Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montare electrica TMC-uri la magistrala de carbune pe traseul Valea Rogojelu - Pinoasa V ? Arderea (4.2.8- et III) (T 1005, T 1006)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148439/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU - SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI SI SERVICII, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Montare electrica TMC-uri la magistrala de carbune pe traseul Valea Rogojelu - Pinoasa V ? Arderea (4.2.8- et III) (T 1005, T 1006)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: UMC Pinoasa
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montare electrica TMC-uri la magistrala de carbune pe traseul Valea Rogojelu - Pinoasa V ? Arderea (4.2.8- et III) (T 1005, T 1006.Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute este de: 0, 1% din valoarea estimata a contractului.
Valoarea estimata totala a contractului este de: 1.914.091, 18, 00 lei din care cheltuieli cu diverse si neprevazute: 1.912, 18 lei.
Oferta va cuprinde in mod obligatoriu (potrivit art. 29 alin.21 din O.U.G. nr.34/2006, astfel cum a fost completata si modificata prin O.U.G. nr.77/2012) si cuantumul aferent cheltuielilor cu diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Montare electrica TMC-uri la magistrala de carbune pe traseul Valea Rogojelu - Pinoasa V ? Arderea (4.2.8- et III) (T 1005, T 1006)
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 912, 179 si 1, 914, 091.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 38.000, 00 lei. Se poate depune in contul RO49 RNCB 0149 0345 6255 0007 BCR - Agentia Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau - depunere in numerar la casieria autoritatii contractante. Garantia de participare se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar fiind cel comunicat de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, comunicata in invitatia de participare. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278¹ alin.(1) si alin.(2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia sau contestatorul renunta la contestatie). (Formular model) Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011. (Formular model)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii din activ.de investitii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (completare Formular model)
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (completare Formular model)
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ (completare Formular model)
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
-Director Sucursala Divizia Miniera ? Antonie Daniel;
-Director Directia Investitii ? Adrian Petrescu;
-Director Economic ? Ghimis Vasile;
-Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru;
-Sef Serviciu Juridic ? Popescu Cosmin;
-Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari si Servicii ? Oita Vasile,
5. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie (completare Formular model). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane :
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator (informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator emis de O.R.C. in original sau copie legalizata. Din certificatul constatator trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul are inclus in obiectul de activitate si obiectul contractului care se atribuie.
Pentru persoanele juridice straine :
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea ttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Informatii generale (Completare Formular model).
Cerinta nr. 2Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 3.000.000, 00 lei. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cifra de afaceri trebuie sa fie cel putin egala cu plafonul impus. Cifra de afaceri se ia in considerare prin cumul. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri
(Completare Formular model).
Capacitatea economica si financiara: operatorul isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 186 : (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2)).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea financiara;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator economic si financiar;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹;
- Formular model ? Prezentarea generala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si profesionala: operatorul isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(OUG 34/2006, art. 190: (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).)
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa: - Formular model ? Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale- Formular model ? Declaratie tert sustinator experienta similara;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹;
- Formular model ? Prezentarea generala.
Cerinta nr. 1 Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune (care este strict necesar pentru indeplinirea contractului: electricieni, lacatusi mecanici, inginer energetic, personal pentru proiectarea tehnologica) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant ? formular model. Personalul folosit la executia lucarii trebuie sa fie calificat, autorizat A.N.R.E. si agreat pentru lucrari in instalatii cu tensiuni de 6 kV si 0, 4 kV in conformitate cu Ordinul 23/15.05.2013 privind aprobarea , ,Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice??.Pentru specialistii atestati ANRE se va prezenta doar atestatul/autorizatia.Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelorresponsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (formular model. Pentru specialistii atestati ANRE se va prezenta doar atestatul/autorizatia.
Cerinta nr. 2Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate. In cazul in care o parte din oferta depusa va fi realizata de subcontractanti, acestia vor trebui sa indeplineasca sarcinile de executie de lucrari, proportional cu procentul de participare a acestora. Subcontractantii trebuie sa completeze Fisa de prezentare generala (formular model) cu propriile date de recunoastere. Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (formular model)
Cerinta nr. 3Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului delucrari. Operatorul economic trebuie sa dispuna de dotarea tehnica necesara conform tehnologiei si specificului fiecarei operatii in parte: demontare si montare aparataj electric de forta si comanda; capete terminale si vulcanizari de cablu electric de joasa si medie tensiune; colectare, prelucrare si transmisii de date la dispecerul unitatii si SDM Tg-Jiu.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului delucrari (formular model)
Cerinta nr. 4Se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru
cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia
sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si
precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au
fost duse la bun sfarsit.Experienta similara se va dovedi prin maxim doua contracte de lucrari executate si duse la bun sfarsit, in ultimii 5 ani. Prin , ,lucrari executate si duse la bun sfarsit?? se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Valoarea cumulata a lucrarilor similare executate la nivelul a maxim doua contracte sa fie de cel putin 1.500.000, 00 lei, fara TVA;
Documentele/contractele/procesele-verbale redactate in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. Pentru documentele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana/Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (formular model)
Cerinta nr. 1Certificare a sistemului de management al
mediului ISO 14001 sau similar
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente de certificare a sistemului de management de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001, sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile , ,la data limita de depunere a
ofertelor?si se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??
Cerinta nr. 2Certificare a sistemului de management al
calitatii ISO 9001 sau similar
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente de certificare a sistemului de calitate ISO 9001 sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile , ,la data limita de depunere a ofertelor?si se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/lucrare, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Nu exista limita pana la care pretul ofertat poate fi imbunatatit, cu respectarea art 202 din OUG 34/2006 si art 36^1 din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile, prin oferta admisibila intelegandu-se oferta al carei pret inclus in propunerea financiara nu depaseste valoarea fondurilor disponibilizate in vederea achizitiei lucrarilor, sa prezinte preturi/valori noi ale ofertei. Invitatia se va transmite electronic, in SEAP, simultan tuturor candidatilor. Acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform art. 6 din HG nr. 1660/2006 si sa detina certificat digital valid. Refuzul de a se inregistra in SEAP este asimilat cu retragerea ofertei, conform art. 38 alin. 4 din HG nr. 925/2006. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare la runda de licitatie electronica, la adresa de email inregistrata in sistem. Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: - ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu - ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta. - licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Da - se va utiliza pasul de licitare: Da - pas minim de licitare1% din valoarea estimata, - nr. de runde electronice: - 1 runda, - durata unei runde :1 zi (24 ore).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 10:00
Locul: S COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg-Jiu, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care, dupa etapa de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii. Candidatii desemnati castigatori pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, au obligatia de a prezenta autoritatii contractante, pana la data fixata pentru atribuirea contractului, in original, formularul de oferta si propunerea financiara, completate in conformitate cu modelele de formulare atasate, cu noile preturi rezultate in urma desfasurarii procesului de ofertare din cadrul fazei electronice.2. Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv pana la data si ora limita pentru depunerea ofertei, asa cum este stabilit in anuntul de participare. Ulterior acestei date, obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.3. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).4. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completare formular model).In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.5. In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de executanti, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.6. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii (conform Legii nr. 346/2006, art. 16, alin (2)).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 10:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer