Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernzare drum comunal DC 72 Bahnea - Daia - Idiciu, km 2+600-3+600, jud. Mures


Anunt de participare numarul 23377/12.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Iordache Claudia, Tel.0265-263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernzare drum comunal DC 72 Bahnea - Daia- Idiciu, km 2+600-3+600, jud. Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DC 72, comuna Bahnea, jud. Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- terasamente
- podete tubulare I 800
- drumuri laterale
- strat de fundatie
- strat de rulare din macadam
- tratament bituminos dublu
- pietruire acostamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 296, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. Garantia de participare: 2.960, 00 RON; 2. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. declaratie privind eligibilitatea; 2. declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; 3. plata taxelor si impozetelor catre bugetul de stat si bugetul local; 4. certificat ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. cifra medie anuala pe ultimii 3 ani: 888.900, 00 RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. realizarea in ultimii 5 ani a cel putin un contract cu o valoare mai mare de 88.900, 00 RON; declaratie pe propria raspundere privin asigurarea cu utilaje, echipamente tehnice, mijloace tehnice si laboratoare; 3. copie dupa certificatul sistemului de menegementul calitatii cf. ISO 9001/2000; 4. dosarul de prezentare a sistemului propriu de conducere si asigurarea calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.08.2007 17:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se obtine pe baza unei solicitari scrise dupa achitarea la caseria autoritatii contractante a contravalorii documentatiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2007 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03084, Romania, Tel.(+4)021-3104641, Email: [email protected], Fax: (+4)021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: str. Bolyai Farkas, nr. 30, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.(+4)0265-260323, Email: [email protected], Fax: (+4)0265-267856, Adresa internet (URL): just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures
Adresa postala: str. Primariei, nr. 2, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel.(+4)0265-263211, Email: [email protected], Fax: (+4)0265-268718
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2007 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer