Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuarea, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri


Anunt de participare numarul 123067/03.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala:  str. Republicii nr.15, Localitatea:  Sannicolau Mare, Cod postal:  305600, Romania, Punct(e) de contact:  sediul Primariei, Tel. 0256370366, In atentia:  d-nului primar Groza Danut, Email:  [email protected], Fax:  0256370350, Adresa internet (URL):  www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuarea, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ORASUL SANNICOLAU MARE
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- conform specificatiilor din Documentatia tehnica de executie (Caiet de sarcini, Detalii de executie, Proiect tehnic).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232220-0-Lucrari de constructii de posturi de transformare (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa in cadrul a 5 zone teritoriale, denumite loturi:
LOTUL 1 ? Microraion (Intrarile I1, I2, I2a, str.Panselelor), str. Miron Costin;
LOTUL2 ? strazile Popa Sapca, Nufarului, Negru Voda, Petru Maior, Piata 30 Decembrie, 16 Decembrie, Axente Sever, Comlosului, Comorii
LOTUL 3 ? strazile Stadionului, 1 Decembrie, Calea Timisorii, Republicii, Piata 1 Mai, Nistor Oprean, Damsescu, Horia, EftimieMurgu, Parcul Mic, Parcul Mare;
LOTUL 4 ? strazile Drumul Cenadului, Alba Iulia, Mihai Eminescu, Tiberiu Brediceanu, Marasesti, Crisan, 9 Mai, Decebal;
LOTUL 5 ? strazile Calea lui Traian, Andrei Saguna, Tichindeal, 13 Decembrie.
Valoarea estimata fara TVA: 57, 705, 052RON
II.2.2) Optiuni
Da
lucrari suplimentare: conform art. 122 lit. i) din O.U.G. 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 1:81.208 lei; 2:331.790 lei; 3:196.844 lei; 4:312.828 lei; 5:173.724 lei. Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, excl. TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform clauzelor contractuale. Se vor respecta prevderile Contractului de finantare nr. 1120/10.12.2010.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006, sau subcontractare, conform art. 45.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Imputernicirea de semnare a ofertei; Declaratie privind calitatea de ofertant: Formularul B;
Declaratie privind participarea cu oferta independenta: Formularul C; Declaratie eligibilitatea: Formularul D; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -Formularul E; Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala ( tip): achitarea taxelor si impozitelor la bugetul de stat; Certificat de atestare fiscala (tip)emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea: plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, valabile la data deschiderii ofertei;Certificat de Cazier fiscal pentru societate. Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc achitarea impozitelor, taxelor si a contributiilor obligatorii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care firma isi are resedinta, emise de institutiile autorizate: formulare tip. (art. 182 din O.U.G. 34/2006);Certificat de inregistrare si constatator emise de Oficiul Registrului Comertului ). Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecaruia dintre administratorii societatii. Societatea va trebui sa dovedeasca ca are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea supusa licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: faliment, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie egala sau mai mare de: Lotul 1:8.400.000 lei; Lotul 2:34.800.000 lei; pentru Lotul 3:20.600.000 lei; Lotul 4:32.720.000 lei; Lotul 5:18.200.000 lei.
Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta.Bilantul contabil: 31.12.2008; 31.12.2009; 31.12.2010Lista obligatiilor contractuale in desfasurare, daca este cazul (model Formularul F); Scrisoare de bonitate din partea unei bancieliberata cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertei.Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca poate avea acces sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare, suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minim: Lotul 1:840.000 lei; Lotul 2:3.480.000 lei;Lotul 3:2.060.000 lei; Lotul 4:3.180.000 lei;Lotul 5:1.820.000 lei. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari (Formularul E si Recomandarile);In cazul in care operatorul economic are contracte incheiate cu autoritatea contractanta in ultimii 5 ani, va prezenta Recomandari de buna executie si Procesele verbale de receptie corespunzatoare tuturor acestor contracte. Experienta similara minima:
Lotul 1: constructii de drumuri; valoarea lucrarilor similare: de cel putin 1.800.000 lei, excl. TVA; constructii edilitare: de cel putin 2.400.000 lei, excl. TVA; Lotul 2: constructii de drumuri: de cel putin 9.400.000 lei, excl. TVA; constructii edilitare: de cel putin 8.000.000 lei, excl. TVA; Lotul 3:
constructii de drumuri: de cel putin 8.200.000 lei, excl. TVA;constructii edilitare: de cel putin 2.100.000 lei, excl. TVA; Lotul 4: constructii de drumuri: de cel putin 8.700.000 lei, excl. TVA; constructii edilitare: de cel putin 7.200.000 lei, excl. TVA.Lotul 5: constructii de drumuri: de cel putin 5.300.000 lei, excl. TVA;constructii edilitare: de cel putin 3.800.000 lei, excl. TVA.
Declaratie privind efectivele medii anuale (din ultimii 3 ani) ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere si personalul propus pentru realizarea contractului: Anexa la Formularul I, insotita de documentele solicitate.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune executantul si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice folosite la indeplinirea contractului: Anexele 1 si 2 la Formularul J.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
20%
Descriere: in luni, max. 20 puncte
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11675/24.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2011 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2011 09:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Centre urbane: Contract de finantare nr. 1120/10.12.2010.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Bugetul propriu al autoritatii contractante (2%) si Fonduri nerambursabile (98%)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii publice
Adresa postala:  str. Republicii nr. 15, Localitatea:  SANNICOLU MARE, Cod postal:  305600, Romania, Tel. (+4) 0256.370366, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 0256.370350, Adresa internet (URL):  www.sannicolau-mare.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2011 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer