Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemului rutier central al Municipiului Vulcan


Anunt de participare numarul 108541/01.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VULCAN
Adresa postala:  Bd. Mihai Viteazu nr.31, Localitatea:  Vulcan, Cod postal:  336200, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Municipiului Vulcan, Tel. 0254570340, In atentia:  NICOLAE FARA, Email:  [email protected], Fax:  0254571910, Adresa internet (URL):  www.e-vulcan.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea sistemului rutier central al Municipiului Vulcan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Vulcan
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele lucrari sunt: reabilitarea si modernizarea bulevardului central, a drumurilor de legatura cu DN66A si a trotuarelor, reabilitarea si modernizarea parcarilor existente si realizarea de noi parcari, creare de spatii verzi aferente, amenajarea de oglinzi de apa, lucrari de stabilizare a terenului, amenajare piste pentru biciclisti, amenajare cai de acces pentru persoane cu dizabilitati si amenajare canale tehnice si investitii in folosirea surselor energiei verzi pentru iluminatul public.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
45233128-2-Lucrari de constructii de intersectii cu sens giratoriu (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Avand in vedere ca nu este posibila publicarea tuturor CPV - urilor corespondente lucrarilor necesare, la sectiunea II.1.6) Clasificare CPV, adaugam aici urmatoarele: 45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2), 45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), 45233223-8 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.2, 45223300-9 - Lucrari de constructii de parcari.
Cantitatea totala se regaseste in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 23, 128, 373.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 400000 lei, garantie de buna executie in procent de 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1. si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Completare formulare: Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
Declaratie privind eligibilitatea,
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006.
2. Certificatele fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, Certificatele fiscale privind privind impozitele, taxele locale si alte venituri la bugetul local.
3. pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contrubutiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
4. Persoane juridice/fizice romane: Certificatul de inregistrare fiscala emis de ORC (copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila);
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata);5. Persoane juridice/fizice straine Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale/declararea cifrei de afaceri, cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii trei ani (2007-2009)(In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta acest formular)2. Bilantul contabil pentru2009 vizat si inregistrat de organele competente (copii certificate pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cifra de afaceri pe anul 2009 sa fie de minim 45.000.000lei.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor (prin cumul).Lichiditatea generala in anul 2009 sa fie minim100%2. Ofertantul, prin prezentarea bilantului contabil trebuie sa ateste faptul ca firma nu a inregistrat pierderi la data mentionata(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Fisa de experienta similara; Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani+anexa; Contracte de executie de lucrari; Procese Verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau finale (in cazul expirarii garantiei de buna executie), aferente contractelor prezentate.atestate, autorizatii si respectiv certificate de inmatriculare insotite de dovada ITP;b. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari+anexa; Atestate, autorizatii, certificate de inmatriculare insotite de dovada ITP.c. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; Lista cu personalul tehnic de specialitate propus pentru executia lucrarilor; CV si declaratie de disponibilitate(original); Diploma de absolvire ? studii superioare (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul); Atestate si autorizatii valabile la data deschiderii ofertelor (copii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul); Contract de munca cu norma intreaga vizat de ITM (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul). In plus, pentru personalul nominalizat ca si RTE respectiv CQ, se vor prezenta: Atestat ? responsabil tehnic cu executia (RTE) (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul); Legitimatie ? responsabil tehnic cu executia (RTE) cu viza valabila (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul); Certificat de autorizare ? responsabil cu controlul calitatii, viza valabila la data deschiderii ofertelor (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul);
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a.1) minim o lucrare LEA 0, 4Kv si LES 0, 4Kv si bransamente clasa CPV 4531, 2) minim o lucrare de sensuri giratorii categoria CPV 45233, 3) minim o lucrare de amenajare fantana arteziana categoria CPV 45232; 4) minim o lucrare de amenajare peisajistica (parcuri) clasa CPV 4511; 5) minim o lucrare de amenajare piste biciclisti categoria CPV 45233; 6) minim o lucrare de amenajari parcari clasa CPV 4522; 7) minim o lucrare de modernizare sistem rutier categoria CPV 45233.Suma contractelor de lucrari executate solicitate sa fie de minim 20000000 lei fara TVA.b. Cel putin: statie betoane atestata ICECON sau similar cu autorizatie de mediu, valabila la data deschiderii ofertelor; statie preparare mixturi asfaltice atestata ICECON sau similar cu autorizatie de mediu, valabila la data deschiderii ofertelor; statie de sortare atestata ICECON sau similar cu autorizatie de mediu, valabila la data deschiderii ofertelor; laborator gradul II in profilele AR, BBAP, D, GTF, IAE, MBM, MTZ, cu autorizatie, valabila la data deschiderii ofertelor;c. 1 manager proiect; responsabil tehnic cu executia atestat pentru: categoria constructii rutiere, drumuri, constructii civile; responsabil cu controlul calitatii lucrarilor, atestat pentru: 1-categoria constructii rutiere, drumuri, 1-constructii civile, 1 inginer instalatii IC; 1 inginer drumuri;1 inginer IF; 1 electrician gr.IIA, IIB, atestat ANRE; 1 specialist atestat de MEF (MEC) ca responsabil tehnic cu executia pe domeniul EA, subsectiunea 401; 1 inginer topograf; 1 evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate in munca; 1 coordonator securitate si sanatate in munca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
20%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24632/22.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S60-088819 din 26.03.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2010 12:00
Locul: Primaria Municipiului Vulcan, Bd. Mihai Viteazu nr. 31 localitatea Vulcan, Sala de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, prin reprezentantii sai, care vor prezenta actele de identitate, iar persoanele care nu sunt administratori, vor avea imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul Major de Interventie 2.1. ? Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Deoarece in caietul de sarcini si documentatia de atribuire sunt peste 350 de fisiere de dimensiuni mari si nu se pot atasa in SEAP, documentatia se va putea ridica gratuit pe CD de la sediul autoritatii contractante in urma unei solicitari scrise.Conform fisei de date a achizitiei se for prezenta si copii dupa: Atestat ANRE pentru lucrari de tipul B-?proiectarea si executarea de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4kV?, Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent, Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalent, Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu cerintele specificatiei OHSAS 18001 sau echivalent.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Petrosani
Adresa postala:  Str. 1 Decembrie 1918 nr. 77, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332012, Romania, Tel. 0254 541 535, Fax:  0254 541 535, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Vulcan - Compartiment Juridic
Adresa postala:  Bd. Mihai Viteazu nr. 31, Localitatea:  Vulcan, Cod postal:  336200, Romania, Tel. 0254 570 340, Email:  [email protected], Fax:  0254 571 910, Adresa internet (URL):  www.e-vulcan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2010 08:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer