Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU: STR. MAGHERANULUI, STR. CALEA GUSTERITEI, STR. MACARALEI, STR. OTELARILOR


Anunt de participare numarul 148299/30.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Sibiu - Consiliul Local
Adresa postala: Str. Samuel Brukenthal nr. 2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550178, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Bica, Tel. +40 269/208880, Email: [email protected], Fax: +40 269/208813, Adresa internet (URL): www.sibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU: STR. MAGHERANULUI, STR. CALEA GUSTERITEI, STR. MACARALEI, STR. OTELARILOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
STR. MAGHERANULUI ? Relocare stalpi electrici, Deviere retele electrice, Terasamente, Suprastructura drum, Trotuare, Semnalizare rutiera, Lucrari edilitare, Alimentare cu apa, Spatii verzi;
STR. CALEA GUSTERITEI ? Relocare stalpi electrici, Deviere retele electrice, Terasamente, Suprastructura drum, Trotuare, Semnalizare rutiera, Lucrari edilitare, Alimentare cu apa, Canalizare menajera;
STR. MACARALEI - Terasamente, Suprastructura drum, Trotuare, Semnalizare rutiera, Lucrari edilitare, Alimentare cu apa, Canalizare menajera;
STR. OTELARILOR - Terasamente, Suprastructura drum, Trotuare, Semnalizare rutiera, Lucrari edilitare, Alimentare cu apa, Canalizare menajera, Spatii verzi;Valoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 20.491.822, 00 lei, fara TVA.Valoarea estimata totala este de 22.429.592 lei, fara TVA, din care 1.937.770, 00 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute, in procent de 9, 46 % din valoarea estimata a lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari pentru obiectivul , , MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL SIBIU: STR. MAGHERANULUI, STR. CALEA GUSTERITEI, STR. MACARALEI, STR. OTELARILOR? conform specificatiilor din Proiectul tehnic.
Valoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 20.491.822, 00 lei, fara TVA.Valoarea estimata totala este de 22.429.592 lei, fara TVA, din care 1.937.770, 00 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute, in procent de 9, 46 % din valoarea estimata a lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 22, 429, 592RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este de 409.800 lei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR, din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din HG 925/2006, in una din urmatoarele forme: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (se prezinta in original); sauprin virament bancar cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertei/ofertelor in contul: RO22TREZ5765006XXX000228-Trezoreria Sibiu (se prezinta in original);In cazul in care, ofertantii constituie garantiei de participare prin Scrisoare de garantie bancara, vor completa Formularul nr. 6 (se prezinta in original).- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile, de la termenul limita de primire aofertelor.Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50 % a garantiei de participare. In acest caz, garantia de participare va fi insotita de declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. (conf. formularului din sectiunea III);In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria I.M.M., se va analiza cu privire la asocierea in ansamblu. Astfel, toti asociatii trebuie sa se incadreze in mod individual in categoria I.M.M. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. 1 si 3, din HG 925/2006, in una din urmatoarele forme: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante, de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sauprin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul areobligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50 % a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR-80, 35%;Bugetul national ? 17, 65 % + TVA, Bugetul local ? 2, 00 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din Ordonanta de Urgenta 34/2006. Se vor completa:
Formularul 1 ? Declaratie privind eligibilitatea, Formularul 2 ? Declaratie privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Formularul 3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta 34/2006. Se va completa Formularul 10.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Primar - Klaus Werner Iohannis
Viceprimar ? Virgil Popa
Director Directia Tehnica -Cristina Bica
Director Economic ? Viorica Bandescu
ResponsabilJuridic ? Cristina Burchea
Serviciu Investitii ? Monica Dancu
Serviciu Investitii ? Codruta Sirbu
Serviciu Gospodarire -Braila Gheorghe
Birou pentru Proiecte cu Finantare Internationala? Maria Scarlat
Serviciu Investitii ? Purece Cecilia
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 9.
Se vor prezenta, atat pentruPersoane juridice / fizice romane cat si pentru Persoane juridice / fizice straine:
a. Certificat eliberat de autoritatea competenta, care sa ateste faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, la bugetul consolidat general.
b. Certificat eliberat de autoritatea competenta, care sa ateste faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, la bugetul local (Se va prezenta certificatul eliberat pentru sediul social).Documentele vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.Obs.: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat si bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu. a. Pentru persoane juridice romane:
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale respectivului operator economic.
Obiectul principal/secundar de activitate al operatorului economic trebuie sa fie asemanator / echivalentcu obiectul contractului.
Informatiile din Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice, se va prezenta: autorizatie de functionare / altele echivalente pentru a dovedi apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.b. Pentru persoane juridice / fizice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa reiese obiectul de activitate.
Obiectul principal/secundar de activitate trebuie sa fie asemanator / echivalentcu obiectul contractului.
Informatiile din Documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.c. Atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energetic (ANRE), de tip C2A, sau echivalent, care sa certifice capabilitatea ofertantului pentru executia instalatiilor electrice, conform art. 12, lit. j), din Ordinul ANRE 23/2013.Documentele vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari executatein ultimii 5 ani, continand valori, perioada de executie, locul executiei lucrarilor si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lista va fi insotita de certificate / documente / contracte / procese verbale de receptie / orice alte documente, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, pentru lucrarile similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie. Valoare cumulata a lucrarilor reprezentand experienta similara trebuie sa fie de minim 20.000.000, 00 lei (fara TVA).
Din documentele care certifica executia lucrarilor similare trebuie sa reiese cel putin urmatoarele:
nr., data si obiectul contractului;
partile contractului;
durata contractului;
valoarea lucrarilor similare executate;
modul de indeplinire a lucrarilor similare executate;
Pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii 5 ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cei 5 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea in conditii optime a contractului de lucrari.Se vor asigura acele utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice care sunt strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Declaratie care contine informatii privind persoanele direct implicate in indeplinirea contractului (numele, functia, atributiile) ? personalul cheie.Operatorii economici vor nominaliza resursele umane minime necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului, poate fi sustinuta si de o alta persoana, (alta decat asociat/asociati sau subcontractant/ subcontractanti). In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui ?Angajament ferm?, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate.
Informatii privind subcontractantii(daca este cazul)
Informatii privind asociatii(daca este cazul)
Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.?CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociatii.
Totodata, se va prezenta contractul/conventia de asociere, din care sa reiese cine este liderul asocieriiprecum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.
ISO 9001, sau echivalent, din care sa rezulte domeniul/domeniile pentru care a/au fost eliberat(e).
ISO 14001, sau echivalent, din care sa rezulte domeniul/domeniile pentru care a/au fost eliberat(e).
Domeniile pentru care au fost eliberate certificatele ISO 9001 si 14001, trebuie sa aiba legaturacu obiectul contractului.
In cazul unei asocieri, cerintele privind certificatele ISO 9001 SI 14001, vor fi indeplinite de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 4C.Totodata, se va completa Formularul 7 distinct pentru fiecare contract reprezentand experienta similara.Se va prezenta Formularul 7C.Se va prezenta Formularul 8C.Persoana care asigura sustinerea tehnica si / sau profesionala (tertul sustinator) trebuie sa prezinte formularul 1B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazutela art.180 din OUG 34/2006 si formularul 2B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 181 lit. a), c^1) si d).din OUG 34/2006.formularul 10 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta 34/2006.Se va completa formularul 5 cu subcontractantii si specializarea acestora.Subcontractantii vor prezenta urmatoarele documente: - formularul 10 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta 34/2006.Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.?CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociatii.Totodata, se va prezenta contractul/conventia de asociere, din care sa reiese cine este liderul asocieriiprecum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.Certificatele se vor prezenta in xerocopie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 11:00
Locul: Str. Samuel Brukenthal, nr.2, camera 203- sala de presa, etaj 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantii vor prezenta Formularul 4 - Informatii generale.- Ofertantii interesati pot vizita amplasamentul, insotiti de reprezentantii autoritatii contractante.Astfel, ofertantii interesati, vor anunta intentia de a vizita amplasamentul, in scris (conf. Formularului ? Solicitare vizitare amplasament, din sectiunea III - Formulare), prin fax la nr. 0269/208.813.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Investitii
Adresa postala: Str. Samuel Brukenthal, nr.2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550178, Romania, Tel. +40 269/208880, Email: [email protected], Fax: +40 269/208813
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer