Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare strazi si reabilitare retele hidroedilitare in orasul Avrig, strada Eroilor.


Anunt de participare numarul 98043/16.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Avrig (Primaria Avrig)
Adresa postala: Avrig, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 10, Localitatea: Avrig, Cod postal: 555200, Romania, Punct(e) de contact: Primaria orasului Avrig, Tel.0269523101, In atentia: Compartiment Achizitii Publice: Morariu Daniela, Email: [email protected], Fax: 0269524401, Adresa internet (URL): www.primaria-avrig.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strazi si reabilitare retele hidroedilitare in orasul Avrig, strada Eroilor.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: str. Eroilor, oras Avrig, jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste realizarea modernizarii strazii Eroilor , aceasta consta in lucrari de canalizare, de apa si de drum.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Strada cu doua fire de circulatie, cu lungimea 1028m.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 722, 426.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 40.000 lei.Cuantumul garantiei de buna executie a lucrarilor este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, conform documentatie de atribuire.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociati sau subcontractanti.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii eligibilitate;Declaratie neincadrare in prevederile art. 181; Declaratie calitate de participant la procedura;Certificat atestare fiscala emis de Administratia Finantelor Publice Locale de pe raza judetului in care este inregistrat ca si contribuabil ofertantul, privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiese ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general, valabil la deschiderea ofertelor, original sau copie legalizata;
Certificat atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local eliberat de directia de specialitate din Primaria in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiese ca ofertantul nu are obligatii restante, valabil ladeschiderea ofertelor, original sau copie legalizata; Certificat constatator original sau copie legalizata, emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul unde este inregistrat ofertantul, valabil la deschiderea ofertelor, din care sa reiese actionariatul societatii (asociatii), sediul social, administratori, sucursale inregistrate, obiectul de activitate (cod CAEN), autorizatie de functionare/altele echivalente; Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila, Autorizatie de functionare/altele echivalente. Operatorul economic strain va prezenta documentele in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31 decembrie pe ultimii 3 ani vizat si inregistrat la organele competente;Balanta de verificare din luna anterioara depunerii oferei semnata si stampilata;Completare Formular nr. 12 Informatii generale cuprinzand cifra de afaceri pe ultimii 3 ani ( minim 7.440.0010 lei);
Declaratie proprie din care sa rezulte faptul ca ofertantul are acces la / dispune de resurse financiare reale negrevate de datorii conform fisei de date ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Listalucrariin ultimii 5 ani, Formular3
2. Experienta similara, max 3 contracte cu obiect similar valoare cumulata 3722000 lei, insotite de procese verbale la terminarea lucrariiFormular 13
3. Minim 2 recomandari, vizate ISC, in original sau copie legalizata, formular 144. Declaratie efective medii anuale personal angajat ultimii 3 ani, formular 45. Seprezinta personalul cheie propus:
- Manager Proiect inginer constructii cu specializare recunoscuta de Ministerul Muncii
- Ingineri drumuri, cel putin unul cu experienta min 10 ani- Ingineriretele alimentare cu apa si canalizare, cel putin unul cu experienta min 10 ani- Manager asigurarea calitatii.
- persoana autorizata pentru activitati sanatatea muncii-Responsabil tehnic cu executia (RTE): in domeniile care fac obiectul contractului, se accepta una sau mai multe persoanecare sa cumuleze criteriile RTE.
-Responsabil cu calitatea (CQ): in domeniile care fac obiectul contractului, se accepta una sau mai multe persoanecare sa cumuleze criteriile CQ.
Pentru personalul cheieform 156. Se prezinta atestate, diplome , CV-uri7, Seprezinta contracte vizate de ITM sau contracte de colaborare8. Declaratie referitoare utilaje, instalatii, echipamente tehnice, Form 5
Dotare minima: - statie de asfalt sau contract furnizare
- trusa asternere mixture asfaltice- utilajelucrari drumuri: excavator, buldoexcavator, autogreder, cilindrii compactori- mijloace transport mixtura asfaltica
- laboratorincercari gr.II sau contract cu un detinator de laborator
- statiebetoane sau contract furnizare- balastiera si cariera sau contract furnizare
9. Prezentarea obligatiilor contractuale in desfasurare daca exista
10. Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca, 11. Certificat de atestare pentru Lucrari de drumuri emisa de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri sau similar
12. Certificarea sistemului de management:
- ISO 9001:2001 sau similar, se accepta si STAS-uri europene echivalente- ISO 14001:2005 sau similar, se accepta si STAS-uri europene echivalente- ISO 18001 sau similar, se accepta si STAS-uri europene echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4212/14.04.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.05.2010 10:00
Locul: Primaria orasului Avrig, str Gheorghe Lazar, nr 10, jud Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant al ofertantului pe baza de imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, in conditiile legii.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300846, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: P-ta I.C. Bratianu, nr. 1, ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258-810289, Email: [email protected], Fax: 0258-810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic alPrimarieiorasului Avrig
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar, nr. 10, jud. Sibiu, Localitatea: Avrig, Cod postal: 555200, Romania, Tel.0269-523101, Email: [email protected], Fax: 0269-524401, Adresa internet (URL): www.primaria-avrig.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2010 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer