Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Motorina tip euro 5


Anunt de participare (utilitati) numarul 148560/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Tel. +40 253205411, In atentia: Ionut Adrian Vitejanu, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Motorina tip euro 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Sucursala Electrocentrale Turceni
Sucursala Electrocentrale Rovinari
Sucursala Electrocentrale Craiova
Sucursala Electrocentrale Isalnita
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 23, 584, 000 si 48, 240, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul ctr. subsecvent se va incheia concomitent cu acordul-cadru pentru anul 2014. Urmatoarele ctr. subsecvente se vor incheia pe parcursul anului 2014 in functie de necesitatile autoritatii contractante.Val. min. a unui ctr subsecvent este de 16080000 lei ptr. 3000 to. Val. max. a unui ctr. subsecvent este de 31854480 lei ptr. 5943 to. Val. celui mai mare ctr. subsecvent este de 31854480 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie motorina euro 5.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima estimata a acordului cadru este de 4400 to, iar cea maxima este de 9000 to.
Valoarea estimata fara TVA: intre 23, 584, 000 si 48, 240, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 600000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor). Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR): cu 5 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1) virament bancar in cont RO59RZBR0000060014652248, Raiffeisen Bank Tg.Jiu.2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.3) Lichiditati la casieria autoritatii contractante. Ofertantii au obligatia sa faca dovada constituirii garantiei de participare la data si ora deschiderii ofertelor. IMM constituie garantia de participare in cuantum de 50% din cuantumul garantiei de participare. Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de furnizor la achizitor, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractante; b) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest caz furnizorul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului, conform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catreautoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) -formular nr. 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare - formular nr. 2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formular nr. 3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP - formular nr.4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Laurentiu Dan Ciurel - Director General Executiv; Maria Scurtu - Director Divizia Financiara; Grigorie Dadalau - Director Achizitii; Laura Elena Manea-Sef Departament Juridic; Cosmin Ioan Rogobete - Sef Serviciu Achizitii Produse; Ionut Adrian Vitejanu - Serviciul Achizitii Produse - formular nr. 5.Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, din care sa reiese ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor(formular tip
eliberat de autoritatile competente), in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul". Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180/181 si 69^1 din OUG 34/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea
criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de cel mult 3 zile lucratoare. Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Informatiile din certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Valabilitatea autorizatiilor/certificatelor se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Cerinta minima: Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin 60000000 lei.
(pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/valuta
comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular nr. 6? fisa de informatii generale in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioada si locul furnizarii produselor, beneficiari, etc. Livrarile de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati contractante, respectiv clienti privati. Nota: In cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie. Cerinta minima: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte dovedirea experientei similare a unui contract, maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 30000000 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 7. Prezentarea de copii dupa documente ce contin informatii relevante in acest sens.
Ofertantii produselor vor trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un organism acreditat.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documente se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
Ofertantii produselor vor trebui sa aiba certificat un sistem de management de mediu, certificat conform standardului SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documente se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA. DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in urma evaluarii initiale integrale, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel maiscazut?. Operatorii economici pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie si pot vedea cea mai buna oferta. Daca doua saumai multe oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret (preturi egale) in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic la registratura autoritatii contractante. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara in original.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2014 11:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., str. A.I. Cuza, nr. 5, Targu Jiu, Gorj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP (daca este cazul).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.Op.ec.pot prezenta, odata cu depunerea ofertei, amendamente la proiectul acordului cadru si contractului subsecvent propuse de AC.Comisia de evaluare va purta o corespondenta cu op.ec.in vederea stabilirii, de comun acord, a clauzelor contractuale.In cazul in care, in urma concilierii, propunerea operatorului economic de modificare a clauzelor ctr.este in mod evident dezavantajoasa pentru AC, oferta va fi considerata neconforma si respinsa, in tem.art.36, alin.2)lit.b) din HG 925/2006.Daca op.ec.nu depune amendamente la proiectul de ctr.propus de AC pana la data si ora limita de depunere a of., comisia de evaluare va considera ca op.ec.si a insusit clauzele ctr.propuseIn cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza finala de licitat ie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic
Adresa postala: Str. AI Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227280
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer