Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD«


Anunt de participare numarul 111398/16.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala:  COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  427120, Romania, Punct(e) de contact:  ROMEO MARCEL APOPI, Tel. 0263/270220, Email:  [email protected], Fax:  0263/270034, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
«MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD«
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Livezile
localitatile Livezile, Dorolea, Cusma, Valea Poienii, Dumbrava.
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Modernizare drumuri in Comuna Livezile ?
? Localitatea Livezile.
? Localitatea Dorolea? Localitatea Cusma
? Localitatea Valea Poienii
? Localitatea Dumbrava
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizare strazi in Comuna Livezile - conform caiet de sarcini si Documentatie licitatie anexate.
Valoarea estimata fara tva: 21.235.754 RON
Valoarea estimata fara TVA: 21, 235, 754RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 210000 RON, valoare fara TVA.Garantia de buna executie: 3% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din Bugetul Centralizat al Statului si din Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata de la bugetul de stat si autoritatile locale
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri
Bilant contabil la data 31.12.2007;2008;2009
Scrisori de bonitate din partea bancilorValoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de 21.000.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza administratiei unde isi are sediul operatorul economic.
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Fisa de experienta similara
Recomandare/Certificare? din partea beneficiarului, in original sau copie, etc. conform fisa de date anexata.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie
50%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.12.2010 12:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, reprezentantii UCVAP, persoanele interesate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD
Adresa postala:  str. Alba Iulia nr. 1, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420178, Romania, Tel. 0263/213528, Fax:  0263/231509
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Livezile
Adresa postala:  Str. Caminului, 161, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  427120, Romania, Tel. 0263270220, Email:  [email protected], Fax:  0263270220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2010 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer