Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de tratare apa si apa uzata in Buzau si Ramnicu Sarat


Anunt de participare (utilitati) numarul 126743/26.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala:  str Unirii, bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Punct(e) de contact:  Director General, Tel. 0238/720356, In atentia:  Ionel Tescaru, Email:  [email protected], Fax:  0238/445.786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comercialape actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemelor de tratare apa si apa uzata in Buzau si Ramnicu Sarat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasele Buzau si Ramnicu Sarat, Localitatile Plevna , Valea Ramnicului si Topliceni, Judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA TOPLICENI (Q=6l/s)/ PLEVNA (Q=11l/s) SI VALEA RAMNICULUI (Q=9 l/s)
REABILITARE STATIE DE EPURARE APE UZATE RAMNICU SARAT (PE=81.320)
EXTINDERE STATIE DE EPURARE APE UZATE BUZAU (PE=235.0000)(Implementare treapta de epurare avansata).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 73, 474, 260RON
II.2.2) Optiuni
Da
achizitionare lucrari similare/aditionale cf.art.252 lit j din OUG34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: 1.469.485, 20lei;mod constituire -conform cu art.86 din HG 925/2006, Garantia de buna executie 10% din val contractului, mod constituire-conform cu art.90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;Cazier judiciar emis de Min Just(sau echiv) Certificatul de atestare fiscalacare sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat;Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local (pentru statele in care astfel de taxe se colecteaza separat la bugetul local)Certificatul constatator eliberat de ORC din care sa rezulte nume complet, sediul;starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiect activitate, mentiuni referitoare la insolventa)Certificat de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
scrisoare de bonitate bancara, Declaratie financiara recapitulativa (bilant contabil inclusiv cu anexe, la data de 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, sau documente echivalente insotit de Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, la data de, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010);Cifra medie anuala de afaceri in domeniulde activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 143.274.807 Lei;Identificarea Financiara;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Exp antrep/proiect: Exp in contr simil;lista princ lucr exec;in ult 5 ani, a finalizat cel mult 3 contr finant din fond CE/IFI/surse, dupa regl contr tip FIDICsau echiv ce cupr: extind SEAUmin 235.000PE(trat fosfor, azot, namol, valorif biogaz;constr/reabilit unei SEAU min 80.000PE(tr mecano-biol, trat fosfor, azot, namol, valorif biogaz;Reabilconstr unei st de trat apa pot de min 40mc/h;Doc sup: Pvb de rec final semn de BF si Certif de rec final semn de superviz-Ing: exp min 3 ani in prest de serv pt proiect extind SEAU de cap de mai sus;Refer emise de BF priv param fizicii realizatiPers cheieManag Proiect Min 5 ani exp gen, min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz, absolstudii sup tehn lunga dur;exp de man proiect in implem a min 1 contr de lucr cupr: extind unei SEAU min 235.000PE(trat fosfor, azot, namol, valorif biogaz);Sef sant pt lucr Bz(min 5aniexp gen, min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz absol studii sup tehn lunga dur in constr specialit Const Hidro/ Retel Edilit/Imbun Fun/Constr Civ Ind si Agric/ Instal in Constr, Sef sant in min 1 contr cupr: extind SEAU min235.000PE(trat fosfor, azot, namol, valorif biogaz;Sef sant pt lucr RmSarat, Topliceni, Plevna si Valea Rm min5 ani exp gen, min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz absolv studii sup tehn lunga dur in constr specialit ConstrHidrot/ReteleEdilit/ImbunFunc/ConstrCiv.Industr.siAgric/Instal in Constr, Sef sant in min1 contr de: constr/reabilit unei SEAU min 80.000PE(tr mecano-biol, trat fosfor, azot, namol si valorif biogaz Ing proces min 5aniexp gen min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz absolv studii sup tehn lunga dur in ConstrMecan/Chim, cu o exp proiect proc tehnolog , Ing de proces in cel putin la 1 prct -proiect si exec unui proc tehnolog pt reabil/constr a min o SEAU min 80.000PE(tr mecano-biol, trat fosfor, azot, namol si valorif biogaz) Ing autom minSCADAmin 5aniexp gen si min 3 ani exp prof spec in domapa si apa uz absolv studii sup tehn lunga dur in ActionAutomatiz/Inform cu exp in proiect si instal de sist SCADA cel putin la 1proiect-realiz unui sist SCADA pt oSEAU min 80.000PE(tr mecano-biol, trat fosfor, namol si valorif biogaz.Restul inform In SCTI VI3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2011 11:00
Locul: Punct de lucru Statia de Epurare Buzau, comuna VaduPasii, FN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor imputerniciti in acest sens si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Doc sup: copii dipl studii, copii contr munca/prest serv/colab, CV-ul;recomemise de BF privimplic exp si atrib ac in calitat solicit in cdr lucrar impuse.Manag pt Asig Calit min 5 ani exp gen min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz absolv de studii sup tehn lunga durata in constr specialit Constr.Hidrot/Retele Edilit/Imbun Func/ConstrCiv Industr si Agric/Instal in Constr pers atest manag al sist de manag calitatii;Resp tehn cu exec min 5 ani exp gen min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz absolv de studii sup tehn lunga durata in constr specialit Constr.Hidrot/Retel Edilit/Imbuni/Func/ConstrCiv Industr si Agric/Instal i Constr pers atest respons cu exec Ing structuri Min 5 ani exp gen, min 3 ani exp prof spec in struct in domapa si apa uz absolv de studii sup tehn lunga durata in constr specialit Constr Civ Industr si Agric/Instal in Constr Ing mecan min 5ani exp gen min 3 ani exp prof spec in dom apa si apa uz absolv de studii sup tehn lunga durata in Mec/Tehnol Constr de Masini cu exp in proiect si instal utilajmecan Ing electric Min 5aniexp gen min3 ani exp prof spec in dom electr absolv de studii super lunga durata tehn specialit Energet/Instal Elect/Electromecan cu exp in proiect si instal de retele/instal electr, autorizANRE (sau echiv) Inspect SSM min 5ani exp gen min 3 ani exp prof spec in dom constr sau in conduc santi; copie atestat elib de MMFPSDoc sup copii dipl studii;copii contr munca/prest/colab, CV-ul, atest, autorizANREInformatii priv utilaje: Macara2, Excav 4;camioane 5t
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer