Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemului de control - protectie si a statiei 20 kV din statia 220/110/20 kV Vetis


Anunt de participare (utilitati) numarul 146211/03.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035617, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035670, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA SA"
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4 sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA SA"
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4 sector 3, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA SA"
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4 sector 3, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea sistemului de control - protectiesi a statiei20 kV din statia 220/110/20 kV Vetis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia 220/110/20kV Vetis, jud. Cluj.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect in principal achizitia de produseconform cod CPV 31682540-7 si accesoriu lucrari de montaj (instalare) conform cod CPV 45232221-7 si servicii conform cod CPV 71630000-3 aferente modernizarii sistemului de control - protectiealstatiei 220/110/20kV Vetis si modernizarii statiei 20kV Vetis.
Modernizarea sistemului de control - protectiealstatiei 220/110/20kV Vetis se va face prin inlocuirea sistemului clasic de comanda protectie cu un sistem complex computerizat care se va putea integra complet in sistemul teleinformational EMS - SCADA ? DEN.
Modernizarea statiei 20kV Vetis se va face prin inlocuirea celulelor existente cu celule compacte prefabricate, inlocuirea transformatoarelor de servicii interne inclusiv a separatoarelor de nul, inlocuirea bobinelor de stingere de 20kV, a instalatiilor de protectie si automatizare AAR precum si integrarea statiei in sistemul SCP al statiei de 220/110kV.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682540-7 - Echipament pentru substatii (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
71630000-3-Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea sistemului de control - protectiesi a statiei20 kV din statia 220/110/20 kV Vetis
Valoarea estimata fara TVA: 8, 434, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP trebuie sa fie irevocabila. Ofertele fara dovada GP, sau a caror GP nu indeplineste cuantumul, forma si valab. solicitata vor fi respinse. Modul de prezent. al GP este orice instr. de garant. emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asig. care se prezinta in orig. (Form. 3), sau prin orice mod conform art. 86 din HG 925/2006. In cazul constituirii GP prin virament bancar contul IBAN este: RO54 RNCB 0072 0058 0063 0001 deschis la BCR sector 1, Bucuresti (pentru LEI); RO14 BRDE 410S V185 4593 4100 deschis la BRD Academiei, Bucuresti (pentru EURO), SWIFTBRDEROBU. In orice situatie, dovada const. GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care op. ec. se incadreaza in categ. IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii GP doc. care dovedesc inreg. ca IMM. In cazul in care ofertantul este IMM, conform prev. Legii 346/14.07.2004 pt. stimularea inf. si dezv. IMM, coroborat cu legisl. in achizitii, GP poate fi const. la jumatate din val. solicitata in doc. de atribuire.Cuantumul Garantiei de participare este 120.000, 00 LEI, pentru conversiavalorilor garantiei de participare constituite in alte monede decat leul, seva folosi cursul leu / valuta comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de participare.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 278^1 din OUG 34/2006 suma de 8.403, 40 LEI. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% (respectiv 5% pentru IMM-uri) din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1 (una) luna data lacare se estimeaza ca se va efectua plata facturii finale, respectiv data semnarii Procesului verbal de Receptie Finala a ?Modernizarea sistemului de control - protectiesi a statiei20 kV din statia 220/110/20 kV Vetis?. Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la data platii facturii finale aferenta produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In toate situatiile de acceptare a modificarii pretului contractului se va proceda si la majorarea/diminuarea corespunzatoare a valorii garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata.
In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul.Tertul sustinator are obligatia neincadrarii in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta declaratia de eligibilitatein stricta conformitate cu modelul Formular B1.1.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta declaratia in stricta conformitate cu modelul Formular B1.2.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizataIn cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator, Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii /tert sustinator desemnati.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Stefan Bucataru, Ioan Diaconu, Constantin Vaduva, Adrian Constantin Rusu, Maria Ionescu, Florentina Raducanu, Cerasela Radescu, Valentin Comanescu, Dan Popa Nimigean, Ovidiu Murasan, Valentin Comanescu, Daniel Bucur, Valeriu Iulian Presada, Ciprian Bud, Vasile Petrusel, Marius Pop, Bogdan Olanescu.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010).
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va prezenta Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul B1.3. Cerinta nr. 1
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Nationala al Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL, semnata si stampilata de catre persoana autorizata, care sa contina informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Persoanele fizice / juridice straine: Se vor prezenta (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana) Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii.
Cerinta nr. 2
Atestate A.N.R.E. conform Ordin A.N.R.E. 23/2013 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).Copie Atestate ANRE pentru lucrarile/serviciile pe care urmeaza a le executa / presta, conform Ordin ANRE nr. 23/2013 valabile la data limita a depunerii ofertelor, dupa cum urmeaza:
a. Atestat A.N.R.E. tip Ab. Atestat A.N.R.E. tip Bc. Atestat A.N.R.E. tip C1Ad. Atestat A.N.R.E. tip C2Ae. Atestat A.N.R.E. tip E1f. Atestat A.N.R.E. tip E2Operatorul economic, persoana juridica straina, inregistrata intr-o taramembra UE/ SEE/ Elvetia, poate presta servicii transfrontaliere, cu caracter ocazional/ temporar, pentru realizarea de lucrari la instalatii electrice din cadrul SEN sau al celor izolate, daca detine un document echivalent (corespunzator tipurilor de atestate mentionate in Ordinul 23/2013) emis de un organism similar din tara de origine, caz in care va transmite la ANRE, o traducere informala a documentului respectiv si un memoriu care sa faca referire la capabilitatea tehnica si profesionala a prestatorului pentru desfasurarea de lucrari in instalatiile electrice din cadrul SEN sau al celor izolate.[cf.art.5 (2) din Anexa la Ordinul 23/2013]
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) nu trebuie sa fie mai mica de 12.000.000, 00 LEI. In cazul in care cifra de afaceri este este exprimata in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an (4, 2099 Lei / Euro in 2010 - 4, 2379 Lei / Euro in 2011 - 4, 4560 Lei / Euro in 2012)
Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor.
- Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelele Formularelor B0, B1.1 si B1.2.
Pentru respectarea art.69^2 alin. (2) din OUG 34, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va preciza denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator (adresa, nr. inregistrare la Registrul Comertului si Codul de identificare fiscala).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in cadrul Formularului B3 - Informatii generale, cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii 3 (trei) ani.
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil pe anul 2012 inregistrat la Administratia Financiara.
In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati.
Modalitatea de indeplinire
Copia Bilantului contabil pe anul 2012, inregistrat la Administratia Financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul.
Nota:
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se iau in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor pentru partea lor de implicare.
- Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare;
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract, daca este cazul. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelele Formularelor B0, B1.1 si B1.2.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B2, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Experienta similara se refera la furnizarea urmatoarelor produse: sisteme de control protectie computerizate, celule compacte prefabricate, transformatoare de servicii interne, bobine de stingere, instalatii de protectie si automatizare AAR.
Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prin cel putin 1 contract sau maxim 3 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 6.000.000 lei, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar.
Nota: In cazul in care valorile contractelor de mai sus sunt prezente in alta valuta decat Leul, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual Leu / valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B4.
Cerinta nr. 3
Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, daca este cazul.
Pentru respectarea art. 69^2 alin. (2) din OUG 34, ofertantul va preciza denumirea si datele de identificare ale subcontractantului (adresa, nr. inregistrare la Registrul Comertului si Codul de identificare fiscala).
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B5 - Lista cu subcontractantii.
Cerinta nr. 4
Dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea lucrarilor de Constructii Montaj ale produselor furnizate in bune conditii.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularului B6 ? Declaratie privind dotarile specifice.
Cerinta nr.5
Efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul B7.
Cerinta nr. 6
Ofertantul va asigura pentru realizarea contractului cel putin cate un specialist cu o experienta de 3(trei) ani in urmatoarele domenii: - circuite secundare respectiv sisteme de control-protectie din statii 110-440 kV;
- statii de medie tensiune 20kV circuite primare si secundare.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta fisa post / contract de munca / recomandare / CV ale specialistilor mentionati din care sa rezulte clar experienta profesionala solicitata precum si durata acesteia.
Standard de asigurare al sistemului de management alcalitatii SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Standard de asigurare al sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa de licitatie electronica, ca sa-si imbunatateasca oferta de pret, numai ofertantii care au depus oferte declarate admisibile.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP pe cale electronica la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Data inceperii licitatiei va fi in cel putin 2 zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile.Clasamentul final se stabileste pe baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii unei singure rundede ofertare de 24 de ore, cu privire la pretul din cadrul etapei de licitatie electronica.In situatia in care, dupa desfasurarea etapei finale de licitatie electronica, 2 dintre firmele participante se situeaza pe primul loc, AC va solicita reofertarea in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2298
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2013 11:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA SA din str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Clauze obligatorii: Clauzele 3, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 39.1, 42, 43, 44 si 45 din contract, clauze care sunt obligatorii. Orice modificare a acestor clauze obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma potrivit art. 36 alin. (2) litera b) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care in urma etapei de licitatie electronica, pe primul loc se vor clasa 2 sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea. Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape), prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut, nu se realizeaza o departajare a ofertelor, Autoritatea Contractanta in baza art. 209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? va anula procedura de atribuire.In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare, ofertantul clasat pe primul loc in urma rundei de licitare are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1))
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
TRANSELECTRICA SA, Oficiul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030086, Romania, Tel. +40 213035788, Fax: +40 213035610
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer