Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare TPA bloc nr. 4 - Sucursala Electrocentrale Rovinari


Anunt de participare (utilitati) numarul 140110/01.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Ion VITEJANU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare TPA bloc nr. 4 - Sucursala Electrocentrale Rovinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea liniei TPA prin modernizarea pompei 41, a pompei 42 100% debit, a reductorului si a ventilelor recirculatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51120000-9 - Servicii de instalare de echipament mecanic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de expertizare a agregatului turbopompa, servicii de inginerie si proiectare, respectiv elaborate proiect tehnic, elaborare detalii de executie, intocmire carte tehnica a echipamentului, instructiuni de montaj, instructiuni de exploatare, instructiuni de mentenanta, etc. si servicii de reconditionare - modernizare subansamble, probe si teste la producator, livrare si asistenta tehnica la montaj pana la indeplinirea conditiilor de intrare in exploatare comerciala a agregatului de pompare.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 434, 610RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 70.000, 00 RON.Valabilitate GP: minimum 90 zile de la data limita deschidere oferteForma constituire GP: a) instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediu achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana la termen limita deschidere oferta din anunt de participare.Nota: Garantie irevocabila. Instrument garantare prevede ca plata garantie se va executa neconditionat, la prima cerere beneficiar, pe baza declaratie privind culpa persoana garantata.b) ordin plata confirmat banca, cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu, la sediu achizitor, pana la termen limita deschidere oferte;IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278¹ din OUG34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitor alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitor instiinteaza prestator varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 180/181/69¹ din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 14, 13, 6, 15, 9.
1)daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Completare formular 5 si anexa.
2)daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim.ofertantului.3) Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69¹, 180 din OUG 34/2006, nedepunerea declaratiei de participare cu oferta independenta. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului in copie legalizata/lizibila , ,conform cu originalul", din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatie atribuire.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in copie legalizata/ lizibila, ,conform cu originalul". Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii de afaceri globalein ultimii 3 ani.Cerinta minima: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani pentru care s-au prezentat situatiile financiare trebuie sa fie mai mare de 14.000.000, 00 lei, demonstrata pe baza documentelor relevante (extrase bancare, creante, credit bancar, declaratii bancare, bilanturi, etc).
Declaratie privind cashflowCerinta minima: Cashflow necesar prestarii serviciului pentru o perioada de 2 luni, in valoare de minim 1.400.000, 00 lei.
Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani, sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale serv. similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade prestare, beneficiari, confirmate de autor. contract. sau clienti privati prin prezentarecertif./ documente emise sau contrasemnate de o autorit. ori de clientul beneficiar.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofert. nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra prestarea serv. printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofert. va face dovada prestarii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de servicii similare, dar nu mai mult de trei servicii similare, prestate si duse la bun sfarsit de catre ofert. in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 7.000.000, 00 lei. (Prin formularea , ,servicii similare? se intelege: serv. de montare, reparare, recondit. sau modernizare turbopompe de alim. de tipul celor care fac ob. achiz.respectiv avand urm. caracteristici:
-Qminim 900t/h
- Temp.fluid Tmin.150 grade C
-Turatia nominala minim 3000 rot/min
Declaratie privind echipamentele tehnice si masurile aplicate pentru asigurare calitate.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje specifice prestarii serviciului, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa detina (in dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie), minim urmatoarele dotari: - stand de probe pentru verificarea parametrilor realizati si ridicarea curbelor caracteristice;
-Echipament tehnic, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, SDV-uri necesare executarii operatiilor , verificare si control aferente serviciului.
Informatii privind personal/organism tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut deofertant, pentru asigurare control calitate.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, pentru executarea serviciului are disponibil, minim, urmatorul personal tehnic de specialitate:
-un coordonator al serviciilor prestate (sef punct de lucru) ? cu studii superioare tehnice.
-un responsabil tehnic cu supravegherea prestarii serviciului? cu studii superioare tehnice.
-un responsabil cu asigurarea calitatii? cu studii superioare /medii tehnice (se va prezenta ordinul de numire).
Informatii privind subcontractantii
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil sau (dupa caz) declaratie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 19.03.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2012 10:00
Locul: str. Uzinei nr. 1, Turceni, Directia Achizitii, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al S.C.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
Adresa postala: str.Uzinei nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 215720, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): wwwe-turceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2012 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer