Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI?


Anunt de participare numarul 128096/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala:  Bd. Regiei nr. 6-8, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060204, Romania, Punct(e) de contact:  B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, Tel. 0213180144, In atentia:  Andreea Florescu, Email:  [email protected], Fax:  0213180143, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
35125000-6-Sisteme de supraveghere (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI?
Valoarea estimata fara TVA: 91, 022, 550.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 1800000 lei constituita cf art 86 alin 1 din HG925/2006;garan de buna executie: 10% din val f tva a ctr
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale (POR Axa Prioritara 1);Buget Local Sector 6;Fonduri comunitare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Declaratia privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006;Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale pentru sediul principal si pentru toate punctele de lucru declarate;Cazier fiscal al societatii/ (certificat echivalent-pentru persoane juridice straine;Cazier judiciar al societatii;Cazier judiciar al administratorului/administratorilor societatii;Certificatului constatator emis de ORC;Copie certificat inregistrare;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inf gen;Bilanturile contabile pe ultimii trei ani(2008, 2009, 2010);Balantelecontabile de verificare dela fineleanilor2008, 2009 si 2010(la data de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010);Inf privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponib resurselor financiare necesare pentru exec partiala a lucr;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Op ec trebuie sa faca dovada realizarii unei medii a cifrei de afaceri din activit de constr- montaj (C+M) pe ultim 3 ani(2008, 2009 si 2010) egala sau mai mare decat val min impusa, resp 175.000.000lei; niv indicat financiar ?lichiditate generala? calculat pt anul 2010 sa fie min 99%;disponib financiare sau accesul la facilitatile de credit in suma egala cu cel putin 25% din suma ofertata pt realizarea ctr (pe toata durata de exec, respec max 18 luni de la semnarea contractului)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani;Fisa de exp similara pentru lucr care indeplinesc nivelul min impus privind capacitatea tehnica; Decl cu privire la pers de conducere siefectivele medii anuale ale pers angajat;Decl de disponib pt pers folosit la derularea ctr de exec;Decl priv pers specializat de care dispune op ec in vederea indepl ctr;Lista cuprinzand pers desemnat pentru exec lucr pe obiecte de activit; Lista cuprinz cantitatile de utilaje si echip tehn, inclusiv dot de care dispune;Op ec va prezen o decl pe propr rasp ca in cazul in care va fi declarat castigatorul licitatiei isi va autoriza toate utilajele mai mari de 3, 5 to pe care la foloseste in derularea ctr pe intreaga durata de exec a lucr contractate;Lista cuprinz subcontr;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Exec in ultim 5 ani din sg ctr finaliz a unei exp sim de exec lucr de moderniz drum urbane in val de min 32500000lei f TVA;Exec in ultim 5 ani, din sg ctr finaliz a unei exp sim de exec lucr de amenaj peisagist in val de min 33000000lei f TVA;Efect in ultim 3 ani, dintr-un sg ctr a unei exp sim de furniz si montaj sist de suprav video cu val de min 2000000 lei f TVA;pers cheie: min 1abs de stud sup tehn in Spec Constr;min 1abs de stud sup tehn in Arh, membru OAR;min 2ing constr spec CFDP; min 2arh spec Arh peisagist/2 ing hortic;min 1 ing sist de sec;min 1 ing, abs de stud sup tehn Electronica/ Electrotehn/ Automatizari/ Calc software/hardware;min 1spec topometru;min 2 ing de retele electr;min o pers atest ca manager al sistem de managem calit-pt fc de manager calit;min o pers atest ca manager al sist de managem mediului?pt fc de manager mediu; min 2RTE pt Constr Drumuri?pt fc de RTE Constr Drumuri;min 2RTE pt lucr electr?pt fc de RTE Lucr Electrice;min 2tehnicieni pt sist de detectie, supravegh video;Automacarale?1buc;Autospec nacela pt lucru la inaltime?2buc;Excav min 1, 2 mc?8 buc;Buldozere?2 buc;Sapatoare in spatii limitate?6 buc;Incarcat frontale min 3, 2 to?8 buc; Autobasculante cu capacit intre 8, 5 to si 16 to-8 buc;Autobasculante cu capacit de peste 20 to-4buc;Autobetoniere capacit 9 mc?8 buc;Echip taiere asfalt?8 buc;Freze asfalt-front de lucru de min 1000mm?8buc;Echip de insamantat?4 buc;Masina de trasat marcaje rutiere?2 buc;Autoutilit transp pers?4 buc;Finis asterenere asfalt in carosabil?2 buc;Finis asternere asf in trotuare?4 buc;Cilindri compact terasamente peste 8 to?2 buc;Cilindri Compact lis?lis peste 8 to 2 buc;Placa vibrat?4 buc;Echip vibrat beton?4 buc;Cilindri compact lis?lis, pt spatii limitate-trotuare, cu vibrare pana in 3 to?4 buc;Statie ridicari topo?2buc;Statie beton capacit de min 100 mc/h;Statie de asfalt cu o capac de min 160 t/h;Laborator autoriz grad II;Echip pt det capacit portante-1 buc;Echip pt det planeitatii?1 buc; Atestat ANRE(A1, Bp, Be, B); licenta MAI pt proiectare, inst, intret sist alarmare imp efractiei;pt ech electr-marcaj CE; autoriz iscir;ISO 9001 sau ech;ISO14001 sau ech
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2011 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2011 11:00
Locul: Directia Investitii, B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti legali ai acestora si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: centre urbane;
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire poate fi accesata pe SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060204, Romania, Tel. 0213180144, Email:  [email protected], Fax:  0213180143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2011 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer