Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Motorina , benzina si carnete bonuri valorice


Anunt de participare (utilitati) numarul 21160/27.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: [email protected], Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Motorina , benzina si carnete bonuri valorice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C.CET BRASOV S.A -Depozit Carburanti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea necesarului de combustibil pentru parcul auto
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23121200-3 - Motorina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexa nr.1-Caiet Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 847RON
II.2.2) Optiuni
Da
Suplim cu 10%, preturile unitare fiind cele din ctr.Livrarea numai in baza comenzii beneficiarului
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare-8.500Ron , garantie buna executie-5%, valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii , plata in termen de minim 15 zile lucratoare de la efectuarea receptiei produselor livrate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate , declaratie de neincadrare in art.181 OUG 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pt. asigurari sociale de stat-valabile la data deschiderii ofertelor, certificat Constatator emis de ORC-2007, pers juridice/fizice straine-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare , ori apartenenta dpdv profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident(legalizate)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la data de 31.12.2006, declaratie privind cifra de afaceri globala pe anii 2004, 2005, 2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ISO 9001/2000-pentru producatori , dovada ca sunt dealeri ai producat, iar producatorul sa faca dovada ISO 9001/2000-pt. distribuitori, recomandari din partea unor beneficiari pt. care ofertantul a livrat produse similare , declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele pt indeplinirea coresp a ctr.-conf.cap.V.3-caiet Sarcini
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
valoare oferta
90%
Descriere:
2.
facilitati de plata
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la caseria societatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2007 15:00
Locul: S.C.CET BRASOV S.A - Corp Administrativ, Sala Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputernici ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoles nr.6, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: b- dul 15 Noiembrie 1987, nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615, Email: [email protected], Fax: 0268/418054
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CET BRASOV S.A -OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str.Timis Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Fax: 0268/330530
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2007 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer