Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare , sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata , modernizare parcuri


Anunt de participare numarul 118268/01.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala:  str. Republicii nr.15, Localitatea:  Sannicolau Mare, Cod postal:  305600, Romania, Punct(e) de contact:  sediul Primariei, Tel. 0256370366, In atentia:  d-nului Primar Groza Danut, Email:  [email protected], Fax:  0256370350, Adresa internet (URL):  www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare , sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata , modernizare parcuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Sannicolau Mare
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare , sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata , modernizare parcuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232220-0-Lucrari de constructii de posturi de transformare (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa in cadrul a 5 zone teritoriale, denumite loturi:
LOTUL 1 ? Microraion (Intrarile I1, I2, I2a, str.Panselelor), str. Miron Costin;
LOTUL2 ? strazile Popa Sapca, Nufarului, Negru Voda, Petru Maior, Piata 30 Decembrie, 16 Decembrie, Axente Sever, Comlosului, Comorii
LOTUL 3 ? strazile Stadionului, 1 Decembrie, Calea Timisorii, Republicii, Piata 1 Mai, Nistor Oprean, Damsescu, Horia, Eftimie Murgu, Parcul Mic, Parcul Mare;
LOTUL 4 ? strazile Drumul Cenadului, Alba Iulia, Mihai Eminescu, T.Brediceanu, Marasesti, Crisan, 9 Mai, Decebal;
LOTUL 5 ? strazile Calea lui Traian, Andrei Saguna, Tichindeal, 13 Decembrie.
Valoarea estimata fara TVA: 57, 705, 052RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare: 1:81.208 lei;2:331.790 lei;3:196.844 lei;4:312.828 lei: 5:173.724 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Se vor respecta prevederile Contractului de finantare nr. 1120/10.12.2010 dintre autoritatea contractanta si AM POR.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale; Declaratii privind: calitatea de ofertant; participarea la licitatie cu oferta independenta; privind eligibilitatea; privind neincadrarea in prevederile art. 181 (formularele A ? E);
- Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala (certificat tip) pentru persoanele juridice din Romania, prin care se va demonstra achitarea taxelor si impozitelor locale de catre societate; Certificat de atestare fiscala (certificat tip)emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertei;Certificat de Cazier fiscal pentru societate.
- Certificat si Certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comertului; Cazierul judiciar al operatorului economic; Cazierul judiciar al fiecaruia dintre administratorii societatii.
- Societatea va trebui sa dovedeasca ca desfasoara autorizat activitatea supusa licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri. (conform documentelor eliberate de catre O.R.C.).
- Persoanele juridice straine: documente care dovedesc achitarea impozitelor, taxelor si a contributiilor obligatorii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care firma isi are resedinta, emise de institutiile autorizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie egala sau mai mare de: pentru Lotul 1:8.400.000 lei; Lotul 2:34.800.000 lei; Lotul 3:20.600.000 lei; Lotul 4:32.720.000 lei; Lotul 5:18.200.000 lei (ofertantii nerezidenti: prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta);
- Bilantul contabilla data de: 31.12.2008; 31.12.2009; 30.06.2010 sibalanta contabila la 31.12.2010- Lista obligatiilor contractuale in desfasurare, daca este cazul;
- Ofertantul va prezenta: Scrisoare de bonitate din partea unei bancieliberata cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertei (original): date privind deschiderea conturilor de catre operatorul economic, rulaje prin conturi; operatorul economic figureaza/nu figureaza in CIP, istoricul incidentelor de plati majore inregistrate la CIP; indicatorii de bonitate pe care ofertantul trebuie sa-i indeplineasca conform datelor din situatiilefinanciare la 31/12/2010, sunt: Lichiditatea generala=(Active circulante/Datorii curente)*100>100%; Solvabilitatea patrimoniala(Capital propriu/Total pasiv)*100>0.
- Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca poate avea acces sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minim: pentru Lotul 1:770.000 lei; Lotul 2:3.100.000 lei; Lotul 3:1.800.000 lei; Lotul 4:2.900.000 lei; Lotul 5:1.600.000 lei;
- Formularul de identificare financiara completat pentru fiecare banca unde acesta are deschis cont bancar (in original).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Principalele lucrari executate in ultimii 5 aniin cazul in care operatorul economic are contracte incheiate cu autoritatea contractanta in ultimii 5 ani, va prezenta Recomandari de buna executie si Procesele verbale de receptie corespunzatoare tuturor acestor contracte.
- Experienta similara minima: Lotul 1: constructii de drumuri; valoarea lucrarilor: de minim 1.800.000 lei si constructii edilitare: 2.400.000 lei; Lotul 2: constructii de drumuri - valoarea lucrarilor: de cel putin 9.400.000 lei, siconstructii edilitare: 8.000.000 lei; Lotul 3: constructii de drumuri; valoarea lucrarilor : de cel putin 8.200.000 lei, siconstructii edilitare: 2.100.000 lei; Lotul 4: constructii de drumuri - valoarea lucrarilor: de cel putin 8.700.000 lei siconstructii edilitare: 7.200.000 lei; Lotul 5: constructii de drumuri: de cel putin 5.300.000 lei, si constructii edilitare: 3.800.000 lei.
-Efectivele medii anuale (din ultimii 3 ani) ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere si Lista personalului propus pentru realizarea contractului;
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune executantul si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice folosite la indeplinirea contractului (Anexa2 la Formularul J, insotita de documentele solicitate).
- Certificari privind implementarea sistemul de: asigurare a calitatii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent); de protectie a mediului (conform standardului ISO 14001 sau echivalent); de protectie a muncii (conform standardului OHSAS 18001 sau echivalent).
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul se angajeaza sa respecte obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii pe durata executarii lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termene de executie si finalizare a lucrarilor
10%
Descriere: termenul de executie si finalizare a lucrarilor
3.
Garantia acordata lucrarilor
10%
Descriere: Durata de garantie acordata lucrarilor
4.
Termenul de interventie si de remediere a defectiunilor
20%
Descriere: Termenul de interventie si de remed. a defec
5.
Metodologia de organizare a executiei lucrarilor
20%
Descriere: Metodologia de organizare a executiei lucrarilor
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5625/09.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2011 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational regional 2007-2013, axa prioritara 1-sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor -poli urbani de crestere - domeniul de interventie 1.1-planuri integrate de dezvoltare urbana , sub domeniu -centre urbane , contract de finantare nr. 1120/10.12.2010
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
- Fonduri nerambursabile (98%);
- Bugetul propriu al autoritatii contractante (2%).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bcuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al aut. contr.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  str. Republicii nr.15, Localitatea:  Sannicolau Mare, Cod postal:  305600, Romania, Tel. 0256370366, Email:  [email protected], Fax:  0256370350, Adresa internet (URL):  www.sannicolau-mare.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2011 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer