Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea gradinii zoologice din Municipiul Resita


Anunt de participare numarul 107767/14.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL RESITA
Adresa postala:  P-TA 1 DECEMBRIE 1918 , NR 1A, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320084, Romania, Punct(e) de contact:  Lucian CHIS, Tel. 0255255000, In atentia:  Lucian CHIS, Email:  [email protected], Fax:  0255255000, Adresa internet (URL):  www.primariaresita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea gradinii zoologice din Municipiul Resita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Resita, strada Parcului
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Municipiul Resita implementeaza proiectul "Modernizarea Gradinii Zoologice prof. Ioan Crisan" din Resita, Municipiul Resita avand calitatea de cofinantator, beneficiar si titular, Ministerul Mediului si Padurilor avand calitate de finantator.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45112711-2-Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
45212120-3-Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea Gradini Zoologice prof. Ion Crisan din Resita.
Platile in cadrul proiectului se vor face pe baza situatiilor de lucrari aprobate de catre dirigintele de santier, conform graficului de plati negociat la semnarea contractului de lucrari si in urma aprobarii lor de catre finantatorul proiectului Ministerul Mediului si Padurilor.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 381, 846RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se solicita in cuantum de 100000, 00 lei(poate fi de maxim 2% din valoarea estimata a contractului conform prevederilor art. 85 lit. a) din HG 925/2006)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata de catre Ministerul Mediului si Padurilor, platile se fac pe baza situatiilor de lucrari con form graficului atasat contractului de lucrari.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca ofertantul poate desfasura activitatile din obiectul achizitiei.
- Declaratie privind eligibilittatea;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
- Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original sau copii legalizate, valabile la data de deschiderea a ofertelor.
- Informatii generale despre ofertant:
- Declaratie privind calitatea de participant.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilanturile contabile la 31.12.2009, 31.12.2008, 31.12.2007 vizate si inregistrate de organele competente, in copie cu mentiunea "Conform cu originalul" (stampilat si semnat de ofertant);
- Informatii privind cifra de afaceri;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- din care sa rezulte cifra media anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 10.000.000, 00 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor lucrari si experienta similara in ultimii 5 ani;
- Informatii despre personalul de specialitate;
- Informatii despre dotarea tehnica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantul va face dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani a unui contract similar, maxim 3 contracte similare a caror valoare cumulata sa aibe o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de 1200000 Euro, defalcata pe specific de lucrari dupa cum urmeaza: - lucrari de drumuri - 35000 Euro;
- lucrari edilitare - 530000 Euro;
- lucrari constructii civile - 635000 Euro.- Pentru fiecare contract se va prezenta o recomandare in original si o copie dupa Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau Procesul Verbal de receptie finala a lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
20%
Descriere: Planul de organizare a executiei lucrarilor
3.
Perioada de executie a lucrarilor
15%
Descriere: Perioada ceamaiscurta de executie a lucrarilor
4.
Perioada de garantie acordatalucrarilor
15%
Descriere: Perioada de garantie acordatalucrarilor
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2010 09:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2010 11:00
Locul: sediul autoritatii contarctante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
2 reprezentanti din partea ofertantului pe baza de imputernicire si copie dupa B.I./C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Finantatorul este Ministerul Mediului si Padurilor, cofinantarea este asigurata de catre Municipiul Resita din bugetul propriu.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala:  Piata Tepes Voda nr. 2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256.498.054, Fax:  0256.498.092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Resita, Biroul Juridic, Aplicarea Legilor Proprietatii si Contenciosi Administrativ
Adresa postala:  p-ta 1 Decembrie 1918 nr. 1A, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320084, Romania, Tel. 0255211692, Email:  [email protected], Fax:  0255255000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2010 23:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer