Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI A ALINIAMENTELOR STRADALE DIN ORASUL PANTELIMON, JUDETUL ILFOV


Anunt de participare numarul 143989/30.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS PANTELIMON (PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON)
Adresa postala: STR SFANTUL GHEORGHE NR 32, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 077145, Romania, Punct(e) de contact: FLORIAN MARIN, Tel. +40 213502444, Email: [email protected], Fax: +40 213502442, Adresa internet (URL): www.primariapantelimon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI A ALINIAMENTELOR STRADALE DIN ORASUL PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Pantelimon, judetul Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie ce urmeaza a se contracta au ca obiect implementarea unui plan integrat de dezvoltare urbana constand in lucrari de modernizare a strazilor (reabilitare si modernizare sistem rutier) si lucrari de canalizare pluviala pe o lungime totala de aprox. 30 km.
In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in cadrul valorii estimate indicata la Sectiunea II.2.1) - Cantitatea sau domeniul global din prezenta se regaseste si suma de 2.686.159, 28lei fara TVA reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma, va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment. In consecinta, aceasta suma va fi prevazuta/preluata in mod distinct in cadrul propunerii financiare prezentate de ofertanti, cu mentiunea ca la evaluarea ofertelor nu se va lua in considerare cota de cheltuieli diverse si neprevazute
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile descrise in caietul de sarcini au ca obiect lucrari de modernizare a strazilor (reabilitare si modernizare sistem rutier) si lucrari de canalizare pluviala pe o lungime totala de aprox. 30 km.
Valoarea estimata fara TVA: 39, 606, 914.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 738 415lei.Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 11252, 08 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 150 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in contulRO93TREZ42124510271XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor.In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de schimb valutar stabilit de Banca Central Europeana pentru cea de-a treia zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si in format electronic (in S.E.A.P.). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Progamul Operational Regio 2007 - 2013, Axa Prioritara Axa prioritara 1 , bugetul de stat si bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dupa caz, se va completa Formularul nr. 4 si anexa la acest formular, respectiv Formularul nr. 4A.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Declaratia de eligibilitate.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6) si Cazier judiciarsi fiscal al operatorului economic si al administratorului/administratorilor operatorului economic.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7), Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.
Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 8).
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: a) Primar - Marian Ivan; b) Viceprimar - Dumitru David; c) Secretar ? Jenica Pieci; d) Serviciul Investitii ? Ileana Tudor. e) Sef Serviciu Administratie Publica Locala, Juridic si Resurse Umane- Cristian George Tarnoveanu SburleaModalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 9).
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.
Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.
Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.
- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.
Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 73.840.000 lei.
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala.- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Cerinta nr. 2
Dovada princare se confirma ca ofertantul va avea acces la momentul semnarii contractului, disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel putin 5.829.592 lei suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct de vedere contabil. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentru anul 2012:1 EUR= 4, 4560, 1 USD = 3, 4682, pentru anul 2011:1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte in mod neechivoc posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv indeplinirea cerintei stabilite, pentru perioada estimata pana la data depunerii unei cereri de rambursare (minim 3 luni de la semnarea contractului cu autoritatea contractanta), cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economic si dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor cum ar fi: gradul de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichiditatea generala, lichiditatea curenta, lichiditatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor) sau alte documente relevante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in cadrul unuia sau mai multor contracte, lucrari similare care sa fi avut ca obiect lucrari de reabilitare sau modernizare sau construire de sistem rutier si lucrari de realizare canalizare pluviala cu o lungime de minim 29 km.
Se vor prezenta: - Formularul nr. 11 ? Declaratie privind lista principalele lucrari executate in ultimii 5 ani.
- Se vor prezenta orice documente in vederea indeplinirii cerintei atata timp cat acestea cuprind informatiile prevazute la art. 188 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006: lista cu lucrari insotite de certificari de buna executie (cuprinzand beneficiari, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit).
Cerinta nr. 2:
Lista cu utilajele/mijloacele de transport si echipamentele de care dispune ofertantul.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru perioada de executie a contractului (proprietate, leasing/angajamente de punere la dispozitie sau prin contracte/conventii de inchiriere) de utilaje/mijloace de transport/echipamente specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea contractului conform propunerii tehnice prezentate.
Cerinta nr. 3:
Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pentru perioada de executie a contractului de personalul/resursele umane rezultate a fi necesare pentru indeplinirea contractului conform propunerii tehnice prezentate.
Vor fi acoperite minim specialitatile conducere executie lucrari, responsabil tehnic cu executia, coordonare SSM, asigurarea calitatii, personal de executie (muncitori calificati)
Cerinta nr. 4:
Informatii privind subcontractantii.
Se va prezenta Formularul nr. 5 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?Nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
Cerinta nr. 1
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini (executie lucrari de constructii).
Cerinta nr. 2:
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini (executie lucrari de constructii).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mod de indeplinire cerinta nr. 1: Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata.Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile constructorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Mod de indeplinire cerinta nr. 2: Se vor prezenta documentele solicitate.Ofertantii trebuie sa-si dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel incat sa faca dovada capacitatii de a acoperi executia lucrarilor, functie de graficul de executie propus cu luarea in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic, pentru fiecare obiect de lucrari in parte.In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de echipamentele mentionate mai sus prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, impreuna cu dovada posesiei echipamentelor in discutie, incheiate cel putin pentru perioada previzionata pentru executia lucrarilor care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire.Capabilitatile functionale (productivitatea) ale utilajelor/echipamentelor se vor demonstra prin prezentarea de fise tehnice, astfel incat sa rezulte disponibilizarea unui numar adecvat de utilaje/echipamente.Mod de indeplinire cerinta nr. 3: Se vor prezenta documente suport din cadrul carora sa rezulte faptul ca din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Ofertantii trebuie sa-si dimensioneze resursele umane disponibilizate astfel incat sa faca dovada capacitatii de a acoperi executia lucrarilor, functie de graficul de executie propus cu luarea in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic, pentru fiecare tip de lucrari in parte.Mod de indeplinire cerinta nr. 4: Se va prezenta Formularul nr. 5 si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitatile indicate prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).In ipoteza in care activitatile de executie si furnizare vor fi asigurate de catre entitati distincte, fiecare entitate va detine certificatul mai sus mentionat in domeniul sau de activitate.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management de mediupentru activitati de executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent).In ipoteza in care activitatile de executie si furnizare vor fi asigurate de catre entitati distincte, fiecare entitate va detine certificatul mai sus mentionat in domeniul sau de activitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
90%
90
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
Pondere componenta tehnica: 10 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Progamul Operational Regio 2007 - 2013, Axa Prioritara Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, oferta stabilita ca fiind castigatoare fiind oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul a celor doi factori de evaluare. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare). In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului pantelimon
Adresa postala: str. Sfantu Gheorghe, nr. 213, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 077145, Romania, Tel. +40 213502444, Fax: +40 213502442
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2013 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer