Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare statie 10/20kV Valcea Sud, judetul Valcea


Anunt de participare (utilitati) numarul 70613/07.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: ADINA MONAFU, Tel.0251405317, Email: [email protected], Fax: 0251405309
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare statie 10/20kV Valcea Sud, judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Rm Valcea, judetul Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare statie conexiuni 20kV constand in : Montare celule de 20 kV noi, cu izolatie in aer, simplu sistem de bare cu sectionare echipate cu intreruptoare debrosabile cu comutatie in vid
Inlocuire cabluri 20 kV la celulele LEA/LES intre celule si limita de proprietate a satiei
Amplasare de stalpi noi in incinta statiei pentru racordarea legaturii in cablu 20kV la LEA 20kV
Circuite secundare celule 110kV si 20kV : Inlocuirea releelor de protectie si a echipamentelor aferente, stelaje, etc. cu relee de protectie numerice cu functiile RTU incluse, montate in dulapuri de protectie (110kV).
Realizaresistem comanda la nivel de statie si al nivel de celule
Circuite secundare generale : Baterie c.c., cu echipamente moderne cu facilitati SCADA ; inlocuire panouri existente de servicii interne c.c. si c.a., inclusiv redresoare incarcare
Montare baterie de acumulatoare noua, suplimentara in scopul alimentarii redundante a circuitelor de protectie/ declansare intreruptor
Montare a doua bobine de declansare pentru intreruptoarele 110kV
Inlocuire cabluri de circuite secundare
Inlocuire cutii de cleme existente in statia de 110kV
Tratarea neutrului retelei de MT constand in :
Demontarea actualelor bobine de stingere
Tratarea neutrului se va realiza cu rezistor fiind prevazute 2 grupuri, alcatuite fiecare dintr-un transformator de creare nul si servicii interne si rezistor
Reablitare transformatoare de putere 110/20kV constand in : Verificari profilactice ale transformatoarelor de putere 110/20kVsi analize reduse de uleiLucrari mecanice si electrice de reabilitare a transformatorului
Lucrari electrice echipare cofret transformator
Probe asupra transformatorului si analize de ulei inainte de PIFPartea de constructii si instalatii: Reparatii cadre( stalpi si rigle de beton armat centrifugat) in statie 110 kV
Reparatii canale de cabluri si inlocuire rastele de cabluri
Reparatii fundatii noi de beton pentru bobinele de creare nul si adaptare fundatii existente TSI pentru montarea rezistoarelor noi
Modernizarea blocului de comanda constand in reparatii, finisaje noi, inlocuirea tamplariei( cu pastrarea arhitecturii) reabilitarea termica exterioara, etc
Modernizare instalatie de iluminat exterior, interior ( bloc de comanda, statie de conexiuni 20kV ) si iluminat de siguranta
Realizarea unei noi instalatii de legare la pamant pentru statia exterioara 110kV
Inlocuireaparatrasnetelor existente cu paratrasnete tip baioneta zincate
Reparatii imprejmuiri statie 110kV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare statie conexiuni 20kV constand in : Montare celule de 20 kV noi, cu izolatie in aer, simplu sistem de bare cu sectionare echipate cu intreruptoare debrosabile cu comutatie in vid
Inlocuire cabluri 20 kV la celulele LEA/LES intre celule si limita de proprietate a satiei
Amplasare de stalpi noi in incinta statiei pentru racordarea legaturii in cablu 20kV la LEA 20kV
Circuite secundare celule 110kV si 20kV : Inlocuirea releelor de protectie si a echipamentelor aferente, stelaje, etc. cu relee de protectie numerice cu functiile RTU incluse, montate in dulapuri de protectie (110kV).
Realizaresistem comanda la nivel de statie si al nivel de celule
Circuite secundare generale : Baterie c.c., cu echipamente moderne cu facilitati SCADA ; inlocuire panouri existente de servicii interne c.c. si c.a., inclusiv redresoare incarcare
Montare baterie de acumulatoare noua, suplimentara in scopul alimentarii redundante a circuitelor de protectie/ declansare intreruptor
Montare a doua bobine de declansare pentru intreruptoarele 110kV
Inlocuire cabluri de circuite secundare
Inlocuire cutii de cleme existente in statia de 110kV
Tratarea neutrului retelei de MT constand in :
Demontarea actualelor bobine de stingere
Tratarea neutrului se va realiza cu rezistor fiind prevazute 2 grupuri, alcatuite fiecare dintr-un transformator de creare nul si servicii interne si rezistor
Reablitare transformatoare de putere 110/20kV constand in : Verificari profilactice ale transformatoarelor de putere 110/20kVsi analize reduse de uleiLucrari mecanice si electrice de reabilitare a transformatorului
Lucrari electrice echipare cofret transformator
Probe asupra transformatorului si analize de ulei inainte de PIFPartea de constructii si instalatii: Reparatii cadre( stalpi si rigle de beton armat centrifugat) in statie 110 kV
Reparatii canale de cabluri si inlocuire rastele de cabluri
Reparatii fundatii noi de beton pentru bobinele de creare nul si adaptare fundatii existente TSI pentru montarea rezistoarelor noi
Modernizarea blocului de comanda constand in reparatii, finisaje noi, inlocuirea tamplariei( cu pastrarea arhitecturii) reabilitarea termica exterioara, etc
Modernizare instalatie de iluminat exterior, interior ( bloc de comanda, statie de conexiuni 20kV ) si iluminat de siguranta
Realizarea unei noi instalatii de legare la pamant pentru statia exterioara 110kV
Inlocuireaparatrasnetelor existente cu paratrasnete tip baioneta zincate
Reparatii imprejmuiri statie 110kV
Valoarea estimata fara TVA: 4, 780, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 50000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va face din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare: declaratie de eligibilitate, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar administrator societate, certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minim 12000000 lei, prezentarea bilantului contabil la 31.12.2007 vizat la Administratia Financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incheierea si finalizarea in ultimii 5ani a unor contracte ce au avut ca obiect executarea unor lucrari similare in valoare egala sau mai mare de 2160000lei.Recomandari din partea altor beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2009 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2009 11:00
Locul: SC CEZ DISTRIBUTIE SAstr N Titulescu nr 187 Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala: N Titulescu nr 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0251415601
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STAVROPOLEOS NR 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA DEPARTAMENT ACHIZITII
Adresa postala: STR N Titulescu nr 187, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0251405317, Fax: 0251405309
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2009 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer