Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare strazi in comuna Livezile, jud. Bistrita - Nasaud


Anunt de participare numarul 40982/28.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala: COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Punct(e) de contact: ROMEO MARCEL APOPI, Tel.0263/270220, Email: [email protected], Fax: 0263/270034
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strazi in comuna Livezile, jud. Bistrita - Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Livezile
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
modernizarea strazilor secundare din comuna Livezile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233123-7 - Drum secundar (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 950, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie in cuantum de 10000 Ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI GUVERNAMENTALE SI BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate; declaratie privind incadrarea in prevederile art.181; declaratie privind calitatea de participant la procedura; certificat de atestare fiscala-original; certificat fiscal privind impozitele si taxele locale-valabil; certificat de atestare Asociatia Profesionala Drumuri si Poduri;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista contractelor in desfasurare- Formular 1; informatii generale ale operatorului ec. - Formular nr.2; bilantul contabil pe ultimii 3 ani; cifra de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 2 ori mai mare decit valoarea estimata a lucrarii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o lista a lucrarilor pe ultimii 5 ani+certificat de buna executie - Formular 12F; informatii privind personalul tehnic -CV-uri profesionale; informatii privind personalul-CV-urile personalului; declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani-Formular 12I;eclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice-Formular 12 H; informatii privind subcontractantii si specializarea acestora-Formular 12G; certificate ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001- sau echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: documentatia de atribuire se ridica de la sediul Primariei Livezile contra sumei de 1000 ron
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.01.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2008 10:00
Locul: la sediul Primariei Livezile
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: srt. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 03008, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostiinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
la secretariatul Primariei Livezile
Adresa postala: loc. Livezile Mesteacanului, nr.161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Tel.0263270034, Fax: 0263270034
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2007 09:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer