Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montare fibra optica intre statia FAI si sediul CE Iasi (proiectare)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148517/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercial, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ?TRANSELECTRICA? S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat S.T.Bacau, Tel. +40 234207120, In atentia: Sucursala de Transport Bacau ? Secretariat, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Montare fibra optica intre statia FAI si sediul CE Iasi (proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul Centrului de Exploatare Iasi (str. Saulescu, nr. 20, Iasi) si statia electrica de transformare 220/110 kV FAI (com. Rediu, str. Valea Lupului, DN 28, Iasi, langa Fabrica de Antibiotice Iasi).
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiei de proiectare in vederea realizarii lucrarilor de montare fibra optica intre statia FAI si sediul CE Iasi, in conformitate cu cerintele temei de proiectare.Pentru acest contract, in calculul valorii estimate, a fost inclusa suma de 0 lei aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire documentatie de proiectare: studiu de solutie privind conditiile de coexistenta, studiu de fezabilitate, proiect tehnic (inclusiv caiet de sarcini), documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor si obtinerea acestora, detalii de executie, documentatie as-built si verificare documentatii cu personal atestat in conditiile legii, in conformitate cu cerintele temei de proiectare.
Valoarea estimata fara TVA: 79, 150RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 1500 lei (50% reducere prin incadrarea in categoria IMM), valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Se poate constitui in urmatoarele moduri: 1.printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara (Formular 14) ori de o societate de asigurari, documente care se prezinta in original;2.prin virament bancar, efectuat in contul Sucursalei de Transport Bacau RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 deschis la BCR Bacau, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;3.prin numerar, depus la casieria Sucursalei de Transport Bacau.In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentru cazul in care garantia de participare se constituie in valuta, echivalenta leu/valuta se va raporta la cursul de schimb al BNR afisat la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA (50% reducere prin incadrarea in categoria IMM), exprimata in lei, constituita: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 15) ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art.90 alin (3) din HGR 1045 /2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statutului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului conform precizarilor din sectiunea clauze contractuale);
-prin numerar depus la casieria Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, Bacau, numai pentru operatorii economici incadrati in categoria IMM, in conformitate cu art. 6 din Norma metodologica din 30.11.2004 pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din OG nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare.In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii/ordin de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea operatorului economic in prevederile art.180 si art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Document solicitat - Formular 2 ?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic?, insotit de urmatoarele documente:
1.Formular 23 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010;
Nota: Fiecare ofertant sau asociat are obligatia de a prezenta Formularul 23.
2.Formular 27 ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006?;
-Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Director Sucursala-Stefan Tibuliac, Director tehnic Sucursala-Petru Marius Danciu, Director economic Sucursala-Ana Gotcu, Oficiul Juridic-Cristinel Lungu, Serviciul C.M.S.S.M.-Cristinel Serban, Serviciul Buget, Finante, Contabilitate-Delia Adina Ciuhat, Compartimentul Securitate si Management Situatii de Urgenta-Cosmin Gabriel Craescu, Serviciul Investitii-Carmen Mazare, Corina Berca, Serviciul Sisteme, control, protectie si automatizari-Mihai Benchea, Daniel Ionut Caruceru, Serviciul Comercial-Maria Draghia, Lacramioara Uricaru, Lidia Malaia, Maricica Bucsa.
-Indiferent de forma de participare la procedura de achizitie publica (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator), operatorii economici au obligatia de a prezenta Formularul 27.
-Oferta depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr.34/2006, actualizata, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, este considerata inacceptabila, conform art.36, alin.(1), lit.g) din HG 925/2006, actualizata.
3.Documente care atesta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetul local, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit sediul operatorului economic. Se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? urmatoarele: 3.a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general);
3.b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).
Nota: -in masura in care procedura de emitere a certificatelor de la pct. 3.a) si 3.b) nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie de proprie raspundere potrivit art.11, alin.(4) din HG nr. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9, alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011.
-cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.
Precizari:
a.In cazul unei asocieri Formularul 2 trebuie prezentat de toti membrii asocierii.
b.Situatiile prevazute la pct. A si B, lit. a, c si d, din Formularul 2 se solicita a fi indeplinite si de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul.
c.Formularul 2 nu va fi prezentat de subcontractant/subcontractanti.
d.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la pct. B din Formular 2.
e.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
f.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.1-Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate, continand informatii reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota:
-se permite prezentarea documentului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stampilat de reprezentantul legal al operatorului economic. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (in cazul in care certificatul constatator a fost depus initial in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) sa prezinte, pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata;
-in cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii;
-nu se solicita prezentarea documentului, in favoarea operatorului economic, de catre eventualii subcontractanti si de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Cerinta nr.2-Pentru persoane fizice/juridice straine, documente din care sa rezulte inregistrarea si obiectul de activitate.
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3-Atestat A.N.R.E. de tip C1B, pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 รท 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, conform ordin A.N.R.E. nr. 23/2013 privind aprobarea ?Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice? (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).
Nota: -se permite prezentarea atestatului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic;
-in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul-detine atestarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata atestarea respectiva;
-atestatul nu va fi prezentat de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul;
-atestatul sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor;
-atestatul, echivalent, emis de ANRE in baza Ordinului ANRE nr. 24/2007, ramane valabil pana la expirarea duratei de valabilitate precizata pe atestat.
Precizari: Pentru persoane juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE atestate corespunzatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant:
1.proiectanti de specialitate electrica, atestati grad IVA, conform Ordin ANRE nr. 11/2013;
2.verificatori de proiecte atestati ANRE, conform Ordin ANRE nr. 11/2013, sau, echivalent, atestati MEC, conform Ordin nr. 364/2010, pentru categoriile de lucrari care fac obiectul proiectului;
Nota : Cerinta se probeaza cu documente doveditoare care atesta competenta profesionala si autorizarea/atestarea personalului ofertat. Se permite prezentarea documentelor in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul poate dispune de personal propriu sau obtinut printr-o forma legala de colaborare sau pe baza unui angajament/acord de participare, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular 11 si anexa
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (dupa caz).
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 si anexa
Cerinta nr. 3
Informatii privind asociatii (daca exista)
Nota : In cazul in care oferta este depusa de o asociere intre mai multi operatori economici indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea profesionala (pct.III.2.3.a) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conf. art.190, alin.(3) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexei nr.2 la Ord. ANRMAP nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire
Formular 4
Cerinta nr. 1
Certificat ISO 9001 sau echivalentNota : Cerinta se probeaza cu documente emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Se permite prezentarea certificatului in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul unei asocieri fiecare operator economic va depune aceste documente.
Modalitatea de indeplinire
certificat
Cerinta nr. 2
Certificat ISO 14001 sau echivalent
Nota : Cerinta se probeaza cu documente emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Se permite prezentarea certificatului in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul unei asocieri fiecare operator economic va depune aceste documente.
Modalitatea de indeplinire
certificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2481_STBC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 11:00
Locul: Sediul Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituznr.41, sala Gheorghe Stoica, etaj.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii operatorilor economici imputerniciti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Formular pentru acces, conform Formular 17.Nota: Accesul operatorilor economici, in statia electrica de transformare FAI si sediul CE Iasi, se face numai in baza unui ?Formular pentru acces?, completat cu datele de identificare ale personalului si mijloacelor de transport utilizate. Operatorul economic va transmite autoritatii contractante Formularul 17, completat cu datele de identificare ale personalului si mijloacelor de transport utilizate, inainte de vizitarea amplasamentului. Acest formular urmeaza sa fie aprobat de C.N.T.E.E. ?Transelectrica? S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist, prin grija S.T.Bacau, dl. Cosmin Craescu, telefon +40 747494566.2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valoarea totala egala, autoritatea contractanta va solicita, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.3.Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii profesionale cu respectarea art.190 din OUG nr. 34/2006 si art.11^1 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular 6 si anexa la acesta). In conformitate cu art.5, alin.(3) din Ord. ANRMAP nr. 509/2011 angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori se va prezenta in original.4.In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.5.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE ?TRANSELECTRICA? S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer