Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montarea instalatiei de transport pe cablu ?CD4 Luna Ses? si Amenajare partie de schi si sistem de inzapezire a partiei ? Luna Ses


Anunt de participare numarul 122510/01.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala:  P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Punct(e) de contact:  Seres Ioan, Tel. (+40) 0261-805112, In atentia:  Seres Ioan, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 0261-713589, Adresa internet (URL):  www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Montarea instalatiei de transport pe cablu ?CD4 Luna Ses? si Amenajare partie de schi si sistem de inzapezire a partiei ? Luna Ses
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona turistica Luna Ses,
versantul nordic al muntelui Pietroasa, Orasul Negresti Oas, Judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montarea instalatiei de transport pe cablu ?CD4 Luna Ses? si Amenajare partie de schi si sistem de inzapezire a partiei ? Luna Ses
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234230-7 - Lucrari de constructii de telescaun (Rev.2)
45212223-5-Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2)
45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul lucrarilor:
?Montarea instalatiei de transport pe cablu CD 4 Luna Ses, producator LEITNER S.A./Italia, existenta in proprietatea Judetului Satu Mare si depozitat in Orasul Negresti Oas, lucrarile constand in: -reconditionarea elementelor instalatiei pe baza Raportului tehnic din Caietul de sarcini;
-constructia si montarea instalatiei in lungime de cca. 2100 m constand din statie de plecare si de sosire si din 14 stalpi intermediari, precum si obtinerea autorizatiei ISCIR pentru instalatia de telescaun;
-constructia halei de garare-adapostire a scaunelor si a postului de comanda a instalatiei.
?Amenajare partie de schi si sistem de inzapezire a partiei Luna Ses, lucrarile constand in: -realizarea partiei de schi de la cota 1200m pana la cota 660m;
-amenajarea si dotarea partiei cu echipamente de protectie si siguranta pentru a putea fiomologata;
-intocmirea Detaliilor de executie, realizarea si obtinerea autorizatiei ISCIR pentru instalatiade produs zapada artificiala ;
-dotarea partiei de schi cu instalatie de nocturna;
-realizarea cladiririlor multifunctionale la cota 660m si cota 1200m;
-garaj RATRACK, statie de pompare, utilitati.
Categoriile si cantitatile de lucrari sunt cele prezentate in Caietele de sarcini a documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata este de 21.326.578, 55 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 326, 578.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 210000 lei. Garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local de venituri si cheltuieli al judetului Satu Mare si Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Negresti Oas.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare conform art.44, 45 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligib.-Form.12A;Decl.priv.neincadr.in art.181-Form.12B;Certif.de atest.fisc.priv.indepl.
oblig.exigib.de plata a impoz., taxe si contrib.de asig.soc, emis de DGFP-orig., in copie legal.sau copie conf.orig;Certif.priv.indepl.oblig.exigib.de plata a impoz.taxe locale, emis de Dir./Serv.de spec.alCons.Local in a carui raza de compet.isi are of.sediul princip.-orig, copie legal.sau copie conf.orig;
Nota: Pers.jur./fiz.straine-doc.echiv-trad.in lb.romana si legal;Decl.priv.calitatea de particip.la procedura-Form.12C;Decl.priv.neincadr.in art.69.1-Form.Y;Certif.de particip.la licitatie cu of.indep-Form.Z;Pers.jur./fizice romane: Certif.constatator emis de ORC?orig.sau in copie legal;Nota: Pers.fizice-autoriz.de funct.PF-copie legal.sau copie conf.cu orig;Pers.jur./fizice straine: doc.echiv.traduse in lb.romana si legal.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Informatii generale-Form.C;Cifra de afaceri medie pe ult.3 ani (2008, 2009, 2010)min.42600000 lei; Bilanturile contab.2008, 2009, 2010-vizate si inreg.de org.competente, si dupa caz, dovada inreg.la org.competente-in copii;Nota: Pers.jur./fiz.straine-doc.echiv.-traduse in lb.romana si legal.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindexperienta similara
Informatii privind capacitatea profesionala
Informatii privind capacitatea tehnica
Informatii privind subcontractantii
Standarde de asigurare a calitatii
Standarde de protectie a mediului
Standarde privind protectiamuncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Decl.priv.princip.lucr.exec.in ult.5 ani-Form.12F.Un contract de nat.simil, in val.min.21300000 lei, care are ca obiect montarea de inst.de transp.pe cablu de tip telescaun sau telegondola, amenaj.partie de schi si realiz.sistem de inzap.partie, sau max.3 contr.care au ca obiect categ.de lucr.enuntate mai sus, a caror val.insumata sa fie de min.21300000 lei-orig, copie legal.sau copie conf.cu orig., insotit de: Proc-verbal/procesele verbale de receptie la terminarea lucr.afer.contr.depus si Recomand/recomandarile benef, af. contr.depus.-a)Decl.priv.ef. mediu anual al pers.angajat si al cadrelor de cond-Form.12I;b)Decl.priv.pers.teh.de spec.si de asig.a calitatii, angajat in indepl.contr - 12J.Of.vor prezenta autoriz.ISCIR cel putin pt.domeniul ?Montare si reparare telescaun?-copie legal.sau copie conf.cu orig.ATENTIE: ?In cazul asocierii, cel putin unul dintre op.ec. va face dovada detinerii autoriz.ISCIR pt.domeniul Montare si reparare telescaun.Cerinte min.impuse: afer.pct.b) Of.sa prezinte in Form.12J echipa care va participa la exec.lucr.sa fie compusa min.din specialistii: 1 manager de proiect;1 RTE at.in dom: constr.civile, ind.si agrozooteh;1 RTE at.in dom: drumuri si poduri;1 RTE at.in dom.lucr.tehn.- edil;1 RTS at.ISCIR;1 RSL in dom.inst.de ridicat at.ISCIR;1 CQ pt.dom: montaj inst.de transp.pe cablu;1 CQ pt.dom: const.civile, ind.si agrozooteh;1 CQ pt.dom.lucr.tehn-edil;1 topograf ANCPI;3 sudori aut.ISCIR;1 electr.gr.II tip A at.ANRE;1 electr.gr.II. tip B at.ANRE;2 legatori de sarcina aut;Pt.toti: doc.de at.tehnico-prof.(diplome, aut, atestate, decizii, dispoz, etc)-copie legal.sau in copie conf.cu orig;contr.de munca-copie, sau dupa caz, contr.colab-copie, sau angaj.part.pt.indepl.contr?orig;CV semnate, orig. Pt.pers.fiz./jur.straine-doc.echiv.trad.de traducator aut.si legaliz.;
-Decl.priv.utilaje, inst, echip.tehn-Form.12H.Dovada detinerii unei inst.de transp.mat.;
-Inf.priv.subcontr-Form.12G;
-ISO9001 sau echiv?copie legal.sau copie conf.cu orig.;
-ISO 14001 sau echiv?copie legal.sau copie conf.cu orig;
-OHSAS 18001 sau echiv?copie legal.sau copie conf.cu orig.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2011 10:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant imputernicit, caz in care acesta va face dovada imputernicirii sale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala:  P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Tel. 0261805154, Fax:  0261713072
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2011 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer