Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare statie de injectie ape reziduale la grup 6 Corunca


Anunt de participare (utilitati) numarul 148400/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Simona Catana, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare statie de injectie ape reziduale la grup 6 Corunca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SNGN ROMGAZ SA suc Tg. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari Modernizare statie de injectie ape reziduale la grup 6 Corunca
Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in valoare de 7.381 lei fara TVA, ponderea fiind de 2, 96%. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este inclusa in valoarea estimata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211350-7 - Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari Modernizare statie de injectie ape reziduale la grup 6 Corunca
Valoarea estimata fara TVA: 249, 513RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :4842, 64 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR valabil in data: a cincea zi inainte de data limita depunerii ofertei.Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. 1 si 6 din HG 925/2006. Contul pentru virarea garantiei de participare este RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Targu Mures, RO 14056826. Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare. In masura in care CNSC respinge o contestatie ca fiind nefondata, sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, AC va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu prevederile art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/2010 si L279/2011 ? cuantumul acestei retineri este de 2.495, 13 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10 % din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului de furnizare se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator; si alin. (3) din H.G. 925/2006- actualizata, dupa dum urmeaza: daca partile convin , garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; plata facturilor se face in maxim 30 de zile de la data primirea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 1A), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (formular nr. 1B), Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006 (Formular nr. 1C Pantelimon Avram ? director SNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu Mures, Caraivan Viorica- director economic, Mircea Lucian Barsan - Director Departament Tehnic ? Achizitii SNGN Romgaz SA Medias, Claudiu Dan Ilinca ? Sef birou juridic, Gheorghe Matei - presedinte comisie evaluare, Ovidiu Ciurca - membru, Camelia Doina Pop - membru, Rodica Saseanu ? membru, Alexandru Dambean - membru, Calin Baraian ? membru, Simona Laura Catana- membru), Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 (Formular nr. 1D). Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor (copie cu specificatia ?conform cu originalul?) din care sa reiasa obiectele de activitate. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine: Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Pentru ofertantul clasat pe primul loc se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.Autorizatii (copii): 1. Executie ? A.N.R.E. tip EPAcesta cerinta este in conformitate cu Regulamentul pentru autorizare si verificare operatori economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.89/12.11.2009.2. Responsabil tehnic cu executia autorizat MECMA pentru domeniilede atestare: Extractia gazelor naturale sau productia gazelor, distributia combustibililor gazosi prin conducte. Aceaste cerinte au fost stabilite in baza Legii 440/2002 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale si Ordinului MECMA 364/2010 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.2.
Bilantul contabil - ultimul bilant contabil (anul 2012) vizat si inregistrat de organismul competent sau prezentarea altor documente care pot demonstra situatia economica si financiara.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor (sau prezentarea altor documente care pot demonstra situatia economica si financiara).
Cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (raportata la data limita de deschidere a ofertelor) Ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie anuala de afaceri pe cel mult ultimii 3 ani de minim: 484.264 lei. Pentru calculul cifrei medii de afaceri in valuta se va folosi cursul mediu lei/valuta publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, prin care se confirma executarea unui contract de lucrari similare cu o valoare de minim 121.066 lei . Pentru sustinerea fisei de experienta similara se vor prezenta certificari/documente care sa indice valoarea, durata de executie, beneficiari si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.3
Se va prezenta o lista cu principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 4
Informatii privind personalul Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 5.
Declaratie care contine informatii privind dotarile Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.6.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) Se va prezenta obligatoriu: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare; b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora. c) datele de recunoastere ale subcontractantilor. Se solicita la incheierea contractului, acordurile de contractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.7.
Informatii privind asocierea (daca este cazul) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda.Durata rundei este de 1(una)zi.Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet.Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare, ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE. pasul minim este de 1% din valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA Sucursala Targu Mures, str. Salcamilor nr. 23, Targu Mures, jud Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputernicitii ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului in baza caruia se stabileste oferta castigatoare, dupa derularea etapei finale a licitatiei electronice. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, pentru ofertele situate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere. Se va prezenta formularul de contract insusit si semnat de reprezentantii legali ai ofertantului, cu amendamentele (daca exista). Acesta se va depune odata cu oferta pana la data limita de depunere a acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA suc. Tg. Mures
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 0265402800, Fax: +40 0265306340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer