara executia urmatoarelorlucrari de reabilitare:
a)inlocuirea podinei de lemn cu podina metalica tip gratar;
b)reparatia crapodinelor;
c)reabilitarea instalatiei de ungere crapodine si bolt central;
d)refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau inlocuite (local);
e)masuratori; probe si punere in functiune;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
44212383-7-Porti de ecluze (Rev.2)
45442121-1-Lucrari de vopsire a structurilor (Rev.2)
50510000-3-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiete de sarcini:
- nr. 325 "Reabilitare unitate tehnica Poarta plana de serviciu - Ecluza nr.2 Navodari "- nr. 323 "Reparatie Vane plane de golire VP1 si VP4 - ecluza nr.2 Navodari"
- nr. 326 "Reparatie Poarta buscata de serviciu - Ecluza nr.2 Navodari"lot1Reabilitare unitate tehnica Poarta plana de serviciu - Ecluza nr.2 NavodariValoare totala lot 1:1422 535, 00 lei, fara TVA , din care : -valoare estimata servicii de proiectare :60 568, 02 lei, fara TVA-valoare executie lucrari :1 238 151, 84 lei, fara tva-valoarea diverse si neprevazute :123 815, 14 lei, fara TVAlot 2Reparatie Vane plane de golire VP1 si VP4 - ecluza nr.2 NavodariValoare totala lot 2 :114119, 90 lei, fara TVA, din care : - valoare estimata servicii de proiectare :4 850, 00 lei, fara TVA- valoare executie lucrari :99 566, 49 lei, fara tva- valoarea diverse si neprevazute :9 703, 41 lei fara TVAlot 3Reparatie Poarta buscata de serviciu - Ecluza nr.2 NavodariValoare totala lot 3:172 309, 42 lei fara TVA , din care : - valoare estimata servicii de proiectare :0 lei, fara TVA- valoare executie lucrari :156 924, 65 lei , fara tva- Valoarea diverse si neprevazute: 15 384, 77 lei, fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 708, 964.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conf. HG 925/2006, art 86, cu modificarile si completarile ulterioare.Cuantumul garantie de participare pentru fiecare lot este conform anexa B.Perioada de valabilitate a gar.de part.este de 120 zile, incepand de la data limita de depunere a ofertelor.In masura in care CNSC respinge o contestatie depusa ca nefondata , autorit. contractanta va retine contestatarului din gar. de part., in conf.cu art. 278^1 lit. d) din OUG 34/2006, pentru lot 1, suma de 5078, 71 lei , pentru lot 2, suma de 1044, 16 lei , pentru lot 3, suma de 1569, 24 lei.Date pentru const. gar. de part.: contul C.N.A.C.N. S.A. nr. RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK ? Lazu Agency .Ordinul de plata trebuie prezentatin original, cu viza bancii emitente.In cazul constituirii garantiei de part.printr-un instrument de garantare se va utiliza modelul din sectiunea Formulare .In cazul constit gar de part. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ de asigurari, se vor prezenta, in original, polita de asigurari , anexele(ex: condititii de asigurare, alte clauze, etc.)si dovezile privind achitarea primelor de asigurare pt perioada de valabilitate a ofertei (OP avizat de banca, chitanta), fara cota de fransiza sau alta clauza care sa diminueze valoarea despagubirilor, pentru cuantumul si perioada de valabilitate solicitateOfertele care nu sunt insotite de gar de part . constituita in cuantumul, forma si pt. per de valab solicitate in docum de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertei.Pentru situatia in care garantia de participare se va depune in valuta, echivalenta leu/valuta se va face la cursul comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare.IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50 % a garantiei de participare. Cuantumul GBE este de 10% din val contract, lei fara TVA.(5% pentru IMM-uri) si se constituie conf art. 90 din HG925/2006 , prin :1)retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu resp. preved.HG nr.1045/2011. 2)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ de asigurari si in acest caz se vor prezenta , in original, polita de asigurari, anexele (ex: Conditii de asigurare, alte clauze, etc.) sidovezile privind achitarea primelor de asig(OP avizat de banca, chitanta), fara cota de fransiza sau alta clauza care sa diminueze valoarea despagubirilor.3)scrisoare de garantie bancara si in acest caz se va utiliza modelul din Sect Formulare.Garantia trebuie sa fie irevocabila.IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a GBE.In situatia in care ofertantul este o asociere, pt a beneficia de reducerea cu 50%, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf. nr.lege 346/2004.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, in original, conform model din Sectiunea Formulare.2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181, original, conform model Sectiunea Formulare;3.Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat al statului;4.Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale;Certificatele mentionate la punctele 3) si 4) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si vor fi depuse in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul;5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, original, conf.model Sectiunea Formulare;6.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 1, original, conf.model Sectiunea Formulare;.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in sensul organizarii, derularii si finalizarii procedurii de atribuire : Daniel Georgescu Director General
Mihai Stanciu Director executiv DirectiaTehnica
Raluca Musat Pisica Director executiv Directia Comerciala
Diana Niculescu Director executiv Directia Juridica si resurse umaneGheorghe Iatan Director executivDirectia Economica
Cristinel IonescuSef Serviciu TehnicMihai Tomescu Sef Birou Control TehnicCaloian IonSef nod hidrotehnic PAMN
Morariu DorinSef Ecluza NavodariDan Ovidiu CarjeInginer Serviciul Tehnic
Teodora BazavanInginer Serviciul TehnicIuliana Dutu Sef Serviciul AchizitiiBaia OlimpiaJurist Consult, Serviciul Achizitii
Anca Wirich Consilier Juridic , Directia Juridica si resurse umaneSirbu CameliaInginer, Serviciu AchizitiiBardan Aida Economist, Serviciu ContabilitateDaniela Boaghe Economist, Control Financiar Preventiv PropriuNota : subcontractantul/ asociatul/ tertul sustinator , dupa caz , vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 17.Declaratia"Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"original, cf.Ord.314/2010 al ANRMAP, conform model Sectiune"Formulare".Nota: In cazul asocierii mai multor operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune , cerintele priv.sit.personala trebuie indeplinite de fiecare ofertant. 1. Certificatul Constator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Certificatul va fi depuse in original, copie legalizata , copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul.In cazul in care ofertantul castigator a prezentat Certificatul Constator in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita prezentarea Certificatului constatator, inainte de transmiterea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire-in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in ofertaPentru persoane juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.In cazul asocierii mai multor operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune , cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prag minim valoric pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani , se solicita astfel : pentru lot 1:2 597 438 lei
pentru lot 2:208 832 leipentru lot 3:313 849 leiPentru calculul echivalentei din alte valute in lei, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.IMM- urile beneficiaza de reducerea cu 50 % a cifrei medii de afaceri .In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerea de 50% pentru cifra medie de afaceri.Insituatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se poate aplica reducerea de 50% pentru cifra medie de afaceri.Nota : conform anexa 2* din Ordin ANRMAP nr.509/ 2011 , in cazul unei asocieri cu sustinere tert , cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator ;
In cazul unei oferte individuale cu sustinere tert, cerinta va fi indeplinita in intregime
ori de ofertant ori de catre sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale, conform model formular
Bilanturi contabile pe ultimii 2 ani, vizate si inregistrate de organele competentesau alte documente relevante in acest sens din care sa reiasa cifra de afaceri anuala, realizata in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Bilanturi contabile sau alte documente relevante in acest sens
in cazul ofertantului care isi demonstr.sit.econ.si fin.invocand si
sust.acordata (in conf.cu prev.art.186 alin (1) OG 34 /2006 ) de catre o alta
persoana, atunci acesta are oblig.de a dovedi sustin.de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei resp., prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. (art 186, alin. 2, OUG 34/2006, modif.de OUG 19/2009); Persoana ce asigura sustin.financ.nu trebuie sa se afle in sit.care det.excluderea din proc. de
atrib.conf. prev.art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)."Ofertantul va prezenta :1)Agajament ferm intre ofertant si persoana care asigura sustinerea financiara. , conform Anexa nr.19;2).Formularul "Declaratie privind eligibilitatea, resp neincadrarea la prev art.180" , conf model pt.persoana care asigura sustinerea financiara; 3).Formularul "Declaratie pe
propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181, lit. a), c1) si
d)", ptr persoana care asigura sustinerea, cf.model;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 1 din OUG nr.34/2006 , in original , cf. formular model
Modalitatea de indeplinire
1)"Agajament ferm, conform Anexa nr.19;2).Formularul "Declaratie privind eligibilitatea, resp neincadrarea
la prev art.180"conf model pt.persoana care asigura sustinerea financiara;3)"Declaratie pe propria raspundere privind
neincadrarea in prevederile art.181, lit. a), c1) si d)", ptr persoana care asigura sustinerea, cf.model;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ( raportati la data limita de depunere aofertelor ) continand valori, perioade de prestare, beneficiari, conform model formular
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani , conform model formular
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (dus la bun sfarsit) in ultimii 3 ani, servicii similare, astfel : pentru lot 1 ?un contract/maxim 3 contracte avand ca obiect reparatii(reabiltari) de echipamente hidromecanice de ecluzea carui/ carorvaloare/ valori insumatesa fie de minim 1 292 000lei sau echivalentul in lei la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala Romana pentru fiecare an in parte.lot 2 ? un contract/maxim 3 contracte avand ca obiect reparatii(reabiltari) de echipamente hidromecanice de ecluzea carui/ carorvaloare/ valori insumatesa fie de minim 103 874lei sau echivalentul in lei la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala Romana pentru fiecare an in parte.lot 3 ? un contract/maxim 3 contracte avand ca obiect reparatii(reabiltari) de echipamente hidromecanice de ecluzea carui/ carorvaloare/ valori insumatesa fie de minim 156 109 lei sau echivalentul in lei la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala Romana pentru fiecare an in parte.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei si anume , documente emise sau contrasemnate de beneficiarul serviciilor(certificate/documente/procese?verbale de receptie /recomandari/etc., )Nota 1 : Convertirea in RON si euro, pentru contractele incheiate in alte monede se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Nota 2 : in cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 3: prin "servicii duse la bun sfarsit", conform art.13 din Ordin 509/2011 se intelege: -servicii receptionate partial; -servicii receptionate la sfarsitul prestarii(sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Modalitatea de indeplinire
Fise de experienta similara , conform model formular;
Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei .
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are in dotare (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie)utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare indeplinirii contractului.1. Automacara 16 tf
2. compresor
3. aparat de sudura ( sudare electrica manuala utilizand orice tip de electrozi inveliti (cu invelis bazic, rutilic, celulozic pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate, otelurilor inalt aliate, inoxidabile si refractare),
4. masini unelte de aschiere,
5. instalatie de sablat mobila,
6. stand pt. probare blocuri hidraulice, dispozitive de masurare agrosimii tablei.
7. truse de scule pentru lacatusi si electricieniSe vor prezenta: a) Declaratia privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic , conform model formular;b) documente care atestaproprietatea/contracte/conventii de inchirire, alte forme de punere la dispozitie, dupa caz
Modalitatea de indeplinire
a)Declaratia privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic , conform model formular;b) documente care atesta proprietatea/contracte/conventii de inchirire, alte forme de punere la dispozitie, dupa caz
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, confrom model formular
Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru asigurarea indeplinirii contractului .Ofertantul are obligatia asigurarii :
1. responsabil cu executia - inginer specializat in repararea de echipamente hidro-mecanice - experienta minima3 ani2. maistru mecanic
3. mecanici, lacatusi, vopsitori, electricieni, prelucratori prin aschiere;
4. sudori autorizati ISCIR, a ) Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractuluiconform formular model ;b) CV-ul pentru inginer din care sa reiasa experienta profesionala specifica de minim 3 ani in repararea de echipamente hidro-mecanice;
c)CV pentru maistru mecanic;
d) autorizatie ISCIRpentru sudori, valabile la data depunerii oferteie)Declaratie de disponibilitate in care se prezinta acordul scris al fiecarei persoane pentru participarea in contract;
Modalitatea de indeplinire
a)Formularul "Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractului" conform model;b) CV -uri, autorizatie ISCIR pentru sudori
Informatii privind asociatii, daca este cazul.Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul depunerii unei
oferte comune, fara obligatia legalizarii asocierii; Fiecare dintre asociati isi
asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru viitorul contract .
Asociatii vor desemna un lider de asociatie care ii va reprezenta in
raporturile cu autoritatea contractanta , in cazul atribuirii contractului.In cazul
in care se depune oferta comuna liderul de asociatie va prezenta toate
formularele.Nota : In cazul ofertei comune liderul asociatiei , va prezenta o declaratie
(original) prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata
castigatoare sa legalizeze asocierea, iar contractul de asociere legalizat va
fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului
Modalitatea de indeplinire
1.Formularul 12 ?Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt
indeplinite de acestia? semnatat de liderul asocierii ;2. Formularul "Acordul de asociere", conform model
6.)Informatii privind subcontractantii, daca este cazul.-subcontractantilor nu li se solicita completarea tabelului cu cifra de afaceri,
conf art 11 alin 7 HG 925;Nota : In cazul subcontractarii, ofertantul vaprezenta o declaratie (original) prin care se obliga ca in cazul in care oferta
sa este declarata castigatoare sa prezente Autoritatii Contractante, inainte
de data semnarii contractului, contractele incheiate cu subcontractantii
nominalizati in oferta ; acesta se constituie anexa la contract ;Nota : Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii- Formularul 12/Sectiunea Formulare, se va prezenta si in situatia in care nu exista asociati/subcontractanti cu
mentiunea: ?NU este cazul de asociati/subcontractanti.In cazul subcontractarii, ofertantul, potential contractant, raspunde pentru modul de indeplinire al contractului in fata autoritatii contractante ; Subcontractantii nu
au o relatie contractuala directa cu autoritatea contractanta si raspund
pentru neexecutarea unei parti din contract.
Modalitatea de indeplinire
1.Formularul 12 ?Declaratie privind lista asociatilor si a
subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt
indeplinite de acestia?; 2.Formularul "Acordul de subcontractare", cf model; 3.Formularul ?Informatii generale",
pentru subcotractantii care vor avea o pondere de peste 10% (in pondere valorica) din indeplinirea contractului.
Nota sustinere tert-Capacitatea tehn./profes.poate fi sustinuta, pentru
indepl.unui contr.si de o alta persoana, indif.de natura rel.juridice existente
intre ofertant/candidat si persoana respectiva. art 190, alin 1, OG 34/2006).
Persoana care asigura sustin.tehn.si profes. nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180. si ale art.181 lit.a ) , c1) si d )
Modalitatea de indeplinire
Anexa nr. 20 ? ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economiciAnexa nr. 21- Declaratie tert sustinator tehnic si profesionalAnexa nr. 22? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional );2.Formularul "Declaratie privind eligibilitatea , conform model
formular , pentru persoana care asigura sustinerea. Tehnica"3.Formularul "Declaratie privind neicadrarea in situatiile prevazute de art.181, lit.a), c1 )si d" , pentru persoana care
asigura sustinerea tehnica conf.model
Prezentarea Certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent in domeniul obiectului contractului, valabila la data limita dedepunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, toti membrii asocierii trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, conform SR ISO 9001 :2008 sau echivalent. , fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent .
Prezentarea Certificatului SR EN ISO 14001 sau echivalent indomeniul obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, toti asociatiitrebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea conform SR EN ISO 14001 sau echivalent , fiecare asociat ptr. partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 14001 sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul . Invit.se transm.electronic simultan tuturor ofertantilor admisi. In invit.se va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice . Se va org.o singura runda. Licit.electr.va incepe la doua zile lucratoare de la transm. invit. Durata rundei :1 (una)zi.In cazul in care operatorul economic declarat admis si inregistarat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in SEAP de catre autoritatea contractanta. nota : in sit. in care doi sau mai multi ofertanti sit.pe primul loc dupa L.E au acelasi pret total pe oferta, com. de evaluare va solicita noi propuneri financ.in plic inchis, contr. fiind atribuit ofertantului cu pretul total pe oferta cel mai scazut
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 12:00
Locul: sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un reprezentant, imputernicit legal in scris, autorizat sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care procedura de atribuire este offline si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea deparatajarii ofertelor.2.Doc solicitate se vor depune in oricare din formele: original;copie legalizata;copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul(cu posibilit de confirmare cu origin, la solicit autorit contractante)?cu exceptia actelor emise de societati de asigurare, societati bancare sau alte institutii financiare, acte care nu pot fi emise si implicit folosite numai in scopul demonstrarii unor cerinte legate de proced de atrib pt care au fost solicitate;toate documentele intocmite de ofertant se vor prezenta in origina, inclusiv angajament tert sustinator.( ordin ANRMAP 509, art.5.1, alin 1, 2, 3)3. Vizitarea amplasament lucrarePrevederile caietelui de sarcini, amplasamentul lucrarii cat si accesul limitat la lucrare permit desfasurarea lucrarii in conditii speciale, motiv pentru care se impune ca operatorii economici sa viziteze amplasamentul si imprejurimile acestuia, in vederea elaborarii unei oferte bine documentate din punct de vedere tehnic si financiar . In urma vizitarii amplasamentului se va incheia un proces verbal care va trebui anexat, deofertanti, la propunerea tehnica.Vizitarea amplasamentului se va organiza de catre autoritatea contractanta, la solicitarea scrisa a op. ecNota : vizitarea amplasamentelui este permisa numai cu aprobarea autoritatii contractante, obligatoriu in prezenta reprezentantilor nominalizati ai acesteia.Nota 2 : ofertantii vor comunica (in scris), autoritatii contractante, numele reprezentantilor delegati pentru vizitarea amplasamentelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256 indice 2 din OUG 34 /2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania nationala Administratia Canalelor Navigabile -Serviciul Juridic
Adresa postala: Adresa postala: str Ecluzei nr.1, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Tel. +40 0241/702700, Fax: +40 0241/773311
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer