Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea statiilor de cale ferata Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila


Anunt de participare (utilitati) numarul 113970/13.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 021/3192433, In atentia:  Mariana Coman, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea statiilor de cale ferata Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In orasele Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea statiilor de cale ferata Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45230000-8-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea statiilor de cale ferataLot 1 - Botosani, valoarea estimata 19818814 lei, Lot 2 - Vaslui, valoarea estimata 28492565 lei , lot 3 - Piatra Neamt, valoarea estimata 25192552 lei, Lot 4 - Braila, valoarea estimata 41992607 lei
Valoarea estimata fara TVA: 115, 496, 538RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia partic: LOT 1 = 190000 lei, LOT 2 =280000 lei, LOT 3 = 250000 lei, LOT 4 = 410000 lei.Valab 120 zile de la depun ofert.Garantia buna executie: 5% din val contract lucrari, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Lucrarea este finantata din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin FEDR (69.25%) si contributia de la bugetul de stat (30.75%)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- certificatul propriu de cazier judiciar valabil sau dupa caz declaratia de eligibilitate (dovada neincadrarii la art 180 din OUG nr.34/2006)
- declaratia de neincadrare la art 181 din OUG nr.34/2006, cu toate documentele care dovedesc neincadrare la art 181 din OUG nr.34/2006 solicitate prin fisa de date,
-declaratia de neincadrare la art 69 indice 1 din OUG nr.34/2006
-certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
-certificatul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
-certificat constatator ptr. pers. juridice straine in vederea confirmarii formei de inregistrare si a obiectului de actv. Coresp. Legislatiei tarii in care ofertantul este stabilit emis de registru comertului-certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetele componente ale bugetului general consolidat,
-Agremente Tehnice FeroviaresiAutorizatii de Furnizori Feroviari emise de AFER sau organisme similare AFER-ului,
-dovada privind IMM, daca e cazul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale Formular G
- cifradeafaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contract trebuie sa fie ptr.: LOT 1 - min.19000000 lei, LOT 2 - min.28000000 lei, LOT 3 - min.25000000 lei, LOT 4- min.41000000 lei-document care demonstr. ca are capacit. financiara de sustinere a luc.(extras de cont, contract de credit, linie de credit aprobata sau altele echival) ptr.LOT 1= min 4000000 lei, LOT 2= min 7000000 lei, LOT 3= min 6200000 lei, LOT4=min 10000000 lei.
(In sit cand un ofertant depune oferta pentru doua sau mai multe loturi, conditii de calif se vor lua in considerare prin raportarea la lotul cu val cea mai mare la care participa)
- bilanturi contab auditate, din anii 2007, 2008, 2009 si contul de profit si pierderi
- angajament de sustinere economica, daca e cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- certif. sist. de management al calitatii, - certif. sist. de management al sanatatii si securitatii ocupationale,
- certif. sist. de management de mediu,
- Lista principale lucr.ultimii 5 ani, de reparare, moderniz., reabilit. sau constr. noi de: -cladiri in statii de cale fer inclusiv instal afer sau Constructii de categorie deimportanta A sau B si C;
-constructii cai ferate;
-instalatii ferov de semnalizare, telecomunicatii, lin contact, electrice.
Exper similara: declaratie insotita de o lista cu 2 contrac de luc. finalizate in ultimii 5 ani:
a. 1 contract* de lucr de consolidare, modernizare sau constructii noi de cladiri de calatori in statii de cale ferata sau cladiri, clasa de importanta A sau B si C, cu o val. a contract de luc. (fara TVA) de: ptr. lot 1= min.11000000 lei, lot 2= min.17000000 lei, lot 3= min.15000000 lei, lot 4= min.25000000 lei, b. 1 contract* de lucrari de constr. cai fer si instalatii cai fer cu o val. a contract. de luc. (fara TVA) ptr. lot 1= min.5000000 lei, lot 2= min.8000000 lei, lot 3=min.7000000 lei, lot 4=min.12000000 lei
(* val. contract. cuprinde numai partea executata de catre ofertant, in cazul in care a participat intr-o asociere. Se prezinta: contractele, procesele verbale de receptie la terminarea luc.In cazul in care un ofertant depune oferta pentru doua sau mai multe loturi, conditiile de calificare se vor lua in considerare prin raportarea la lotul cu valoare cea mai mare la care participa)
- lista a utilajelor propuse si disponibile pentru realizarea contractului,
- ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane: - responsabili tehnici cu executia ates HG 925/1995;
-un sef de santier, absolvent studii superioare profil constructii, cu experienta de min 10 ani care a executat lucr de natura si complexitatea lucrarii licitate;
- specialisti absolventi studii superioare, conf fisei de date;
- un responsabil cu sanatatea si securitatea muncii atestat conf fisei de date(se prezinta CV si atestat ) In cazul in care un ofertant depune oferta pentru doua sau mai multe loturi, nici un membru dintr-o echipa propusa nu poate face parte intr-o alta echipa propusa pentru un alt lot.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
propunerea tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/4267/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2011 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2011 11:30
Locul: la sediul CNCF CFR SA in str. Dinicu Golescu nr.38, Bucuresti, sector 1, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor in baza imputernicirilor si a BI/CI/pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Sectorial Operational- Transport 2007-2013, proiectul 25 modenizarea unor statii de cale ferata din Romania, strategia de modernizare a CFR.Lucrarea este finantata din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin FEDR (69.25%) si contributia de la bugetul de stat (30.75%)
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici ce doresc sa participe la procedura de atribuire, trebuie sa transmita la adresa sau fax (indic.la sect I.1) o solicitare de participare la procedura cu datele de identificare ale operatorului economic inclusiv telefon/fax, adrese de e-mail.In anuntul de participare publicat in SEAP (www.e-licitatie.ro), respectiv JOUE, documentatia de atribuire nu este publicata in forma completa. In anuntul de participare la sectiunea?Documentatie si clarificari? se vor posta: fisa de date, formulare si conditiile speciale ale contractului.Caietul de sarcini ce nu va fi postat in anuntul de participare se va pune, gratuit pe suport magnetic, la dispozitia operatorilor economici ce au transmis o solicitare de participare la procedura.In solicitare se va mentiona modalitatea de intrare in posesie a suportului magnetic ce contine caietul de sarcini. In cazul in care se doreste transmiterea prin posta a CD-ului, operatorul economic respectiv va suporta contravaloarea transportului si a taxelor postale.Corespondenta se va face in limba romana sub forma de acte oficiale, transmise prin fax: 0213192433 sau la adresa de e-mail: [email protected], de luni pana vineri intre orele 9-14.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.+40213104642 , Email: [email protected] , Fax: , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected], Fax:  40213104641, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Email:  [email protected], Fax:  -, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA Directia Asistenta Juridica
Adresa postala:  Bd.Dinicu Golescu nr.38 sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 40213151117, Fax:  40213151117
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2011 16:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer