Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)


Anunt de participare (utilitati) numarul 134272/27.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 332413257, In atentia: Ion Mihailescu, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. APAVITAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +4 0332413269, In atentia: Ion Mihailescu, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, apartinand unit. administrativ-teritoriale care desfasoara activ. relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie lucrari pentru reabilitarea colectoarelor de apa uzata existente in Municipiul Iasi. Aproximativ 12, 4 km cu diametre intre Dn 600 ? Dn 2200mm si ovoid 1100/1600 mm - 2500/7500 mm, obtinere Autorizatii de constructie si de demolare, testare.
Valoarea estimata fara TVA: 52, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 510.000 lei. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata: -virament bancar: cont RO81ABNA2400264100189525 deschis la Cont RBS Bank Iasi -instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara - Formularul 4) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original; -ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschiderie a ofertelor. In cazul in care un operator economic depunde contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, aut. contr. va retinde contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 11.860 lei, in conformitate cu prevederile art. 278ยน din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a gar. de buna executie: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(scrisoare de gar.bancara - Form. 9) sau de o soc. de asigurari, in favoarea aut. contr.S.C. APAVITAL S.A.; - retineri succesive din val. lunara a fact. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp. aut. contr. Deoarece aut. contr. este operator economic cu capital integral de stat, contr. are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante (Hotararea 1045/19.10.2011). Prima depunere va fi de minim 0, 5% din valoarea totala a contractului si precede acestuia. Ofertantul va opta pentru una din modalitati in oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri de Coeziune ? 76.27%;
-Co-finantare nationala ? 23.73%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Formularul nr. 11 Declaratie privind eligibilitatea;
- Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocieri si asociatii) trebuie sa prezinte: -Formularul nr. 12 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine: -Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele.-Certificat privind plata impozitelor si taxelor din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele.-Certificat CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.- Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Formularul nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (pesoanele care detin functii de conducere in cadru S.C. APAVITAL S.A. sunt mentionate in modelul de formular).- Participarea la licitatie cu oferta independenta - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Formularul nr.6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. - Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane - Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.Nota: Ofertantul ce va fi clasat pe primul loc, va prezenta inainte de comunicarea rezultatului procedurii pentru conformitate (la cererea autoritatii contractante), certificatul constatator in original sau copie legalizata.- Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine - Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pe o perioada de 3 luni, in valoare de minim 3.250.000 Lei, independent de angajamentele pentru alte contracte aflate in desfasurare.
Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, fara a se lua in considerare anul in curs, sa fie mai mare sau egala cu 52.000.000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si proiectate in ultimii 3 ani.
Experienta ca operator economic in
lucrari/proiectare de constructii executate in ultimii in 5 ani:
- minim 1 contract de lucrari executat, a carui
valoare sa fie de cel putin 40.000.000
Lei, care sa cuprinda, executia de lucrari
de natura similara pentru reabilitare
si/sau modernizare canalizare.Sau, maxim 2 contracte de lucrari executate, a
caror valoare cumulata sa fie de cel putin
40.000.000 Lei, care sa cuprinda executia
de lucrari de natura similara pentru
reabilitare si/sau modernizare canalizare.
Si
- minim 1 contract de lucrari a carui valoare sa fie de cel putin 430.000 lei sau echivalentul
in euro, care sa cuprinda proiectare de
retele si/sau constructii hidroedilitare.
Sau, maxim 3 contracte de lucrari executate a
caror valoare cumulata sa fie de cel putin
430.000 lei sau echivalentul in euro, care
sa cuprinda proiectare de retele si/sau
constructii hidroedilitare.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul va prezenta copii dupa documentele ce demonstreaza detinerea (dotare proprie / prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentele tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului de lucrari. Printre utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru executia contractului se numara si un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructii avand minim gradul II, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, pe care operatorul economic trebuie sa demonstreze ca il detine (dotare proprie / prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie).
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subconttracteze.
Certificat ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Certificat ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara-Vezi Sectiunea VI, pct. VI.3. Alte informatii
2.
Perioada cumulata pe strazi de realizare a contractului
40%
Descriere: Componenta tehnica- Vezi Sectiunea VI, pct. VI.3. Alte informatii
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.05.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.05.2012 12:00
Locul: Sediul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1.Pret oferta?P1Ptr oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punct. maxim alocat acestui fact de evaluare (40 puncte) iar ptr celelalte oferte punct. se va acorda cu formula: P1financiar n=(pret min/pret n)x40Pretul ofert. este cel prezent in Form. 2, fara TVA.2.Perioada, cumulata pe elemente, de realiz. a contr-P2Ptr fiecare oferta se va calcula durata totala necesara executiei lucr. de canaliz. pe fiecare din cele 18 elemente(in zile calendar) ptr care se vor executa lucrari.Prin element se intelege: strazi, sosele, bulevarde, subtraversari, camera impreunare, aseta transport, racorduri deversoare.Dtotala exec. canaliz strazi=D.element1+D.element2+...+D.exec.element18Ptr oferta cu D.total executie cea mai mica, se va acorda nr max de pct alocat fact, respect. 60 puncte.Ptr celelalte durate punct. se va calc cu formula: P2n=(Dtot. Exec. lucrari min/D.tot executie lucr. a ofert. n)x60In cadrul acestui cont. se va realiza extinderea retelei de canaliz. ptr 18 elemente.Fiecare ofertant, in functie de organiz. si tehnologia specifica adoptata, va indica in mod clar in graf. de exec al lucr, durata de exec. a canalizarii pentru fiecare strada in parte.Astfel pentru stabilirea D.executie element 1 se va contabiliza in zile calen. durata de la inceperea lucr, data de pe ordinul de incepere de pe acea strada care va fi conform grafic, pana la momentul in care lucr de canalizare pe acea strada sunt terminate iar sist. rutier al strazii este readus la starea initialasi este emis, de catre inginer, un certif. de receptie semnat de catre benef.Note: Pentru nerespect. duratei de finaliz. pe fiecare strada se vor plati penalizari conf. contr.Reducerea duratei tot. de realiz. a contr., asa cum este stabil. la II.3 nu constituie criteriu de atrib.In cazul in care ofert clas pe loc 1 au punct. egale, AC va solicita reofert. pret in plic inchis, in ved. depart. ofert. Ptr vizualiz. DA folositi shellsafe-verify disp. pe www.certsign.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2012 12:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer