Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni, cod SMIS 3457


Anunt de participare numarul 113417/27.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BUSTENI
Adresa postala:  BULEVARDUL LIBERTATII, NR.91, Localitatea:  Busteni, Cod postal:  105500, Romania, Punct(e) de contact:  Popescu Nicoleta, Tel. 0244-322005, Email:  [email protected], Fax:  0244-320752, Adresa internet (URL):  http: //www.orasul-busteni.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni, cod SMIS 3457
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: orasul Busteni
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie si amenajarea infrastructurilor turistice presupun constructia amfiteatrului in aer liber, a unei mini Gradini Botanice, a centrului polivalent, a salii pentru activitati sportive indoor, a pavilionului muzical, amenajarea parcurilor: Parcul Contemplativ, Parcul in padurea cu pini si Parcul Central, amenajarea instalatiei de iluminat pentru partia Kalinderu, reabilitarea strazii Alpinistilor, in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini si proiectul tehnic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212120-3 - Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
45212110-0-Lucrari de constructii de centre de petrecere a timpului liber (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 10, 779, 918RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se pot achizitiona lucrari suplimentare-cf.art.122, lit.i-OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 18000 lei. Garantia de buna executie - 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantare nerambursabila din FEDR, finantare nerambursabila de la bugetul national, finantare de la bugetul general al orasului Busteni;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, operatorii economici sunt obligati sa isi legalizeze asocierea.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic- certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat si certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale - in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial din care sa rezulte ca ofertantul este abilitat in desfasurarea activitatilor care domeniul obiectului contractului - valabil numai in original sau copie legalizata, emis cu maxim 1 (una) luna inainte de data organizarii procedurii;
- Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"- forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica a societatii din care ca reiasa ca este abilitat in in desfasurarea activitatilor care domeniul obiectului contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- formularul 3 "Informatii generale" care sa cuprinda cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.- bilant contabil pe ultimii 3 ani - 2007, 2008, 2009 - vizate si inregistrate de organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 14000000 lei, in domeniul de activitate al contractului - Operatorul economic va face dovada ca are acces la linii de credit sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o valoare de minim 3600000 lei pentru o perioada de minim 7 luni. Se solicita prezentarea documentului in care se face dovada asigurarii de cashflow pentru sustinerea financiara a lucrarii in cuantum de minim 3600000 lei - in original. Asigurarea de cash-flow poate fi demonstrata prin: - adresa din partea unei unitati bancare prin care se atesta faptul ca ofertantul are acces la resurse reale (sume disponibile in cont, depozite bancare, linii de credit) cu valoare cel putin egala cu suma de lei, avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri; - alte mijloace financiare, cel putin egale cu suma de 3600000 lei, avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- "Experienta similara". Se va prezenta cel putin o recomandare din partea unui beneficiar/client- dovada ca este abilitat ANRE pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice de joasa tensiune - retele subterane de iluminat exterior - sau echivalent- dovada ca este abilitat pentru realizarea si autorizarea echipamentelor de incalzire centrala cu putere mai mare de 80 de KW, conform PT-A1 - sau echivalent.- Pentru echipamentele de incalzire centrala, ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii autorizatiei ISCIR - sau echivalent, pentru: montare instalatii, echipamente; punere in functiune; service si reparatii; verificare tehnica periodica; autorizare functionare- Echipamentele de joaca pentru copii trebuie sa aibe certificate ISCIR sau echivalent.- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este abilitat pentru executarea instalatiilor interioare de gaze naturale- prezentarea autorizatiei data de producator pentru livrarea produselor care fac obiectul achizitiei (daca este cazul)- certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor- Certificat ISO 9001 sau echivalent- Certificat ISO 14001 sau echivalent- Certificat OHSAS 18001 sau echvialent- Certificat SA 8000 sau echivalentCertificatele trebuie sa fie valabile pentru toate categoriile de lucrari care fac obiectul contractului de achizitie publica.- informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru derularea contractului.- dovada asigurarii cu personal RTE si personal calificat pentru executia lucrarilor- Se vor prezentarea de CV-uri pentru persoanele implicate in indeplinirea contractului de lucrari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- experienta in domeniul de activitate al contractului (constructiilor civile, instalatii, lucrari de drumuri) si suma valorilor lucrarilor executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie de 10.000.000 lei. - asigurarii a 2 containere pentru deseuri si 2 toalete ecologice. Detinerea in proprietate a acestora se va dovedi prin prezentarea contractului de cumparare si a facturii (copie). Indeplinirea cerintei se poate face si prin inchiriere. Aceste contracte de inchiriere vor fi incluse in mod obligatoriu in oferta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13417/22.12.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.01.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 04.04.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2011 12:00
Locul: PRIMARIA BUSTENI, b-dul Libertatii nr. 91, jud Prahova - Registratura
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertanti sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltare durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 - "Cresterea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naurale si cresterea calitatii serviciilor turistice"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Anexele la Caietul de sarcini se vor pune la dispozitia ofertantilor interesati in format electronic de la sediul Primariei Busteni - Serviciul Achizitii Publice, in urma unei solicitari scrise
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova
Adresa postala:  str. Gheorghe Lazar nr.6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100031, Romania, Tel. 0244.544781
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 16:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer