Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei


Anunt de participare (utilitati) numarul 138852/14.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 232215410, In atentia: ing. Ion Mihailescu, Manager de Proiect, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni apartinand unei entitati teritorial-administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Podu Iloaiei, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare in Podu Iloaiei si Scobalteni cu 13, 3 km.
Aductiune apa in Scobalteni 2, 3 km.
Extinderea si reabilitarea retelei de apa in Podu Iloaiei si Scobalteni cu 5, 2 km.
2 statii de pompare apa potabila noi (Podu Iloaiei si Scobalteni)
7 statii de pompare apa uzata, inclusiv conductele de refulare in lungime de 2 km.
Proiectarea detaliilor de executie aferente lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare in Podu Iloaiei si Scobalteni cu 13, 3 km.
Aductiune apa in Scobalteni 2, 3 km.
Extinderea si reabilitarea retelei de apa in Podu Iloaiei si Scobalteni cu 5, 2 km.
2 statii de pompare apa potabila noi (Podu Iloaiei si Scobalteni)
7 statii de pompare apa uzata, inclusiv conductele de refulare in lungime de 2 km.
Proiectarea detaliilor de executie aferente lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 245.000 lei. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata : -virament bancar : cont RO81ABNA2400264100189525 deschis la RBS Bank Iasi -instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara-Formularul 4) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original;
-ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor. In cazul in care un operator economic depune contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, aut.contr. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 10.009, 99 lei, in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a gar. de buna executie: -orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de gar. bancara) sau de o soc. de asigurari, in favoarea aut. contr. S.C.APAVITAL S.A.; -retineri succesive din val. lunara a fact. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp. aut. contr. Deoarece aut. contr. este operator economic cu capital integral de stat, contr. are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante (Hotararea 1045/19.10.2011). Prima depunere va fi de minim 0, 5% din valoarea totala a contractului si precede acestuia. Ofertantul va opta pentru una din modalitatiin oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune ? 76.27%Co-finantare nationala ? 23.73%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Formularul nr. 11-Declaratie privind eligibilitatea)
Cerinta nr. 2: Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Formularul nr. 12-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine:
- Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele
- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
Cerinta nr. 3: Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (In acest formular sunt mentionate toate cadrele de conducere responsabile cu atribuirea contractului))
Cerinta nr. 4: Participarea la licitatie cu oferta independenta (Formularul nr.6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) Cerinta nr. 1: Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane - Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator. Nota: Ofertantul ce va fi clasat pe primul loc, va prezenta inainte de comunicarea rezultatului procedurii pentru conformitate (la cererea autoritatii contractante), certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Cerinta nr. 2: Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine (documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc))
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pe o perioada de 3 luni, in valoare de minim 3.000.000 Lei, independent de angajamentele pentru alte contracte aflate in desfasurare.
Modalitatea de indeplinire
Declaratii bancare corespunzatoare sau alte documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) sa fie mai mare sau egala cu 24.500.000 Lei.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 14 Declaratie financiara recapitulativa. Ofertantii vor depune Bilanturile Contabile, Toate Anexele, pe ultimii 3 ani financiari incheiati, fara a se lua in considerare anul in curs, bilanturi vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (sau autoritati similare
competente in tarile de origine) sau documentele echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Mentionam ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta ca op. ec. in lucr. de constr. exec. in ultimii 5 ani: Cel mult 2 contr. de lucrari exec., a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 22.500.000 Lei. Contr. de lucrari tb sa cuprinda exec. de lucrari de natura similara pt reabilitarea si/sau extinderea retelelor de apa si/sau canaliz.:
a)exec. de lucrari pentru retele de canal si/sau de apa;b)constr. a cel putin o statie de pompare ape uzate sau apa potabila.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 17: Experienta similaraFormularul nr. 18 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Pt fiecare dintre lucrarile similare finalizate prezentate in lista de experienta, ofertantii vor prezenta Recomandare din Partea Beneficiarului sau Procese Verbale de Receptie Partiala sau Receptie la terminarea Lucrarilor sau Receptie Finala sau documente similare din care sa reiasa: detaliile contractului, beneficiarul, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca au fost duse la bun sfarsit
Declaratie referitoare la utilajele/echipamentele/dotarile de constructii de care disp. op. economic pentru indeplinirea coresp. a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 23 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echip. tehnice de care dispune op. economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul va prezenta copii dupa documentele ce demonstreaza detinerea (dotare proprie / prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului de lucrari.
Printre utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru executia contr. se numara si un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructii avand minim gradul III, in conf. cu legislatia romaneasca in vigoare, pe care op. economic trebuie sa demonstreze ca il detine(dotare proprie/ prin contract de inchiriere sau alte forme).
Personalul Contractorului implicat in contract:
-Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pt executia lucrarilor;
-Pt fiecare persoana responsabila de executia lucrarilor: diploma de inginer studii superioare, certificatele profesionale obtinute (mentionate in CV)
Modalitatea de indeplinire:
Formularul nr. 20: Personalul cheie angajat in contract;
Formularul nr. 21: Experienta profesionala a personalului cheie
Certificat ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Certificat ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul P1: Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (50 de puncte), iar pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula: P1 financiar n = (pret minim/pret n) x 50
2.
Perioada de realizare a contractului, cumulata pe elemente componente ale contractului
50%
Descriere: Det de calcul P2: Pt fiecare oferta se va calcula durata totala necesara executiei lucrarilor de canalizare si de executie a st de pompare si a cond de refulare aferente pe cele 9 obiective majore ale investitiei (in zile calendaristice) astfel: Dtot=DOb1+DOb2+DOb3+DOb4+DOb5+DOb6+DOb7+DOb8+DOb9. Pentru oferta cu Dtotala cea mai mica, se va acorda numarul max de pcte, respectiv 50 pcte. Pt celelalte durate punctajul se va calcula dupa formula: P2n=(Dtotala min/Dtotala a ofertantului n) x 50 Pentru o evaluare corecta, Valorile Dtotala nu pot fi mai mici de 17 luni sau mai mari de 24 luni. In cazul in care valoarea Dtotala nu se incadreaza in intervalul 17-24 luni, ofertantul va primi punctaj0 (zero) pentru factorul de evaluare P2.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IS-CL13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2012 12:00
Locul: Sediul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu nr. 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare incheiat pentru Proiectul ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi? cod proiect CCI2009 RO161 PR014.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cadrul acestui contr. se va realiza ext. retelei de canaliz., constr. st. de pompare si a cond. de refulare aflate in Podu Iloaiei constand in 9 obiective avand locatii distincte.Fiecare ofertant, in fct. de organizarea si tehnologia specifica adoptata de acesta, va indica in mod clar in Graficul de Executie al Lucrarilor, durata de exec. a fiecarui ob.Ob.sunt indicate in Vol 3, sect 2, Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.Astfel pentru stabilirea Dexecutie pe ob.se va contabiliza in zile lucratoare durata de la inceperea lucr., pana la mom. in care lucr. pe ob. sunt terminate iar sistemul rutier al strazilor si spatiile afectate de lucrari sunt readuse la starea initiala (imbracaminte din asfalt, macadam, etc in cazul str., respectiv sistematizare in cazul spatiilor verzi) si este emis, de catre Inginer, un certificat de receptie semnat de catre Angajator.Desemnarea ofertei castig.: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descresc. a punctajului total, calculat conform formulei: P total=P1+P2, unde P1, P2 sunt punctajele acordate pentru cele 2 criterii mentionate mai sus.Oferta cu valoarea cea mai mare a P total=P1+P2 va fi declarata castigatoare.N1: Pt nerespectarea duratei de finaliz. pe fiecare ob. se vor plati penalizari conform contr.N2: Reducerea duratei totale de realiz. a contr., asa cum este stabilita la pct. II.3 nu constituie crit. de atrib.N3: Beneficiul pentru Autorit. Contract. prin aplicarea acestui crit., consta in faptul ca: racordarea populatiei la reteaua de canaliz. se va face mai rapid; incasarile pentru serviciul de canaliz. incep mai repede; traficul se va relua mai rapid.Nota 4: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea pretului in plic inchis.Nota 5: Pt vizualiz. doc. de atrib. atasata prezentei invitatii de particip. folositi progr. disponibil la adresa: https: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conform art.256^2 / OUG 34/ 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihai Costachescu nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2012 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer