Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Motoare electrice de 0,4 kV si 6 kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 138253/17.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: IONUT VITEJANU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Motoare electrice de 0, 4 kV si 6 kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Motoarele electrice de 0, 4 kV si 6 kV sunt necesare pentru actionarea benzilor si a pompelor din termocentrala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31110000-0 - Motoare electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I: Motoare electrice de 0, 4 kV, conform anexa caiet sarcini - 7 buc.
Lotul II: Motoare electrice de 6 kV, conform anexa caiet sarcini - 2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 298, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 5964 lei, din care: lotul 1:1164 lei silotul 2:4800lei.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor silichiditati depuse la casieria aut. contract. (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Ofertantii au obligatia sa transmita la sediul autoritatii contractante (str. Uzinei, nr. 1, Directia Achizitii, Serviciul Achizitii produse) pana la data deschiderii ofertelor dovada constituirii garantiei de participare in forma sa originala.In masura in care CNSC respinge ca nefondata o eventuala contestatie depusa pentru lotul 2, autoritatea contractanta va retine din GP o suma, conform art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006. Cuantumul GBE este in procent de 10 % din val contractului, fara T.V.A.Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in cond legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari;
- retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante.Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constit a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 2, pct.6.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180, 181 din OUG 34/2006 (formular nr. 1).
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formular tip eliberat de autoritatile competente), din care sa reiese ca nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.
Declaratie privindcalitatea de participant la procedurade achizitie (Formular nr. 2)
Certificat de participarela procedurade achizitiecu oferta independenta (Formularul nr. 3)Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 (Formular nr. 4).(Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dir Gen Executiv ? Constantin BALASOIU, Dir Div Financiara ? Veronica NICA).
Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006.
Daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.Daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, valabil la data procedurii de achizitie, din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul".Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse similare furnizatein ultimii 3 ani care sa continavalori, perioada si locul furnizarii produselor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc.Livrarile de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatii contractante, respective clienti privati.
Nota: In cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie.Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a mai furnizat cel putin un motor similar celor care fac obiectul lotului ofertat.
Certificate sau alte documente emise de organisme competente care sa ateste conformitatea produselor in conformitate cu SE ISO/CEI 17050-1:2010.
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificare sistem calitate ofertant de un organism certificare acreditat in tara sau in strainatate, standard de calitate aplicat, SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.09.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca mai multe oferte aflate pe primul loc contin acelasi pret, AC va solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu preturi noi. Deschiderea ofertelor in SEAP se va face la data si ora mentionate in anuntul de participare. Comisia va verifica documentele de calificare si propunerile tehnice depuse in SEAP. Daca AC solicita documente, acestea vor fi transmise in SEAP, conform art. 19(2), 17(3) Norma aprobata prin HG 1660/2006. Dupa evaluarea documentelor de calificare si analiza ofertelor tehnice, sistemul permite AC accesul la propunerile financiare ale ofertantilor admisibili si la clasament. Stabilirea ofertei castigatoare se va face conform art. 24 Norma.Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 7, Anexa 1 Formular 7), se transmit conform art. 17 (3) Norma.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006 despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2012 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer