Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Monitorizare timp circulatie trafic prioritar corespondenta INTRA-EUROPEANA


Anunt de participare (utilitati) numarul 147641/01.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela BOBELEAC, Tel. +40 212007284/263/496, In atentia: Camelai BITEA, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Monitorizare timp circulatie trafic prioritar corespondenta INTRA-EUROPEANA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: 1. Pentru Lotul 1: spatiul INTRA-EUROPEAN;
2. Pentru Lotul 2: teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 690, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se incheie anual, iar valoarea maxima a unui contract subsecvent: lot 1 - 133.057 euro; lot 2 - 46.943 euro
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sisteme de monitorizare a timpilor de circulatie aferenti traficului intra-european de corespondenta prioritara, care sa asigure obtinerea rezultatelor conform obligatiilor C.N. Posta Romana S.A. ce deriva din Decizia AMCOM 1468/2005 si Acordul REIMS.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
192.080 buc scrisori test, preconizate a fi monitorizate pe toata durata acordului-cadru, pe ambele loturi.
Valoarea estimata fara TVA: 690, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia se va constitui dupa cum urmeaza: lot I-10.000euro;lot II-3.6000euro. Cuantumul care se retine conform art. 278^1, alin(1) pt.fiecare lot in parte este prev. in anexa B. Modalitatea de constituire a garantiei de participare este cf. art. 86, alin (1) din HG 925/2006. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul este RON=RO23BPOS85002717790ROL02-BancPost Reprezentanta; EURO=RO25INGB0001008170590710-INGBANK. Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Nota: a. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare.Garantia de participare se va completa si se va depune in original la sediul CNPR si in format electronic (in S.E.A.P.).In cazul eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul din Sectiunea Formulare si se vaprezenta in cond.de mai sus, insotit de traducerea autorizata in lb romana. In acest caz se va prezenta documentul de certificare emis, privind valabilitatea semnaturilor existente pe scrisoarea de garantie bancara, cu respectarea cap.5 "Recunoasterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare straini", art.40 din Legea nr455/2001 privind semnatura electronica. b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii.c. Garantie de partiicpare poate fi constituita in orice valuta. Cursul lei/VALUTA utilizat pentru calcului echivalentei va fi cel comunicat de catre BNR la data publicarii anuntului de participare. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent de prestari servicii: 5% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent, fara TVA. In cazul in care valoarea estimata cumulata a loturilor pentru care se incheie contractul subsecvent este sub pragul de la art. 124 din OUG 34/2006, in cf cu art.89, alin(3) din HG nr.925/2006 nu se va retine garantie de buna executie.b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar, conform model prevazut in sectiunea FORMULARE. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea Formulare. Persoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU - Director General, Alexandru PETRESCU - Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Rares STANCIU- Director Executiv Exploatare Postala; Gabriel Eugen DUMITRU ? Director Directia Logistica, Gabriela Izabela MANTU ? Director Directia Economica si Dezvoltare, Rosita ALEXE - Sef Departament Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si
Internationale, Cornelia BUSCU - Sef Serviciu Bugete, Analize Economice si Controlling, Camelia BITEA- Sef Departament Organizare Procesuala; Antonio Robert LORENTZ - Sef Serviciu Achizitii.
Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; se va prezenta situatia din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor.
5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; se va prezenta situatia din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor.
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.7. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota:
a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local poate conduce la descalificarea ofertantului.
b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, ofertantul anexand documente justificative in acest sens.
c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente
echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs.
d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
e. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1, lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 (mentionate la pct. 1 si 2)vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original, copie legalizata sau copie certificata, din care sa rezulte urmatoarele:
- informatiile cuprinse in interiorul certificatului sa prezinte situatia operatorului economic reala/actualizata la data limita de depunere a ofertelor;
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Inaninte de semnarea fiecarui contrcat subsecvent, se va solicita ofertantului castigator, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata.Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.2.1) declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Media cifrei de afaceri globala, in ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu suma de:
pentru LOT I - 266.000 euro;
pentru LOT II - 93.000 euro.
Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri anuale pentru perioada solicitata la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, aferent anilor de referinta, dupa cum urmeaza:
anul 2010-1euro=4, 2099lei;
anul 2011-1euro=4, 2379lei;
anul 2012-1euro=4.4560lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
Nota pentru 2.2.1):
1) In cf. cu art.186 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci obligatoriu sustinerea de care beneficiaza se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-
2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza
de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, capacitatea economica si financiara se demonstreaza in cond. prevazute la pct. 1) de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
-
3) Angajamentul ferm, va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele financiare invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3)sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea
???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea
de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.3.1)lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta), continand: valori, cantitati, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta: Prestarea de servicii similare lotului pentru care oferteaza, in valoare de minim:
pentru LOT 1 - 133.000 euro;
pentru LOT 2 - 46.500 euro.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul C2 din Sectiunea Formulare, completat cu documentele prevazuta la Nota 2.3.1).
NOTA 2.3.1):
Se vor prezenta, pentru fiecare lot in parte, certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiara, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul a minim 1(un) contract a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim pragurile prevazute mai sus, la pct.2.3.1)(cf.art.188, alin(1), lit.a) din OUG nr.34/2006 coroborat cu Ordinului 509/2011, Anexa nr. 1).
Modalitatea de indeplinire
Certificatele/documentele prezentate vor fi certificate de catre ofertant prin semnarea pe proprie raspundere (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila ofertantului.
2.3.2) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul F din Sectiunea Formulare.
2.3.3) Declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul D din Sectiunea Formulare.
Nota generala:
1)In cf. cu art.190 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura
rel.juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci obligatoriu
sustinerea de care beneficiaza se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform
prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-
2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in cond.
prevazute la pct 1) al notei de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
-
3) Angajamentul ferm va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea ???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului)raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva
?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
57 / 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
OBS: NU APLICATI PAROLE SAU FORME DE CRIPTARE PE DOCUMENTELE CE URMEAZA A FI ACCESATE LEGAL DE CATRE COMISIA DE EVALUARE. La operatiunea de semnare electronica a documentelor ce vor fi transmise in SEAP, aveti in vedere numaialegerea optiunii de verificare (digital signature), nu si cea referitoare la criptarea acestora (encryption).Detalii privind accesarea documentatiei de atribuirea) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documente si clarificari? din anuntul de participare;b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.In situatia in care, pentru un acelasi lot, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand aceeasi valoare totala, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea unei noi propuneri financiare. In situatia in care egalitatea persista, se va proceda la solicitarea unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor. In situatia in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc (oricare dar nu primul), avand aceeasi valoare totala, departajarea va fi efectuata in functie de Nivelul de incredere al rezultatului (cap. 3 Metodologie-Caiet Sarcini, pct.3).In situatia in care egalitatea persista si in acest caz, departajarea va fi efectuata in functie de Termenul de introducere in baza de date a zilelor de expediere/distribuire a scrisorilor test(cap. 3 Metodologie-Caiet Sarcini, pct.2).Departajarea are scopul de stabilire a pozitiilor clasementului, pentru aplicarea corespunzatoare a atribuirii contractelor subsecvente acordului-cadru.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este conform art. 256^2 din OUG nr .34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? Departamentul Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009258, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer