Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Motorina si benzina


Anunt de participare (utilitati) numarul 134332/27.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Marta Ricu, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Motorina si benzina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, str. Brestei, nr.133, cp.200177, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona 175 tone de motorina Euro 5 si 30 tone benzina fara plumb cu cifra octanica 95
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona 175 tone de motorina Euro 5 si 30 tone benzina fara plumb cu cifra octanica 95
Valoarea estimata fara TVA: 1, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 10160 LEISe poate depune cu OP vizat de banca in contul bancar: RO34 INGB 0012 0000 3241 8911, deschis la INGBANK Craiova , numerar, fila cec sau scrisoare de garantie bancara, si orice instrument de garantare, asa cum prevede art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006;. Ofertantii vor transmite in SEAP copie dupa dovada constituirii garantiei de participare.Garantia de participare este OBLIGATORIE. In cazul IMM-urilor garantia de participare poate fi redusa la jumatate, respectiv 5080 LEIIn cazul depunerii unei contestatii, si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de: 5080 LEI, conform Art.2781.(1).b) din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Valabilitatea garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilutate a ofertei si minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertei. 5% din valoarea contractului ? fara TVA. Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract, cf. art90.( 1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii (bugetul de venituri si cheltuieli)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (formular 2)
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (formular 3)
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (formular 4)
- Declaratie privind neincadrarea in art. 69.1 din OUG34/2006 (Formular 5)
Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de furnizare orice ofertant care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 60 de zile, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii, (respectiv comercializaresi/sau distributia de motorina si benzina).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va transmite autoritatii contractante informatiile necesare pentru identificare, comunicare si datele necesare incheierii contractului, intr-un formular atasat (formularul 1)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de calitate ISO 9001 ofertant sau echivalent pentru ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
01P-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, si sunt cele mai scazute, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2012 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer