Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURA AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE?- ?Lucrari de constructii (inclusiv amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului si organizarea de santier)?etapa II


Anunt de participare numarul 144482/22.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, In atentia: Manager ?Ing. Constantin BALASA;achizitii- ing.Magdalena Mihaescu ;Ing. Aurel Ciobanu ?-resp tehnic, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURA AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE?- ?Lucrari de constructii (inclusiv amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului si organizarea de santier)?etapa II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui contract de finantare il constituie preluarea fluxurilor majore care tranziteaza orasul in scopul fluidizarii traficului urban prin reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu din centru si traversarea municipiului Targoviste in conditii de siguranta a circulatiei. Contractul de finantare presupune reabilitarea si modernizarea soselei de centura a Municipiului Targoviste si extinderea sa pe patru benzi, acolo unde este posibil, pentru a asigura infrastructura de baza in vederea cresterii cererii de transport in regiunea centrala a judetului Dambovita si pentru a oferi o ruta ocolitoare viabila departe de centrul municipiului. De asemenea se urmareste si reabilitarea podurilor si pasajelor aflate pe traseul inelului de centura: Pasaj superior Petru Cercel, modernizarea si dublarea Podului peste raul Ialomita la Teis, Pasajul superior pe DN 71 in Zona Targoviste Nord si Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45221100-3-Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul specific al contractului de finantareeste modernizarea si reabilitarea drumului de centura a municipiului Targoviste, cu o lungime de 13, 808 km, prin realizarea urmatoarelor lucrari: Reabilitarea sistemului rutier existent in lungime de 13, 808 km , pe zonele in care drumul are 4 benzi de circulatie si latirea zonelor de drum cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo unde este posibil fara lucrari suplimentare. Se va realiza un tronson nou (cu 2 benzi de circulatie) pe malul drept al raului Ialomita. Reteaua de drum de centura este formata actualmente din urmatoarele tronsoane : Str. Petru Cercel -2, 70 km =ramura S (intre DN71 si DN72);Str. Laminorului ? 2, 52 km =ramura S-V (intre DN72 si DN72A);Str. Calea Campulung si Bd. Eroilor -3, 25 km =ramura V (intre DN72 si DJ712);Str. Aleea Sinaia, Str. Aleea Manastirea Dealu, str. Magrini, str. Caramidari(com Razvad) - 3, 01km = ramura Valea Voievozilor;Str.Calea Ialomitei (Canalului) - 2, 32 km = ramura E (DJ711 - DN71) ;Reabilitarea pasajului superior Targoviste Sud ( identificat in SF ca Pasaj superior Petru Cercel), in lungime totala de 237, 26 m la interiorul curbei si 250, 23 m la exteriorul curbei;Modernizarea - dublarea podului rutier Teis Nord ( identificat in SF ca Pod peste raul Ialomita la Teis) prin executarea unui pod nou, in aval de cel existent pentru doua benzi de circulatie, in lungime totala de 166, 95 m si extinderea la 4 benzi de circulatie a portiunii de drum cuprinse intre acest pod si Pasajul DN 71 (identificat in SF ca Pasajul superior pe DN 71 in Zona Targoviste Nord);Reabilitarea pasajului DN 71 ( identificat in SF ca Pasajul superior pe DN 71 in Zona Targoviste Nord), cu o lungime de 177, 7 m;Reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor (identificat in SF ca Pod peste Ialomita la Valea Voievozilor), in lungime totala de 118, 25 m; Realizarea unei retele de canalizare pluviala si unitara cu lungimea de 11637m care va cuprinde un numar de 255 camine de vizitare si 284 guri de scurgere, 4490 racorduri la consumatori, trei statii de pompare ape uzate si pluviale si o statie de pompare ape pluviale; Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centura si executia unor trotuare noi ; Reabilitarea sensurilor giratorii in suprafata totala de 18187 mp si a drumurilor laterale.valoarea estimata a contractului de lucrari este :54.975.235, 78 lei fara TVA , din care 3.450.192 lei fara TVA- cheltuieli diverse si neprevazute, conform prevederilor art.28 alin.7 din OUG 34/2006 ? componente - lucrari de constructii de drumuri cu o valoare de 27.567.945 lei;reabilitarea/construirea de poduri/pasaje supraterane cu o valoare de 16.904.943 lei ;reabilitare/construirea unui sistem de canalizare cu o valoarede 4.097.640 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 54, 975, 235.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1.030.460.88 lei, din care cuantumul sumei corespunzatoare prev.art. 278 indice 1 litera d este 11.855, 23 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare, conform prev.art. 86 din H.G.925/2006 : -instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o soc.bancara / soc. de asigurari - formular nr.1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular ;
-ordin de plata: in contul RO 26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar Municipiul Targoviste, CIF4279944 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limta de depunere a ofertelor;
- numerar depus la casieria Primariei Municipiului Targoviste.Daca garantia se constituie cu OP, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere care va arata luarea la cunostinta de prevederile art.278 indice 1 din OUG 34/2006.Garantia de participare se va completa si se va depune in original la sediul autoritatii contractante - Registratura Primariei Municipiului Targoviste, Strada Revolutiei, Nr 1-3, Targoviste, Judetul Dambovita, Cod 130011 si in format electronic (in S.E.A.P.) . Pt.operatori straini ?original si traducerea autorizata in limba romana. IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. Se va prezenta formular 2. In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre operatorii economici asociati. Daca se doreste depunerea garantiei de participare in valuta pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta monedasa se faca la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile ( sau urmatoarea zi lucratoare, dupa caz). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si/sau, prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale conform art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau prin depunerea unor sume in numerar la caseria autoritatii contractante.Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire al garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR ? 86, 5%;
-Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national ? 11, 5%;
-Co-finantare eligibila a beneficiarului ? 2%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica durata contractul ce face obiectul prezentei proceduri in cazul modificarii contractului de finantare incheiat intre Autoritatea contractanta si Autoritatea finantatoare.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire :1.Completarea si prezentarea Formularului nr. 3. - ?Declaratie privind eligibilitatea?. Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).
Cerinta 2: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: .Completarea si prezentarea Formularului nr. 4 - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006? . Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c1) si d) din art. 181 (in cazul sustinerii), .
Cerinta 3: Completarea si prezentarea Formularului nr. 5 - Certificatul prevazut de ORDIN ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta .Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).
Cerinta 4: Completarea si prezentarea Formularul nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69indice1din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale) , liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii). NOTA: Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 69indice1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: jr. Gabriel Florin Boriga ? Primar; jr.Cioaca Nicolae Gabriel- Administrator public, Ing. Tutuianu Ioan? Viceprimar; Prisacaru Ciprian ? Viceprimar;jr. Chiru Catalin Cristea- Secretar; ing. Constantin Balasa ? Director executiv Directia Tehnica; ing.Dragos Folea - Sef Serv. Proiecte-Investitii-Achizitii; ing. Magdalena Mihaescu - Sef Bir. Investitii-Achizitii publice; ec. Daniela Popa - Director executiv Directia economica; ec. Cerasela Ciuca - Director executiv adjunct Directia economica ;Consilieri locali: Stan Daniel Cristian, Radulescu Catalin, Paunescu Mihai Andrei, Enache Lucian, Albu Andrei Bogdan, Babeu Pavel, Banescu Rodica, Bozieru Cosmin Petrut, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Dobanda Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Pantea Viorel, Patrascu Eugen, Raducanu Tudorica, TicaDanut.Cerinta 5: Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general), din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara lunii in care se depun ofertele. Vor depune certificatul de atestare fiscala urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Cerinta 6: Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara lunii in care se depun ofertele. Vor depunecertificatul de taxe si impozite locale urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Nota : Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta 1: Ofertantul sa fie inregistrat legalDovedire: 1. Prezentarea in original/copie legalizata/copie certificata ?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit. Se va prezenta extrasul original/copie legalizata inainte de semnarea contractului de catre ofertantul castigator.
2. Persoane fizice/juridice straine. Documente edificatoare - copii dupa original si traducere autorizata in limba romana, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica (denumirea si datele de identificare, codul unic de inregistrare, sediul, structura actionariatului, numele reprezentantilor legali, domeniile de activitate principale si secundare precum si situatia societatii), in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident valabil pentru anul 2013
Cerinta 2: Autorizatie si agreementeliberate de Autoritatea Feroviara Romana (AFER) in conformitate cu Hotarare nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane ? AFER, anexa 1 Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane ? AFER, art.4 litera a, si Ordinul Ministrului Transporturilor 290/2000
? prezentare de catre ofertant/ofertant asociat/subcontractant, cu conditia executarii integrale a partii din contract . Atragem atentia ca aceasta cerinta nu poate fi indeplinita de catre terti sustinatori.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 11.Informatii privind situatia economico-financiara
Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin 103.000.000 lei.Documente justificative ale operatorilor economici, in vederea demonstarii indeplinirii cerintei de calificare
2.Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor trei ani - Formular 7 - Fisa de informatii generale - Se vor prezenta documente justificative relevante ale operatorilor economici, in vederea demonstarii indeplinirii cerintei de
calificare care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani
Nota 1: Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Cursul luat in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pentru care se calculeaza situatia fnanciara aferenta.Nota2 : Operatorii economici care se incadreaza in categoria IMM-urilor beneficiaza de reducerea de 50% a cerintei privind nivelul cifrei de afaceri globala. In cazul unei asocieri, cifra de afaceri globala va fi indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor asocierii.
Cerinta 2: Declaratii bancare corespunzatoareDocumente privind asigurare cash flow in valoare de 20.000.000 lei
-Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada de 4 luni
-Documentele prezentate vor contine asumarea faptului ca suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare si vor mentiona clar suma si perioada.
Cerinta 3: In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei avand sustinerea unui tert, cifra de afaceri va fi prezentata in intregime de tertul sustinator.
Formular 8 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici - in forma autentica, la data limita de depunere a ofertelor.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006. Angajamentul privind sustinerea financiara aofertantului/grupului de operatori economici va fi prezentat in forma autentica, la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor trei ani se va completa Formular 7 - Fisa de informatii generale - Se vor prezenta documente justificative relevante ale operatorilor economici, in vederea demonstarii indeplinirii cerintei decalificare care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani .Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cursul luat in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pentru care se calculeaza situatia fnanciara aferenta.Se vor prezenta documente privind asigurare cash flow-Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada de 4 luni -Documentele prezentate vor contine asumarea faptului ca suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare si vor mentiona clar suma si perioadaIn cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm - instrument juridic al persoanei respective, incheiat in forma autentica, Formular 8 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.11ind1 din HG 925/ 2006. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006. Angajamentul privind sustinerea financiara aofertantului/grupului de operatori economici va fi prezentat in forma autentica, la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 : Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de vedere tehnic contractul de lucrariConditia minima pentru demonstrarea experientei similare se considera:
- prezentarea a cel mult 3 (trei) contracte similare avand ca obiect lucrari de constructii de drumuri a caror valoare cumulata este deminim27.000.000 lei;
-prezentarea a cel mult 3 (trei) contracte similare avand ca obiect reabilitarea/ construirea de poduri/pasaje supraterane a caror valoare cumulata este deminim 16.000.000 lei;
- Prezentarea de contracte similare avand ca obiect reabilitare/ construirea unui sistem de canalizare a caror valoare cumulata este deminim 4.000.000 lei.
Nota : Valorile mentionate de contracte sunt lei, fara TVA.
Se va completa Formularul nr. 9 ??Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani? si anexa aferenta reprezentand lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
2. Se vor prezenta completate Formular 10 Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul, impreuna cu certificari de buna executie pentru contractele ce se vor indica a fi luate in calcul pentru indeplinirea cerintei , certificari din care sa reiasa beneficiarii, , indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu no;rmele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Cerinta 2: .1. Echipamentele necesare pentru executarea contractului
Se va completa Formularul nr. 11 , ,Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
2.Utilaje solicitate :1.Instalatie preparare mixturi asfaltice? min 1 bucata-capacitate minim 30 to/h;
2.Statie beton minim 50mc/h ?min.1 bucata;
3.Finisor pentru asternerea asfaltului, cu latime mai mare sau egala cu 5m ? 3 bucati;
4. Compactor cu greutatea de minim9 tone;
5.Freza ? cu latime de minim 1m ? minim 3 bucati;
6. Excavator ?cupa de minim 1 mc (inclusiv)- min.5 bucati;
7. Buldozer ? minim 5bucati;
8.Incarcator- minim 3 bucati;
9. Autogudronator ? minim 2 bucati;
10.Autobasculante , cu capacitate de minim 16 tone ( inclusive)? min. 6 bucati;
11. Autogreder ? 1 bucata;
12.Pompa beton cu brat de 36m- min. 1 bucata;
13.Macara pentrugrinzi si tabliere pod ? minim 1 bucata;
14.Transportoare beton ? minim 2 bucati;
15Autocisterna apa = minim 1 bucata;
16.autocisterna emulsie ? minim 3 bucati;
17. Instalatie de forat coloane cu diametrul de 1.08m minim 1 bucata;
18. Instalatie completa de foraj prin metoda tuburilor impinse (pipe ? jacking) pentru executia subtraversarii CF cu tub de polimer beton Dn 700mm ? minim 1 bucata;
19.Compactor cu rulou neted mai mare de 8 tone ? min. 1 bucata;
20. incarcator multifunctional cu accesorii montabile pe bratul utilajului (picon si perii de curatare) ? 1 bucata;
Dovada detinerii in proprietate , leasing, sau cu contracte de inchiriere a dotarilor specifice, utilajelor, echipamentului tehnic, mijloacelor de transport si alte mijloace fixe disponibilizate pentru indeplinirea contractului.Se va permite si prezentarea unui angajament.
Cerinta 3.Asigurarea controlului calitatii lucrarilor
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de un laborator gradul II autorizat ISC pentru drumuri, geotehnica, materiale de constructii drumuri, betoane sau sa prezinte un contract de prestari servicii incheiatcu un laborator gradul II autorizat ISC pentru drumuri, geotehnica, materiale de constructii drumuri, betoane, potrivit HGR nr. 808/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr.1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asigurarea controlului calitatii in ceea ce priveste profilul lucrarilor rezultate din tehnologiile de executie adoptate. Se va permite si prezentarea unui angajament. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 4 .Operatorii economici participanti la procedura sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului
1.Se va completa Formularul nr. 12- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, siseparat prezentarea echipei desemnate pentru realizarea contractului.2.Se va prezenta si declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 13
Cerinta 5 : Componenta echipei solicitate
1.Manager de proiect: Diploma studii superioare; Experienta profesionala specifica in domeniul infrastructurii de minim 3 ani dovedita prin participarea la cel putin un proiect2..Expert 1 ? Responsabil tehnic cu executia ?drumuri-Atestat responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii de drumuri si legitimatie vizata la zi conform art.23, litera c din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.;
- se vor prezenta doua persoane ? una pentru urmarirea lucrarilor de drumuri si una pentru lucrarilor la poduri
3.Expert 2 ? Responsabil cu asigurarea calitatii conform hotararii Nr. 766*) din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificari si completari -drumuri; Decizie interna de numire
4.Expert 3 ? Responsabil de securitate si sanatate a santierului-atestat conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/20065.Expert 4 ? Responsabil controlul calitatii apa/canal conform hotararii Nr. 766*) din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificari si completari ; decizie interna de numire
6.Expert 5 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)apa/canal- Atestat tehnico- profesional pentru domeniul IX ?Constructii edilitare si de gospodarire comunala. conform art.23, litera c din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. ;Se vor prezenta pentru membrii echipei Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ??Declaratie de Disponibilitate?, aferente fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare autorizatii/certificate de atestare profesionala aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor
Nota : Se vor prezenta persoane diferite pentru fiecare pozitie.
Cerinta 6 : Informatii privind subcontractantii.Se completeaza Formularul 16-Declaratie
privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora va fi prezentata semnata si stampilata de catre ofertanti si insusita sub semnatura de catre subcontractanti . La incheierea contractului prezent, ofertantul castigator va prezenta Formularul 17- Acord
de subcontractare. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta decat cu acordul autoritatii contractante. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic nu va mai prezenta formularul 12 si formularul 13.
Cerinta nr.6: Informatii privind asociatii : Se completeaza Formularul nr.18 Acordul de asociere care va contine: asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
-nominalizarea
liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora ;
-comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/ indeplinite de fiecare asociat in parte.. Anexa la acordul de asociere se vor prezenta: Formularul nr. 19 Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora; Formularul nr. 20 Declaratie privind legalizarea asocierii
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic nu va prezenta formularele 18, 19, 20.
Cerinta nr. 7:
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.190 alin. (1) din OUG nr.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica ? Formular 21- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici - al persoanei respective-instrument juridic , in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele invocate,
conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006 mentionate in Formularul 22 sau Formularul 23, dupa caz.Persoana care asigura
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa seafle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/ Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Cerinta 1 : Informatii privind standardele de asigurare a calitatiiOfertantii au obligatia sa seraporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, ISO 9001 certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta ceritificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate.
Cerinta2 : Informatii privind standardele de protectie a mediuluiOfertantii au obligatia de a prezenta certificate, ISO 14001 emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, raportat : a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta ceritificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va competa Formularul nr. 9 ??Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani? si anexa aferenta reprezentand lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.2. Se vor prezenta completate Formular 10 Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul, impreuna cu certificari de buna executie pentru contractele ce se vor indica a fi luate in calcul pentru indeplinirea cerintei , certificari din care sa reiasa beneficiarii, , indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu no;rmele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile documentelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.1.Se va completa Formularul nr. 11 , ,Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Dovada detinerii in proprietate , leasing, sau cu contracte de inchiriere a dotarilor specifice, utilajelor, echipamentului tehnic, mijloacelor de transport si alte mijloace fixe disponibilizate pentru indeplinirea contractului.Se va permite si prezentarea unui angajament.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de un laborator gradul II autorizat ISC pentru drumuri, geotehnica, materiale de constructii drumuri, betoane sau sa prezinte un contract de prestari servicii incheiatcu un laborator gradul II autorizat ISC pentru drumuri, geotehnica, materiale de constructii drumuri, betoane, potrivit HGR nr. 808/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr.1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asigurarea controlului calitatii in ceea ce priveste profilul lucrarilor rezultate din tehnologiile de executie adoptate. Se va permite si prezentarea unui angajament. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.1.Se va completa Formularul nr. 12- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, siseparat prezentarea echipei desemnate pentru realizarea contractului. Se va prezenta si declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 13.Se vor prezenta pentru membrii echipei Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ??Declaratie de Disponibilitate?, aferente fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare autorizatii/certificate de atestare profesionala aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelorNota : Se vor prezenta persoane diferite pentru fiecare pozitie.Se completeaza Formularul 16-Declaratieprivind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 178-Acord de subcontractare.In cazul incare pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic nu va mai prezenta formularul 16 si formularul 17.Se completeaza Formularul nr. 18 care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
-nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
-comunicariledintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderulasociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Anexa la acordul de asociere se vor prezenta: Formularul nr. 19; Formularul nr. 20 . In cazul in care pentru indeplinireacontractului nu este necesara asocierea, operatorul economic nu va prezenta formularele 18, 19 si 20.Formular 21- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici, impreuna cu Formularul 22 sau Formularul 23 dupa caz- instrument juridic, in forma autentica, la data limita a depunerii ofertelorOfertantii au obligatia sa seraporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, ISO 9001 certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta ceritificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate.Ofertantii au obligatia de a prezenta certificate, ISO 14001 emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, raportat : a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta ceritificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 26/03.02.2009, POR 2007-2013 ? Axa prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale ?, DMI 2.1, cod SMIS 1098.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare in SEAP respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006., respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta al actului considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste
Adresa postala: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer