Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.683.353 RON

Castigatorul Licitatiei: IASICON S.A.
Anunt de atribuire numarul 138852/04.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 137988
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 232215410, In atentia: ing. Ion Mihailescu, Manager de Proiect, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Podu Iloaiei, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare in Podu Iloaiei si Scobalteni cu 13, 3 km.Aductiune apa in Scobalteni 2, 3 km.Extinderea si reabilitarea retelei de apa in Podu Iloaiei si Scobalteni cu 5, 2 km.2 statii de pompare apa potabila noi (Podu Iloaiei si Scobalteni)7 statii de pompare apa uzata, inclusiv conductele de refulare in lungime de 2 km.Proiectarea detaliilor de executie aferente lucrarilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 683, 353.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IS-CL13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S195-319785din10.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17958 Denumirea: Modernizarea sistemului de apa si canalizare in Podul Iloaiei
V.1) Data atribuirii contractului 03.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IASICON S.A.
Adresa postala: str.Sf. Lazar, nr.50, et.4, 5 si demisol, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700310, Romania, Tel. 0232/215495, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232/2154965, Adresa internet (URL): www.iasicon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14683353.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare incheiat pentru Proiectul ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi? cod proiect CCI2009 RO161 PR014.
VI.2) Alte informatii
In cadrul acestui contr. se va realiza ext. retelei de canaliz., constr. st. de pompare si a cond. de refulare aflate in Podu Iloaiei constand in 9 obiective avand locatii distincte.Fiecare ofertant, in fct. de organizarea si tehnologia specifica adoptata de acesta, va indica in mod clar in Graficul de Executie al Lucrarilor, durata de exec. a fiecarui ob.Ob.sunt indicate in Vol 3, sect 2, Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.Astfel pentru stabilirea Dexecutie pe ob.se va contabiliza in zile lucratoare durata de la inceperea lucr., pana la mom. in care lucr. pe ob. sunt terminate iar sistemul rutier al strazilor si spatiile afectate de lucrari sunt readuse la starea initiala (imbracaminte din asfalt, macadam, etc in cazul str., respectiv sistematizare in cazul spatiilor verzi) si este emis, de catre Inginer, un certificat de receptie semnat de catre Angajator.Desemnarea ofertei castig.: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descresc. a punctajului total, calculat conform formulei: P total=P1+P2, unde P1, P2 sunt punctajele acordate pentru cele 2 criterii mentionate mai sus.Oferta cu valoarea cea mai mare a P total=P1+P2 va fi declarata castigatoare.N1: Pt nerespectarea duratei de finaliz. pe fiecare ob. se vor plati penalizari conform contr.N2: Reducerea duratei totale de realiz. a contr., asa cum este stabilita la pct. II.3 nu constituie crit. de atrib.N3: Beneficiul pentru Autorit. Contract. prin aplicarea acestui crit., consta in faptul ca: racordarea populatiei la reteaua de canaliz. se va face mai rapid; incasarile pentru serviciul de canaliz. incep mai repede; traficul se va relua mai rapid.Nota 4: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea pretului in plic inchis.Nota 5: Pt vizualiz. doc. de atrib. atasata prezentei invitatii de particip. folositi progr. disponibil la adresa: https: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihai Costachescu nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer