Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montarea instalatiei de transport pe cablu ?CD4 Luna Ses?


Anunt de participare numarul 112381/02.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala:  P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Punct(e) de contact:  Seres Ioan, Tel. 0261-805112, In atentia:  Seres Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0261-718589, Adresa internet (URL):  www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Montarea instalatiei de transport pe cablu ?CD4 Luna Ses?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona turistica Luna Ses,
versantul nordic al muntelui Pietroasa, Orasul Negresti Oas, Judetul Satu Mare- COD CPV 45234230-7- Lucrari de constructii de telescaun
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montarea instalatiei de transport pe cablu ?CD4 Luna Ses?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234230-7 - Lucrari de constructii de telescaun (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul lucrarilor:
Montarea instalatiei de transport pe cablu CD 4 Luna Ses, producator LEITNER S.A./Italia, existenta in proprietatea Judetului Satu Mare si depozitat in Orasul Negresti Oas, lucrarile constand in: -reconditionarea elementelor instalatiei pe baza Raportului tehnic din Caietul de sarcini;
-constructia si montarea instalatiei in lungime de cca. 1940, 20 m constand din statie de plecare si de sosire si din 14 stalpi intermediari;
-constructia halei de garare-adapostire a scaunelor si a postului de comanda a instalatiei.
Categoriile si cantitatile de lucrari sunt cele prezentate in Caietul de sarcini a documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 656, 496.11RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 100.000 lei; Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Judetului Satu Mare si Bugetul propriu de venituri si cheltuieli al orasului Negresti Oas
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare (art.44, 45/OUG nr.34/2006)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligib.-Form.12A;Decl.priv.neinc.in prev.art.181 din OUG 34/2006, cu modif.si compl.ult. -Form.12B;Certif.de atest.fisc.priv.indepl.oblig.exig.de plata a imp., taxelor si contrib.de asig.soc., emis de DGFP, in orig.sau in copie legaliz., val.la data sed.de desch.a of.;Certif.priv.indepl.
oblig.exig.de pl.a imp.si taxelor locale, orig.sau in copie legaliz., val.la data sed.de desch.a of.;Pers.jur./fiz.straine, vor prez.doc.echiv.trad.in l.rom.si legaliz.;Decl.priv.calit.de part.la proc.-Form.12C;Decl.priv.neinc.in sit.prev.la art.69.1-Form.Y;Certif.de part.la licit.cu of.indep.-Form.Z; Pers.jur./fiz.rom.Certif.const.emis de ORC, in orig.sau in copie legaliz., emis cu cel mult 30 zile inainte de sed.de desch.a of.;Pers.fiz.vor prez.autoriz.de funct.PF-in copie legaliz.;Pers. jur./fiz.straine-doc.care dov.o forma de inreg.ca pers.jur./pers.fiz. autoriz. trad.in lb.rom.si legaliz.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Decl.pe pr.rasp.-Form.C;Cifra de af.medie pe ult.3 ani (2007, 2008, 2009)min.11.000.000 lei;Bilant.cont.din anii 2007, 2008, 2009, vizat si inreg.de org.competente, in copii;Pers.jur./fiz.straine-doc.echiv.trad.in lb.rom.si legaliz.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind experienta similara
2.Informatii privind capacitatea profesionala
3.Informatii privind capacitatea tehnica
4.Informatii privind subcontractanti
5.Standarde de asigurare a calitatii
6.Standarde de protectie a mediului
7.Informatii privind protectiamuncii
8.Informatii privind egalitatea de sanse si nediscriminarea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Decl.priv.princip.lucr.ex.in ult.5 ani?Form 12F, va dep.un contr.prin care sa faca dov.ex.unei lucr.sim.in val.min.de 5.500.000 lei, care are ca ob.mont.de inst.de transp.pe cablu de tip telescaun sau telegondola., se va depune in orig.sau in copie legaliz.pr.-vb.de recept.la term.lucr.si recomand.benef.2.Decl.priv.ef.med.anual al pers.angajat si al cadrelor de cond.? Form.12I;Decl.priv.pers.teh.de spec.si de asig.a calit.-Form.12J;Autoriz.ISCIR cel putin pentru dom.?Constr., mont.si rep. telescaun? in copie legaliz.Ech.comp.min.din: 1 manager de proiect;1 resp.teh.cu ex.(RTE), atestat in dom.constr.civ.ind.si agrozooteh.;1 resp.cu contr.calit.(CQ) pentru dom.mont.inst.de transp. pe cablu;1 resp.cu contr.calit.(CQ) pentru domeniul: constr.civ.ind.si agrozooteh.;1 resp.l teh.cu sudura (RTS) atestat ISCIR;1 topograf autoriz.ANCPI;3 sudori autoriz.ISCIR;1 electr.gr.II. tip A atestat ANRE;1 electr.gr.II. tip B atestat ANRE;1 resp.cu suprav.lucr. (RSL) la inst. de ridicat, autoriz.ISCIR;2 leg. de sarcina autoriz.Se vor prezenta doc.de atest.teh.-prof. (dipl., autoriz. si atestate)-in copie legaliz., contr.de munca/carte de munca - in copie, sau contr.de colab.pt.indepl.contr.-in copie, sau angaj.de particip.pt.indepl.contr.-in orig.;CV-urile specialistilor nominaliz.semnate ? in orig.;3.Decl.priv.util., inst., echip.teh.-Form.12H. Of.vor face dov.det.in propr.sau in chirie a unei inst.de transp.mat.4.Decl.pe pr.rasp., Form.12G;5.Certif.ISO9001 sau echiv. in copie legaliz.;6.Certif.ISO 14001 sau echiv. in copie legaliz.;7.Certif. OHSAS 18001 sau echiv.? in copie legaliz.;Decl. priv.prot.muncii, sanatate si securit.in munca, Form. 12M;8.Decl.priv.asig. si resp.princ.egalit.de sanse si nediscr.-Form.12N.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
29/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2010 10:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant imputernicit, caz in care acesta va face dovada imputernicirii sale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala:  str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440037, Romania, Tel. 0261-710661, Fax:  0261-710661
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala:  str.P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Tel. 0261-805154, Fax:  0261-716200
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2010 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer