Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Holboca


Anunt de participare (utilitati) numarul 119149/13.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Mihailescu, Tel. 0332-413.186, Email:  [email protected], Fax:  0332-413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, apartinand unit. administrativ-teritoriale care desfasoara activ. relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Holboca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Holboca, Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea retelei de apa cu cca. 13km; a celei de canalizare cu cca.10km; contruirea unui rezervor; 3 statii de pompare ape uzate; o statie de pompare apa potabila precum si bransamentele de apa si racordurile la canalizare a consumatorilor din zona proiectului, respectiv Dancu/Holboca, jud. Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Holboca, jud. Iasi.
Valoarea estimata fara TVA: 27, 015, 202.14RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Garantie de participare: 500.000 lei; -Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene: 76, 27% - Co-finantare nationala: 23, 73%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
-Informatii generale despre ofertant;
-Date despre societatea mixta/consortiu;
-Trecut litigios (cazier judiciar) sau decl. pe proprie raspundere;
-Declaratia privind eligibilitatea;
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei-ORC;certificat de atestare fiscala;certificat pentru plata CAS;certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.-Certificat de inregistrare emis de ORC/autorizatie de functionare/altele echivalente;
-Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (ptr. persoanele juridice straine).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind cifra de afaceri si profitul;
-Acces la liciditati, credite/alte mijloace finaciare de peste 4.000.000 lei pentru o perioada de 4 luni pentru proiectul propus;
-Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 8.000.000 euro;
-Declaratie financiara recapitulativa (bilant) la data de 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat ISO 9001 sau echivalent; Certificat ISO 14001 sau echivalent; Certificat OHSAS 18001 sau echivalent; Experienta ca antreprenor; Experienta in contracte similare; Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani -realizarea a cel putin unui contract cu o valoare de 25.000.000 lei, care cuprinde lucrari de alimentare de apa si canalizare; Personalul cheie angajat in contract; Experienta profesionala a personalului cheie; Declararatie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul; Declaratie privind partea/partile din contract indeplinite de subcontractanti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
21/06.04.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.06.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
200zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2011 12:00
Locul: Sediul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata atasat anuntului de participare la adresa de internet, www.e-licitatie.ro, mai putin PLANSELE care din motive tehnice nu pot fi publicate la aceeasi adresa mentionata mai sus. PLANSELE (suport CD) se pot procura GRATUIT, fie direct de la sediul S.C. APAVITAL S.A. din str. Mihail Costachescu, nr. 6 Iasi, fie prin curierat postal in baza unei solicitari scrise, in care se vor regasi toate datele de contact ale solicitantului, solicitare transmisa la fax: +40 332-413.230. In acest ultim caz este necesar ca solicitantul sa achite contravaloarea serviciului de curierat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. +40(0332). 413.129, Email:  [email protected], Fax:  +40(0332). 413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2011 18:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer