Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI


Anunt de participare numarul 139098/22.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala: Bd. Regiei nr. 6-8 sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Punct(e) de contact: Doru Pascu, Tel. +40 0213180144, In atentia: Pop Anghel Raluca, Email: [email protected], Fax: +40 0213180143, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sector 6 Bucuresti, cartierele Drumul Taberei si Militari
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de amenajare spatii verzi pentru Cartierele Drumul Taberei(delimitat de Str. Dr Taberei, Str. Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea si Str. Brasov)cod SMIS7809 si Militari (delimitat de Sos. Virtutii, Str. Ariesul Mare, str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu)cod SMIS 7806; lucrari privind modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu) cod SMIS 7807 si Cartierul Dr. Taberei (delimitat de Str. Dr Taberei, Str. Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea si Str. Brasov)cod SMIS 7810; Lucrari de asigurarea sigurantei publice prin montorizare video: Proiectul ?Asigurarea sigurantei publice Dr. Taberei, Militari in sectorul 6, Bucuresti? cod SMIS 7811
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
35125000-6-Sisteme de supraveghere (Rev.2)
45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Lot I ? Lucrari spatii verzi: Proiectul ?Modernizare urbanistica spatii verzi in Cartierul
Dr. Taberei ( delimitat de Str. Dr Taberei, Str. Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea si Str. Brasov);cod SMIS7809; Proiectul ?Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierulMilitari (delimitat de Sos. Virtutii, Str. Ariesul Mare, str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu);cod SMIS 7806
Lot II ? Lucrari drumuri: Proiectul ?Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu); cod SMIS 7807; Proiectul ?Modernizare urbanistica strazi trotuare parcari in Cartierul Dr. Taberei (delimitat de Str. Dr Taberei, Str. Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea si Str. Brasov);cod SMIS 7810
Lot III ? Lucrari de asigurarea sigurantei publice prin montorizare video: Proiectul Asigurarea sigurantei publice Dr. Taberei, Militari in sectorul 6, Bucuresti?; cod SMIS 7811
Aceasta valoare reprezinta valoarea fondurilor disponibile la data semnarii contractului. In cazul depasirii se aplica prevederile HG 925/2006, art 36, alin 1), litera e), amendata conform HG 834/2009. Se mentioneaza ca, din datele disponibile la ora actuala nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare. Daca pe parcursul executiei se va ivi necesitatea executarii unor faze de lucrari care nu au putut fi prevazute initial, se opteaza pentru executarea acestora din capitolul diverse si neprevazute in baza unui act aditional. Diversele si neprevazutele sunt in valoare de 10% din valoarea obiectivului de investitii.
Valoarea estimata fara TVA: 89, 735, 530.19RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot I: 500000 leiLot II: 400000 leiLot III: 41185 leiLot IV: 360000 leiLot V: 440000 leiPerioada de valabilitate: 90 zile de la data depunerii ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea aut contr.Forma de constituire: instr de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o soc bancara ori de o soc de asigurari;.Aut contr are dreptul de a retine garantia in oricare din urm sit: a)Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei;c)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valab a ofertei; d)Ofertantul a contestat un act al aut contr la CNSC, Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) O.U.G. nr. 34/2006).In conf cu Lg 346/2004, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei prin prezentarea doc justificative corespunzatoare.In acest caz, garantia va fi insotita de decl pe propria raspundere pv incadrarea in categoria IMM.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa de la punctul I.1) avand in vedere ca scrisorile de garantie sunt valabile doar in original.Aut contr va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea aut contr.In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare se va completa Form 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest form. In cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi, valoarea garantiei de participare se cumuleaza. Garantia de buna executie este de 10% din val. contr. Garantia de buna ex. se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la Trezorerie la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 15 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din HG nr. 925/2006. Ofertantul poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 50% din val. solicitata de Beneficiar in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri StructuraleProg Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1;Buget local al Sectorului 6
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii - Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - completare formular 1 (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii ? 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2. 2. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile aferente lunii anterioare celei in care se depun ofertele, in original/ copie legalizata/copieconforma cu originalul semnata si stampilata. 3. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile lunii anterioare celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie conforma cu originalul. 4. Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat). (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c)^1 si d) va fi prezentata si de catre tertul sustinator.)
In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), doar pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractulu
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant. Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii - Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.).
Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii - Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 . (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.) Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii, de subcontractanti si de tertul sustinator.
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazute de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt:
Rares Serban Manescu - Primar
Petrea Gabriel - Viceprimar
Manolache Doru - Director economic
Pascu Doru - Director Directia Investitii
Cristea Ana-Maria - Director Directia Juridica
Pop Anghel Raluca - Sef Serv Achizitii Publice
Matei Mioara - Serviciul Achizitii Publice
Balan Florica - Serviciul Achizitii Publice
Cristina Mihai ? Serviciul Derulare Contracte
Solomon Violeta - Sef Serviciu Managementul Proiectelor
Iscoviciu Lucian - Serviciul Derulare Contracte
Florea Adrian - Serviciul Derulare Contracte
Consilieri Locali: Anton Cristian Ioan
Avramescu Manuel
Butacu Simona Valentina
Buznicea Cristinel
Catrina Eugen George
Eftimie Cristinel
Enache Adrian Nicolae
Gaspar Florentina
Gheorghe Iulian
Jicman Liviu Sebastian
Mihailescu Ion Bogdan
Moisa Constantin
Neacsu Ioana Mihaela
Nicolescu Daniela
Niculae Roxana Nicoleta
Orhei Oliviu Lucian
Petrea Gabriel
Petrescu Conona
Puscas Ionel
Simion Adrian
Spiridon Demirel
Stan Robert
Stan Sorin Cristian
Surulescu Aurelia
Tanasuica Ion
Tulugea Danil
Iacobescu Valeria
Stanescu Dan Gheorghe Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus).
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala:
Lot I: 50.000.000 lei.
Lot II: 42.000.000lei
Lot III: 5.491.460lei
Lot IV: 36.000.000 lei
Lot V: 44.000.000 lei
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele mai sus mentionatese reduc cu 50%. In cazul depunerii de oferte la mai multe loturi, cerintele de mai sus se cumuleaza
Cerinta nr. 2 Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina inf. relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa ec-fin.
Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, formular 6
Continuare Cerinta 2Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii
In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Angajament de sustinere de catre o terta persoana
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 5: Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si cap teh si prof, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca, in ultimii 5 ani, a executat din minim un contract lucrari similare prezentand in acest sens, in copie, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, a carui valoare, sa fie de cel putin:
Lot I: Lucrari de arhitectura peisagistica in valoare de min 25.000.000 lei fara TVA.
Lot II: Lucrari de drumuri in valoare de min 21.000.000 lei fara TVA
Lot III: Lucrari de instalare sisteme supraveghere video in valoare de min 2.000.000 lei fara TVA
Lot IV: Lucrari de arhitectura peisagistica in valoare de min 18.000.000 lei fara TVA.
Lot V: Lucrari de drumuri in valoare de min 22.000.000 lei fara TVA
formular 7; Declaratie lista lucrari executate in ultimii 5 ani
Cerinta 2
Declaratie pe proprie raspundere - completare formular 9
Lista personalului propus, Formular 9.1, pentru indeplinirea contractului va contine minim urmatoarele:
Continuare Cerinta 2: Lot I: 1 Man de proiect(stud sup fin sicert prof manager de proiect)
1 Sef de santier(stud sup fin)
1 RTE autorizat pe domeniile ce fac obiectul lotului(Atestat RTE si legitimatie);1 Resp tehnic cu calitatea(stud sup fin, decizie de numire);1 Manager de mediu(certificare profesionala manager de mediu);2 Inginer Silvic(studii superioare de specialitate);2 Ingineri Horticol(studii superioare de specialitate);2 Maistri peisagisti(diploma de calificare);10 Muncitori peisagisti;50 Muncitori necalificati
Lot II: 1 Manager de proiect(studii superioare finalizate sicertificare profesionala manager de proiect);1 Sef de santier(studii superioare finalizate in domeniul constructiilor);1 Responsabil tehnic cu executia autorizat pe domeniile ce fac obiectul lotului(Atestat RTE si legitimatie)
1 Resp teh cu calitatea (studii superioare finalizate, decizie numire
Continuare Cerinta 2:
1 manager de mediu si 3 ingineri CFDP
Lot III: 1 Manager de proiect(studii superioare finalizate sicertificare profesionala manager de proiect); 1 Sef de santier(studii superioare finalizate in domeniul constructiilor);1 Responsabil tehnic cu executia autorizat pe domeniile ce fac obiectul lotului(Atestat RTE si legitimatie)
1 Responsabil tehnic cu calitatea(studii superioare finalizate, decizie de numire);2 Ingineri instalatii electrice sau echivalent (cu studii superioare finalizate)
Continuare Cerinta 2
Lot IV: 1 Man. proiect(stud. sup. fin. sicertificare prof. man. proiect)
1 Sef de santier(stud. sup. fin.)
1 RTE autorizat pe domeniile ce fac obiectul lotului(Atestat RTE si legitimatie);1 Resp. teh. cu calitatea(stud. sup. fin., decizie de numire);1 Man de mediu(cert. prof. man. de mediu);2 Ing. Silvic(stud. sup. de spec.);2 Ing. Horticol(studii sup. de spec.);2 Maistri peisagisti(diploma de calif.);10 Munc. peisagisti;50 Munc.necalif.
Lot V: 1 Man. de proiect(stud. sup. fin. sicert. prof. man. de proiect);1 Sef de santier(studii sup. fin. in domeniul constr.);1 RTE autorizat pe dom. ce fac obiectul lotului(Atestat RTE si legitimatie)
1 Resp. teh. cu calitatea (studii sup. fin., decizie numire
1 man mediu, 3 ing CDPCV, copii conf cu originalul ale diplomelor si certif, Decl de disponib (Form 10)
Cerinta nr. 3
Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Lot I: Buldoexcavator
Miniexcavator incarcator tip Bobcat
Incarcator frontal
Autobasculanta
Autoutilitara transport
Freza pamant /motocultor
Semanatoare gazon
Lot II:
Freza rutiera
Vibrofinisor asfalt
Autobasculanta
Cilindru compactorIncarcator frontal
Masina trasat marcaje rutiere
Lot III: Autospeciala nacela pentru lucru la inaltime
Continuare Cerinta 3
Lot IV: Buldoexcavator
Miniexcavator incarcator tip Bobcat
Incarcator frontal
Autobasculanta
Autoutilitara transport
Freza pamant /motocultor
Semanatoare gazon
Lot IV:
Freza rutiera
Vibrofinisor asfalt
Autobasculanta
Cilindru compactorIncarcator frontal
Masina trasat marcaje rutiere
Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica - completare formular 8, in original;Pentru utilaje se vor prezenta copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documentele care sa probeze indeplinirea cerintelor.
Cerinta 4Subcontractantii. Prez listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora Formularul 11. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr. Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre of. care invoca sust. din partea subcontr.
Cerinta nr. 1
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 cel putin pentru domeniul executie lucrari aferente lotului/loturilor pentru care se depune oferta sau echivalent.
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.
Cerinta 2Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de protectia mediuluiconform cu cerintele din standardul ISO 14001/2005 cel putin pentru domeniul executie lucrari aferent lotului/loturilor pentru care se depune oferta sau echivalent, emis in favoarea sa. Acest certificat se solicita in copie certificata prin semnarea pe proprie raspundere a documentului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In licitatia electronica intra elementul pret.Nu exista limitari.Dupa evaluarea documentelor de calificare si a ofertelor initiale se va comunica rezultatul. Numai ofetele admisibile pot participa la licitatia electronica, la data care le va fi comunicata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri StructuraleProg Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1;CODURI SMIS 7809, 7810, 7811, 7806, 7807Buget local al Sectorului 6
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc care au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici respectivi a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf art 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu odificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd Regiei nr. 6-8, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Tel. +40 213180144, Email: [email protected], Fax: +40 213180143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2012 10:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer