Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele


Anunt de participare (utilitati) numarul 132391/28.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 238/720356, In atentia: Ionel Tescaru, Email: [email protected], Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasele Nehoiu, Pogoanele si Patarlagele, Judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUCTIA UNEI NOI STATII DE EPURARE IN NEHOIU (PE=11.150)
REABILITARE STATIE DE EPURARE IN POGOANELE (PE=8.808)
REABILITARE STATIE DE EPURARE IN PATARLAGELE (PE=4.794)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONSTRUCTIA UNEI NOI STATII DE EPURARE IN NEHOIU (PE=11.150)
REABILITARE STATIE DE EPURARE IN POGOANELE (PE=8.808)
REABILITARE STATIE DE EPURARE IN PATARLAGELE (PE=4.794)
Valoarea estimata fara TVA: 32, 515, 562.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie particp 650.300 lei constituita conf art.86 HG 925/2006;garantie buna exec 10% din val contract fara TVAconstituita cf art.90 HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de Coeziune Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind eligibilitatea Formular nr.8, Cazier judiciar al operatorului economic emis de Ministerul Justitiei (sau echiv)Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006, Certificatul de atestare fiscala ? eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara datei limita a depunere care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor.Cert pt plata CAS (care sa ateste indepl oblig fata de bugetul de stat in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurentaEvitarea conflictului de interese, Codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent cu obiectulcontractului-Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului din care sa rezulte nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media Cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009 si 2010), trebuie sa fie cel putin egala sau mai mare de 65.000.000 LeiBilant contabil/ extrase de bilant (in cazul in care publicerea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul)/ Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati / Raport al cenzorilor, incheiate la data de 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010.Lichiditatea generala in ultimul an financiar sa fie de cel putin 100 %, Scrisoare de bonitate emisa de o societate bancaracare sa contina informatii privind: datele de identificare, lichiditatea generala, experienta de lucru cu clientul (document original)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Exp sim Op ec sa dov ca, in ultim 5 ani au exec cel mult 2 lucr finan in bz unor ctr de exec/ proiect si exec, care sa fi incl cel putin: constr unei noi st de epur ape uzate cap min 11.000 PE, reabilit unei st de epcap min 8.000 PE;2.Proiect lucr Op ec sa dov ca au prest in ultim 5 aniserv pt proiect: unei noi st de epu ape uzate capa min 11.000 PE reab uneist de ep de cap min 8.000 PE -Decl priv lista princip lucr/ Decl priv lista princservprestin ulti 5 ani, proc vb rec part/rec la term lucrar/proc vbrec fin/recom /certif / doc echiv care sa confirm indeplin cerinteidin care sa reiasa: benef, perioada, loculexec lucr, descr lucr sa preciz dc a au fostefect in cf cu norm profesin dom Pers prop pt exec coresp a ctrct Manag de proiect abs stud sup tehn;Min 5aniexp gen, min 3 ani exp prof spec dom apa si apa uzata in cel putin un proiect simil 3Sefi sant pt lucr din locNehoiu Pogoanele, Patarlagele abs stud sup tehn in constr inspecial Constr Hidroteh/Re Edilit/Imb Fun/Constr Civ Industr si Agric/ Instal in Const; Min 5 ani exp gen, min 3 ani exp prof spec in domapa si apa uzatacel putin un proiect simil.Ing de proces abs stud sup tehn;Min 5 ani exp gen, min 3 ani exp prof spec in proiect proces tehnolog si care a partcel putino lucrce a vizat proiect unui proces tehnolog si urm exec lucr de reab/constr a unei Step ce a inclus, pe linga treapta mecano-biolog si trat fosf si azot din ape uzate, prec si trat namol .Ing automatiz min SCADA abs de stud sup tehn in Actionari/Automat/Inf Min 5 aniexp gen, min 3 ani exp prof spec in proiect si instal de sist SCADA prin part in cel putin un proiect simil Doc sup copii dipl studii sup tehnice; CV, angaj de part Dot utilaje, instal, echip tehnice Macarale3 bc Excavat 3 bc 5 t< camion
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer