Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu -CL1?


Anunt de participare (utilitati) numarul 133159/18.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Director General, Tel. +40 238/720356, In atentia: Ionel Tescaru, Email: [email protected], Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu -CL1?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Buzau si orasul Nehoiu, Judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire colector canalizare, Reailit statietratare apa potabila, Constructie rezervor, Reabilitare statie pompe, Inlocuire aductiune, Extindere retele apa npotabila, Extindere retele canalizare si reabilitare retele canalizare, Constructii statii pompare ape uzate menejere, serviciiproiectare statie de tratare apa potabila Siriu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45100000-8 - Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Construire colector de canalizare Buzau 3, 8 Km, Reabilitare statie de tratare apa potabila Siriu, Constructie rezervor Siriu 500 mc, Reabilitare statie de pompe la STAP Siriu, Inlocuire aductiune Siriu ? Nehoiu 10 Km , Statii de pompare retea de apa 3 buc., Extindere retele de apa potabila Nehoiu 11 Km, Extindere 28 Km retele de canalizare si reabilitare 3, 6 Km retele de canalizare in Nehoiu, Constructii statii de pompare ape uzate menejere 12 buc, servicii de proiectare statie de tratare apa potabila
Valoarea estimata fara TVA: 83, 524, 818RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantie de participare este de 1.670.496 lei se poate constitui: fie printr-un instrument de garantare emis de in conditiile legii in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 - Formular nr.3 fie prin virament bancar in contul nr. RO 29 BTRL 0100 1202J10932XX deschis la Banca Transilvania ?Sucursala Buzau.Valabilitatea garantiei-120 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se va retine in conditiile prevazute la art 87 din HG 925/2006 si art.278^1 din OUG 34/2006. Cuantummul ce se retine in conf cu art.278^1 din OUG 34/2006 este 12.175 lei.Neprezentarea garantiei la dta deschiderii ofertelor conduce la respingerea ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari - Scrisoare de garantie de buna executie ? Formular nr. 4, Daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform prevederilor art. 90 (3) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene ? Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Declaratii privind eligibilitatea Operatorul economic/sustinatorulsa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratie privind eligibilitatea Formular nr.7
Cazier judiciar al operatorului economic emis de Ministerul Justitiei (sau echivalent)
Cerinta 2 Operatorul economicsa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior .Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Formular nr.8. Persoana ce asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art.181 lit a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006
Operatorul economic/sustinatorul va prezenta Certificatul de atestare fiscala ? eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor.Operatorul economic/sustinatorul va prezenta Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local (pentru statele in care astfel de taxe se colecteaza separat la bugetul local) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor.
Operatorul economic/sustinatorul va prezenta Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor
Cerinta 3 Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze:
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular nr. 16
Cerinta 4 Ofertantul (operator economic, lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 Formular nr. 10
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Tescaru Ionel, Cristea Dumitru, Vieru Cristinel, Vasii Dragomir, Nedelcu Cristina, Nicolescu Andreea, Stan Raluca, Panait Alexandrina, Necula Bratescu Cristiancerinta 5 Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta-Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze:
Certificat de Participare la licitatie cu oferta independentaFormular nr. 9 (conform Ordin ANRMAP nr.314/2010) .Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane
Codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent cu obiectulcontractului
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se vor prezenta:
Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului din care sa rezulte nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice/fizice straineSe vor prezenta:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa reiasa informatii privind sediu, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie conforma cu originalul, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media Cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009 si 2010), trebuie sa fie cel putin egala sau mai mare de 166.000.000 Lei
Bilant contabil/ extrase de bilant (in cazul in care publicerea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul)/ Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati / Raport al cenzorilor, incheiate la data de 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010.In situatia in care op ecsi-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011 aceastapoate dovedi indeplinirea nivimpus si prin raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati.
Cerinta 2Ofertantul sa faca dovada ca la momentul semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru arealiza cash-flow de executie a lucrarii pentru un numar de 3 luni, in suma de cel putin 8.949.088 Lei (Formula de calcul: Valoare estimata /perioada dederulare x perioada solicitata)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similara Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca, in ultimii 5 ani, au executat cel mult 3 lucrari de executiecare sa fi inclus: executie retele de distributie pentru alimentarea cu apa potabila a localitatilor urbane sau rurale, executie retele de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere inlocalitati urbane sau rurale
construirea de statii de pompare apa uzata
executie statie de tratare apa potabila din sursa de suprafataDeclaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani - Formular nr. 14 procese verbale de receptie partiala sau receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finalasau recomandari sau certificate sau alte documente echivalente care sa confirme indeplinirea cerinteidin care sa reiasa: beneficiarul, perioada si loculexecutiei lucrarilor, descrierea lucrarilor si sa precizeze daca acestea au fostefectuatein conf cu normele profesionale in domeniu
Cerinta nr. 1.1Experienta similara Proiectare lucrari: Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca au prestat in ultimii 3 ani servicii pentru proiectare statie de tratare apa potabila din sursa de suprafataDeclaratie privind lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani - Formular nr. 15procese verbale de receptie partiala sau receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finalasau recomandari sau certificate sau alte documente echivalente care sa confirme indeplinirea cerinteidin care sa reiasa: beneficiarul, perioada si loculexecutiei lucrarilor, descrierea lucrarilor si sa precizeze daca acestea au fostefectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu
Cerinta nr. 2
Personalul propus pentru executia corespunzatoare a contractului
Personalul cheie angajat in contract Formular nr. 17Experienta profesionala a personalului cheieFormular nr. 18
Manager de proiectabsolvent de studii superioare tehnice Minim 5aniexperienta generalasi minim 3 ani experienta profesionala specifica in domeniulapa potabilasi apa uzata in cel putin un proiect similar ( prin ?proiect similar? se intelege lucrari de executie retele de apa potabila si canalizare apa uzata, statie tratare apa potabila)copii diplome studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr.18
- angajament de participareFormular nr. 27
Sef de santier pentru lucrarile din localitatatea Buzauabsolvent de studii superioare tehnice in constructii inspecialitatile Constructii Hidrotehnice / Retele Edilitare /Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si Agricole/ Instalatii in Constructii
Minim 5aniexperienta generalasi minim 3 ani experienta profesionala specifica in domeniulapa potabilasi apa uzata in cel putin un proiect similar ( prin ?proiect similar? se intelege lucrari de executie retele de canalizare apa uzata)copii diplome studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr.18
- angajament de participareFormular nr. 27
Responsabil tehnic cu executia (RTE)
absolvent de studii superioare tehnice in constructii inspecialitatile Constructii Hidrotehnice/ Retele Edilitare/Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si Agricole/ Instalatii in ConstructiiMinim 5aniexperienta generalasi minim 3 ani experienta profesionala specificain domeniul apa potabilasi apa uzata, atestat ca RTE conform legislatiei in vigoare emis de MDRT (sau echivalent)copii diplome studii conform cerintei.
- atestat ca RTE conform legislatiei in vigoare- CV-ul Formular nr.18
angajament de participareFormular nr. 27
Inginer de proces
-absolvent de studii superioare tehnice;
-Minim 5aniexperienta generalasi minim 3 ani experienta profesionala specificain proiectare procese tehnologice si care a participatla cel putino lucrarece a vizat reabilitarea unei statii de tratare apa potabila din sursa de suprafata, diplome studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr. 18, angajament de participareFormular nr. 27
Inginer automatizare minim SCADA
-absolvent de studii superioare tehnice in Actionari/Automatizari/Informatica
- Minim 5aniexperienta generalasiminim 3 ani experienta profesionala specifica in proiectarea si instalarea desisteme SCADA si care a participatla cel putino lucrarece a vizat reabilitarea unei statii de tratare apa potabila
- CV-ul Formular nr. 18
- angajament de participareFormular nr. 27
Coordonator SSM
-absolvent de studii superioare tehnice-experienta profesionala specifica in domeniul sanatatii si securitatii in munca copii diplome studii conform cerintei.
- atestat eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform HG 300/2006 si Legea 319/2006 sau echivalent
- CV-ul Formular nr. 18
- angajament de participareFormular nr. 27
Dotare utilaje : Automacara 5-12to?4 buc;Excavatoare pneuri cu comanda hidraulica, cupa0, 23-0, 71mc?4buc;Mini-excavat-cupa 0, 07-0, 18mc-4buc;Incarcator frontal1, 70 2, 80 mc?4 buc;Autocamion bascul 5-20 to incarcatura utila?4 buc;Utilaj foraj orizontal dirijat, pt Dn 0-1000 mm, forta tractiune/impingere120 kN?1buc;Echip pozare conducte2 buc Ciocane demolatoare pneumatice?6 buc;Maiuri compactoare in 4 timpi min.10 Kn ?4 buc;Placi compactoare reversibile min. 4CP-4 buc;Motopompe usoare debit nominal min 30mc/h?4buc;Echipament de taiat asfaltul;6buc Echip CCTV pt inspectia conductelor de canaliz-2 buc; Statie totala topo-3 buc;Echip sudura cap la cap PEHD diametru 90-315 mm cu posib elaborarii si tiparirii protocolului pentru fiecare sudura -4buc;Echip sudura prin electrofuziunePEHD cu posib elaborarii si tiparirii protocolului pt fiecare sudura-1buc;Cilindru compactor -2 buc;Set echipamente sprijiniDeclaratie privind utilajele Formular nr. 19,
Informatii privind subcontractantiiDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, completata de ofertant/liderul Asocierii-Formular nr. 21
Subcontractantiideclarati vor completa ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? - Formularul nr. 16
Sef de santier pentru lucrarile din localitatatea Nehoiuabsolvent de studii superioare tehnice in constructii inspecialitatile Constructii Hidrotehnice / Retele Edilitare /Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si Agricole/ Instalatii in Constructii
Minim 5aniexperienta generalasi minim 3 ani experienta profesionala specifica in domeniulapa potabilasi apa uzata in cel putin un proiect similar ( prin ?proiect similar? se intelege lucrari de executie retele de apa potabila si canalizare apa uzata, statie tratare apa potabila)copii diplome studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr.18
- angajament de participareFormular nr. 27
Sistemul de asigurare a calitatii
Ofertantii vor trebui sa faca dovada implementarii si mentinerii unui sistem de asigurare a calitatii conform standardului ISO 9001 saudocument echivalent domeniul de activitateal contractuluice urmeaza a fi atribuit
Informatii privindmasurile de protectia mediuluipe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului
Ofertantii vor trebui sa faca dovada implementarii si mentinerii unui sistem de management al mediului conform standardului ISO 14001 sau document echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
BZ_CL1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2012 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante: Buzau, str.Unirii, bl.8FGH
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei, observatori UCVAP, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, alte persoane autorizate de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.(Fonduri Europene 77, 25% Co-finantare nationala 22, 75%)
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertantul va respecta conditiile de munca si de protectie a muncii pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.In acest sens va depune: Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari Formular 22 ? Securitate si sanatatea in munca.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html2.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 si art.181 lit a, c1 si d din OUG nr. 34/2006.In acest sens, sustinatorul va prezenta: Formularul 7 ? Declaratie privind eligibilitatea si Cazierul judiciar , Formularul nr 28precum siAngajamentul ferm incheiat in forma autentica Formular nr. 113.Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnicesi/sau profesiopnale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 si art.181 lit a, c1 si d din OUG nr. 34/2006.In acest sens, sustinatorul va prezenta Formularul nr.7 ? Declaratie privind eligibilitatea si Cazierul judiciar, Formularul nr 28precum si Angajamentul ferm incheiat in forma autentica. Formular nr. 13.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 din OUG 36/2006 lit b;in cazul in care cererea priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str Unirii bl 8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. +40 238726187, Email: [email protected], Fax: +40 238726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2012 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer