Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare statie de compresoare Urziceni M2


Anunt de participare (utilitati) numarul 122676/28.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala:  Str Ghe Gr Cantacuzino 184, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100492, Romania, Punct(e) de contact:  Madalina Moise, Tel. 0244503720, Email:  [email protected], Fax:  0244545230, Adresa internet (URL):  www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISGN ROMGAZ SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str Ghe Gr Cantacuzino nr. 184, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100492, Romania, Punct(e) de contact:  Madalina Moise, Anamaria Savu, Tel. 0244503720/0244503073, Email:  [email protected], Fax:  0244545230
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare statie de compresoare Urziceni M2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Urziceni Jud. Ialomita
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare statie de compresoare Urziceni M2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare statie de compresoare Urziceni M2 : Proiectarea de detaliu a unei statii de compresoare si a utilitatilor aferente;Procurarea siansamblarea a 4 sisteme de comprimare gaze naturale in conformitate cu SR ISO 13631;Procurarea si montajul tuturor echipamentelor necesare pentru functionarea in conditii de siguranta a statiei de comprimare;Executie lucrari de constructii-montaj, instalatii, probe tehnologice pentru statie de comprimare si utilitati aferente ;Pregatire personal client pentru preluarea in vederea exploatarii statiei si utilitatiilor aferente;Pregatirea instalatiilor in vederea executarii probelor mecanice si tehnologice, punerea in functiune a statiilor de comprimare si utilitatilor aferente, teste de performanta.
Valoarea estimata fara TVA: 164, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 1600000lei. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului (se constituie conform art. 90 alin. (1) din H.G. 925/2006)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata valabile ladata deschiderii, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau TeritorialaCertificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului sauAutorizatie de functionare, Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind IMM, cf. doc publicate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2010, Ofertantul trebuie sa aiba o lichiditate generala de minim 100%, cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010)de minim: 200.000.000 leicf. doc publicate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, Fisa de informatii generale, experienta similara, incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin un contract pentru lucrari similareexecutate pentru modernizarea statiilor de compresoare, in valoare de minim 55.000.000 lei, listaprincipalelor lucrari executate/efectuate in ultimii 5 ani, ISO 9001:2001, ISO 14001, OHSAS ISO 18001, ISO 27001 sau alte certificate echivalente, Acreditari tehnice: Autorizatie ISCIR, Autorizatie ANRE TIP EP, ETR, EDS, B, C2A, PP, PDS, Documente care sa ateste originea produselor din partea producatorului, dovada livrarii si montajului echipamentelor in conformitate cu H.G. 584/2004(sau echivalent) respectiv marcare CE, Atestare INSEMEX, cf. doc publicate;dovada(atestatul)ca dispune de personal/organism tehnic de specialitate astfel:
a) -un responsabil tehnic cu executia ?domeniul I-constructii industriale;
b) - un responsabil tehnic cu calitatea ?domeniul 7.3-instalatii gaze;
c) - un responsabil tehnic cu calitatea ?domeniul 7.1-instalatii electrice;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2011 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2011 10:00
Locul: SISGN ROMGAZ SA PLOIESTI , Str. Ghe Gr Cantacuzino 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Se recomanda vizitarea amplasamentului de catre potentialii ofertanti-conform doc. publicate
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pt depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SISGN ROMGAZ SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Ghe Gr Cantacuzino 184, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100492, Romania, Tel. 0244503720, Email:  [email protected], Fax:  0244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2011 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer