Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Motorina euro 5


Anunt de participare numarul 139253/02.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: IONUT ADRIAN VITEJANU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital de stat
Activitate (activitati)
Altele: Electricitate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Motorina euro 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.E. Rovinari, S.E. Craiova, S.E. Turceni si S.D.M. Tg. Jiu
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 152, 000 si 48, 872, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul ctr. subsecventse va incheia concomitent cu acordul-cadru, pentru anul 2012. Ctr. subsecvent nr. 2 se va incheia la sfarsitul anului 2012 in functie de necesitatile AC. Val. min. estimata a unui contract subsecvent este de 7152000 lei pentru 1200 to, iar val. max. estimata este de 41720000 lei pentru 7000 to. Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent este de 41720000 pentru 7000 to.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie motorina euro 5
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima estimata a acordului cadru este de 1200 to, iar cea maxima este de 8200 to.
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 152, 000 si 48, 872, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 488720 lei. Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor si lichiditati depuse la casieria aut. contract. (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor) IMM constituie GP cuantum 50% valoare.In masura in care CNSC respinge ca nefondata o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP o suma, conform art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006. Cuantumul GBE este in procent de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari; - retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante. Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constit a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 2, pct.6. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. Caz IMM, GBEx: 2.5% pret contract fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180, 181 din OUG 34/2006 (formular nr. 1).NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de
stat catre bugetul general si cel local, (formular tip eliberat de autoritatile competente), din care sa reiese ca nu are datorii scadente la plata
in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie (Formular nr. 2)Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (Formularul nr. 3)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 (Formular
nr. 4).(Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de achizitie sunt: Dir Gen Executiv ? Constantin BALASOIU, Dir Div Financiara ? Veronica NICA), Director Achizitii - Grigorie DADALAU, Sef Dep. Achizitii - Traian LUBA, Sef Serv. Ach. Produse - Gheorghe COPACI.
Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180, 181 si 69^1 din OUG
34/2006.Daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant
va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in
termen mai mare 3 zile lucratoare.Daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat
sau autoritati competente. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de
functionare/alte documente echivalente, valabil la data procedurii de achizitie, din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic
(obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu
originalul".Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional.
Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului din care sa reiese o medie a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani de minim 73, 000, 000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani care sa contina
valori, perioada si locul furnizarii produselor, modul de indeplinire a
obligatiilor contractuale, beneficiari, etc.Ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii a cel mult 3 contracte similare care insumate sa aiba valoarea de cel putin36, 654, 000 lei.
Livrarile de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau
contrasemnate de autoritatii contractante, respective clienti privati.Nota: In cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate
ofertantul nu poate obtine o justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie.
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma
certificare sistem calitate ofertant de un organism certificare acreditat in tara
sau in strainatate, standard de calitate aplicat, SR EN ISO 9001:2008 sau
echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica, vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art. 165, alin 2 din |OUG 34/2006. Numarul de runde electronice: 1. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei/to in baza citeriului de atribuire "pretul cel mai scazut". Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante noua oferta financiara in lei/to.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2012 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2012 10:00
Locul: Directia Achizitii (etaj1) - SC ComplexulEnergeticOltenia SA, str. Uzinei, nr 1, Turceni, Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP/CVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale, in urma licitatiei electronice se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006 despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2012 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer