Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea comunei Balan prin imbunatatirea infrastructurii de baza, reabilitarea asezamantului cultural si infiintarea programului de tip After school


Anunt de participare numarul 111399/16.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria comunei Balan, com.Balan, jud.Salaj.
Adresa postala:  Loc. Balan, nr. 76, com.Balan, judetul Salaj, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  457025, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Mnere, Tel. 0260 / 66.44.03; 0260 / 66.44.04, Email:  [email protected], Fax:  0260 / 66.44.03; 0260 / 66.44.04, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea comunei Balan prin imbunatatirea infrastructurii de baza, reabilitarea asezamantului culturalsi infiintarea programului de tip After school
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Balan, judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari pentru proiectul ?Modernizarea comunei Balan prin imbunatatirea infrastructurii de baza, reabilitarea asezamantului cultural si infiintarea programului de tip After school?pentru urmatoarele obiective :
1. Modernizare strazi in comuna Balan, localitatile Balan, Chendrea, Galgaul Almasului, Galpaia si Chechis, judetul Salaj ( lungime totala :7.965 m) ? numai executie lucrari
2. Construire pod peste valea Almasului in localitatea Chechis, comuna Balan, judetul Salaj ( lungime totala :45 m)
3. Infiintare centru pentru ingrijirea copiilor de tip ?after school? in localitatea Chechis, Comuna Balan
4. Reabilitare camin cultural in localitatea Galpaia, comuna Balan, judetul SalajOBSERVAtIE : Pentru obiectul investitional ? Modernizare strazi in comuna Balan, localitatile Balan, Chendrea, Galgaul Almasului, Galpaia si Chechis, judetul Salaj? nu se solicita servicii de proiectare tehnica si detalii de executie, deoarece acestea au fost deja elaborate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
9.292.926 lei fara TVA ( servicii de proiectare :74.607 lei fara TVA; executia de lucrari de constructii :9.218.319 lei fara TVA)
Valoarea estimata fara TVA: 9, 292, 926RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de buna executie ? 10 % din valoarea contractului fara TVA, garantia de participare :180.000 lei fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Guvernul Romaniei si buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Oferta individuala sau asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
operatorul ec. trebuie sa prezinte documenteprin care sa faca dovada ca :
?nu se afla intr-una sau mai multe din situatiile de mai jos respectiv:
o in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani (Formular 1)
o a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic (Formular 2)
o nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
o in ultimii 2 ani s-a aflat in situatia de a nu-si indeplini obligatiile contractuale sau de a-si fi indeplinit in mod defectuos aceste obligatii, fapt care sa fi produs sau sa fie de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor;
o a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
o sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, societateanu se afla in incapacitate de plata.
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta:
? certificat constatator emis de ORC ? in original sau copie legalizata
? certificat de inregistrare eliberat de ORC ? in copie simpla
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea calitatii de participant la procedura (Formular 3).Se solicita declararea valorii cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani pentru ademonstra capacitatea financiara a operatorului economic, iar valoarea acesteia trebuie sa fie de cel putin 18.500.000 lei, urmarindu-se reducerea riscului neindeplinirii contractului (Formular 4). Operatorul economic demonstreaza capacitatea financiara de a indeplini contractul ? va prezenta o scrisoare de confortemisa de o institutie bancara din Romaniaprin care sa demonstrezeca are acces la resurse financiare reale negravate de sarcini pentru indeplinirea contractului de executie lucrari pentru o perioada de 3 luni, si separat de alte angajamente pe care le are cu alte contracte. Suma va fi egala cu suma rezultata din urmatoarea formula: (Pretul ofertei+TVA)/nr. luni ofertat*3
Suma minima pentru indeplinirea obiectului contractului de lucrari pentru o perioada de 3 luni trebuie sa fie minim 1.700.000 lei fara TVA.Se solicita bilantul contabil pe ultimii 3 ani pentru a demonstra cifra de afaceri. Totodata, se solicita ca situa?ia financiara ( profitul net) la 31.12.2009 sa fie pozitiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru ca autoritatea contractanta sa se asigure in privinta calitatii lucrarilor executate de operatorul economic, in privinta experientei, aptitudinilor, eficientei si eficacitatii operatorului economic, se solicita urmatoarele documente: Verificarea capacitatii profesionale ? se va prezenta lista cu efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere (Formular 5)lista personalului responsabil cu indeplinirea contractului (Formularul 6), CV-urile acestora, diplome si certificate, pentru a demonstra ca operatorul economic are resurse adecvate pentru indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
PUNCTAJTEHNIC
25%
Descriere: Perioadarealizare PT + executie lucrare
3.
PUNCTAJCALITATIV
20%
Descriere: garantiedrum ?i poduri+constructie civila
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2010 11:00
Locul: Comuna Balan, loc. Balan, nr.76, jud. Salaj, cod postal 457025
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si un reprezentant al CRPDRP. Din partea unui ofertant pot participa maxim doua persoane la sedinta de deschidere.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Guvernul Romaniei si buget local.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Sursele de finantare ale contractului care urmeaza a fi atribuit sunt : Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Guvernul Romaniei si bugetul local
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  Pia?a ?tefan cel Mare, nr. 1, jud. Cluj, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264/504301, Email:  [email protected], Fax:  0264/504313, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Balan
Adresa postala:  Str. principala , nr. 76, jud. Salaj, Localitatea:  Balan, Cod postal:  457025, Romania, Tel. 0260.66.44.03, Email:  [email protected], Fax:  0260.66.44.04
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2010 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer