Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare strada DS 30 in comuna Giarmata


Anunt de participare numarul 145999/23.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GIARMATA(PRIMARIA )-JUDETULTIMIS
Adresa postala: Giarmata, str. Principala, nr. 445, judetul Timis, Localitatea: Giarmata, Cod postal: 307210, Romania, Punct(e) de contact: Dan Fologea, Tel. +40 0256369101, Email: [email protected], Fax: +40 0256369102, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strada DS 30 in comuna Giarmata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Giarmata, comuna Giarmata, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare a drumului satesc DS 30, conform caietilui de sarcini
Valoareacheltuielilor diverse si neprevazute este 0%, reprezentand0, 00 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233123-7 - Lucrari de constructii de drumuri secundare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
modernizarea strazii DS30 in lungime de 0, 740 km, realizare carosabil de 5, 5m, realizare santuri de scurgere, podete si accese
Valoarea estimata fara TVA: 644, 448.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 4.424, 45 lei(pentru a benef. de red. cu 50% a garantiei se va prezenta decl. pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM)Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor)Modul de constit. a garantiei pentru participarea la licitatie (una din urmat. var.): - Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari (Formularul nr. 2); scrisoarea de garantie bancara se va depune in original si este de preferat sa fie emisa de catre o banca din Romania;sau- O.P. (vizat de banca) in contul RO11 TREZ 6215 006X XX00 0352, Trezoreria Timisoara, cod fiscal 6049470.- Echivalenta pentru o garantie de buna de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In masura in care Consiliul respinge contestatia, aut. Contract. va retine contestatorului din garantia de participare, conform art. 278^1, alin. 1, lit. (b) din OUG nr. 34/2006 suma de 4.424, 45 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie la alegere: - prin scris. de gar. banc. cu per. de valabilitate pana la expirarea perioadei de garantie/Instrument de garant. emis in conditiile legii de o societate de asigurari, - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea Trez. Statului din cadrul organului fiscal competent in admin. acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia aut. contract. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie < de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplin. contrac., aut. contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil conform prevederilor legale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetlocal al autoritatii contractante si buget consiliul judetean.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Declaratia de eligibilitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din ordonanta
Se va completa Formularul D - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Forma de prezentare: document original si traducerea in limba romana autorizata si legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentului pentru operatorii economici din strainatate (dupa caz);
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul unui tert sustinator, persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta o declarative pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 2:
Declaratia de eligibilitate privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Se completeaza Formularul E - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Forma de prezentare: document original si traducerea in limba romana autorizata si legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentului pentru operatorii economici din strainatate (dupa caz);
Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul general consolidat precum si la bugetul local in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii, persoane juridice romane si straine, trebuie sa faca dovada faptului ca nu au datorii fata de bugetul general consolidat si fata debugetul local. Se accepta si ofertantii care au datorii la bugetul general consolidat sau la bugetul local, esalonate conform legii.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta ca si document edificator o declaratie data in acest sens in fata unui notar.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul unui tert sustinator, persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se completeaza Formularul B
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/ 12.10.2010
Se completeaza Formularul C
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 5
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se completeaza Formularul ECI
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in sensul organizarii, derularii si finalizarii procedurii de atribuire sunt: ing. Virgil Bunescu ? primar, ec. Lia-Mariana Musteti ? contabil sef, jr. Iulian Flavius Ene ? jurist.Fiecare din urmatorii: Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Obiectul de activitate al ofertantului sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu a prezentat documentul in original sau copie legalizata, i se va solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economica-financiara- cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale pentru perioada 2010-2012 trebuie sa fie de cel putin 1.000.000, 00 lei. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Alte informatii privind situatia economica -financiara:
Resurse negrevate de datoriiCash-flow: ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la/sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit sau alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea cash-flow-ul de executie pentru primele trei luni de derulare a contractului conform graficului de executie, in suma de min. 161.112, 11 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Informatii generale ? formular A- bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 vizat de DGFP (copie stampilata si semnata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului).Cursul leu/euro aferent fiecarui an comunicat de BNR: ? 2010 = 4, 2099 RON? 2011 = 4, 2379 RON? 2012 = 4, 2379 RONDeclaratii bancare corespunzatoare sau alte documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei: - Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la/sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit sau alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea cashflow-ul de executie pentru primele trei luni de derulare a contractului conform graficului de executie.Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare pentru cel putin 1 contract sau maxim 3 contracte similare in valoare cumulata de minim 1.000.000 lei fara TVA insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarii avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.Experienta similaraExperienta similara demonstrata prin finalizarea a maxim 3 contracte similare (tipul lucrarilor fiind de constructii sau reabilitare drumuri) prin care sa se confirme executarea lucrarilor in valoare totala de minim 1.000.000 lei fara TVA;Declaratie privind echipamentele tehnice, instalatii de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiPrezentarea declaratiei insotite de un tabel privind echipamentele tehnice, instalatiile.Ofertantul va face dovada faptului ca are acces la un Laborator (laborator popriu sau contract/ precontract de inchiriere sau angajament)pentru profilele/incercarile ANCFD-Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri, D-Drumuri, MD-Materiale pentru drumuri; MBM-materiale pentru betoane si mortar; BBABP-beton, beton armat si beton precomprimat.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatiiPrezentarea declaratiei referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Conditii pentru specialistii responsabili de indeplinirea contractului:
? Sef de santier: - studii superioare: constructii
- experienta profesionala in constructii drumuri si poduri, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
? Responsabil tehnic cu executia: - atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;? Responsabil control calitate: - prezentarea deciziei de numire;
? Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, conform HG 300/21.03.2006
Informatii privind subcontractantii
Certificat ISO 9001Certificat ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul GCursul leu/euro aferent fiecarui an comunicat de BNR: ? 2008 = 3, 6827 RON? 2009 = 4, 2373 RON? 2010 = 4, 2099 RON? 2011 = 4, 2379 RON? 2012 = 4, 4560 RONSe va completa FORMULARUL JPentru utilajele, mijloacele de transport in proprietate se vor anexa documentele de proprietate, respectiv facturi sau contracte de leasing, iar pentru cele asigurate de la terti se vor prezenta documentele privind inchirierea sau prezentarea unui angajament pe toata perioada de executie declarata.- Completarea Formularului I;
- Personalul folosit pentru realizarea contractului: Anexa la formularulI, insotita de :1) Pentru personalul cheie nominalizatse vor prezenta: - Curriculum Vitae;
- declaratie disponibilitate (Model in sectiunea Formulare);
- copie diplome, atestate, autorizatii necesare conform prevederilor legale (atestarile eliberate conform Ord. 777 / 2003, cu modificarile si completarile ulteriore, si legitimatiile corespunzatoare.)2) Operatorul economic va prezenta extrase din Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic (REVISAL) ? pagina: lista salariati ? contracte (informatii privind contractele active).3) Ofertantul va prezenta contractele de colaborare cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului sau prezentarea de angajamente, iar in cazul in care este declarat castigator operatorul economic va incheia contract (-e) de munca cu expertul (-ii) propus (-i).Declaratie privind subcontractantii ? FORMULARUL K din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire in care va trebui sa fie precizati : - subcontractantii- specializarea acestoraIn cazul in care exista subcontractanti, acestia nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care oferta este declarata castigatoare, la semnarea contractului vor fi prezentate acordul/acordurile de subcontractare (intr-un exemplar original), acestea devenind anexe ale contractului: - perioada de valabilitate, partea de contract pe care o va realiza (procent, valoare, activitatea/ activitatile realizate)Certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie semnata si stampilata conform cu originalul.Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. . Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca roportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Certificat ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie semnata si stampilata conform cu originalul.Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. . Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca roportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 11:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI GIARMATA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ing. Virgil Bunescu ? primar, ec. Lia-Mariana Musteti ? contabil sef, jr. Iulian Flavius Ene ? jurist.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termen: - conform art. 256, indice 2) din OUG nr. 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
TRIBUNALUL TIMIS ? Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300035, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer