Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-RG-YB-02 Reghin -Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statie de Epurare.


Anunt de participare (utilitati) numarul 131296/26.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala:  str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540297, Romania, Punct(e) de contact:  Sef Departament Achizitii Publice, Tel. (+40)265-208846, In atentia:  dl.Ferenc Fekete, Email:  [email protected], Fax:  (+40)265-208881, Adresa internet (URL):  www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. COMPANIA AQUASER SA
Adresa postala:  str. Kos Karoly nr.1, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  540297, Romania, Punct(e) de contact:  Sef Departament UIP, Tel. (+40)265-208.809, In atentia:  dl Torzsok Sandor, Email:  [email protected], Fax:  (+40)265-208.881
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional apa-canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MS-RG-YB-02 Reghin -Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statie de Epurare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Reghin , judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile vizeaza reabilitarea si extinderea Statiei de Epurare din Reghin constand in: proiectare, obtinere avize, reabilitarea structurilor existente sau construirea structurilor noi, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele scopuri ale contractului sunt urmatoarele: ?Conformarea efluentului statiei de epurare Reghin la prevederile Directivei de apa uzata 91/271/EEC.?Tratarea corespunzatoare a namolurilor rezultate in procesul tehnologic in vederea eliminarii lor in conditii de siguranta si valorificarea biogazului.Lucrarile preconizate vizeaza toate treptele de epurare existente si completeaza fluxul existent cu elementele tehnologice necesare eliminarii nutrientilor din apa uzata, respectiv monitorizarea completa si controlul proceselor printr-un sistem SCADA.Lucrarile de reabilitare vizeaza urmatoarele elemente principale: La intrarea apei uzate in statia de epurare vor fi luate masurile necesare optimizarii aspectelor hidraulice printr-un by-pass corespunzator si un bazin de retentie. Treapta de epurare mecanica va fi compusa obligatoriu din gratare rare si dese, respectiv un desnisipator combinat cu separator de grasimi care vor fi instalate pe o infrastructura noua. In privinta decantarii primare a apei ofertantii pot avea optiunea reabilitarii unui decantor primar existent sau renuntarea la decantarea primara.Epurarea biologica va avea loc in bazine noi, configurate pentru eliminarea pe calea biologica si a compusilor azotului si fosforului. Pentru siguranta procesului va fi prevazuta si o instalatie de defosforizare chimica. Decantoarele secundare existente vor fi integrate in procesul tehnologic existent in urma reabilitarii lor.Linia de procesare a namolurilor valorifica partial, in urma unei reabilitari corespunzatoare, infrastructura existenta (concentrator gravitational, metantanc, centrala termica, deshidratarea mecanica), pe de alta parte introduce elemente tehnologice noi, cum ar fi: postconcentrarea mecanica, stocarea biogazului intr-un gazometru nou, valorificarea biogazului intr-o instalatie de cogenerare, respectiv depozitarea temporara a namolului deshidratat.Toate procesele vor fi monitorizate prin sistemul SCADA si vor fi conduse in mod automat. Parametrii procesului tehnologic vor fi monitorizati prin instrumentatia on-line specificata, respectiv prin teste de laborator pe aparatura ce va fi livrata in cadrul lucrarilor.Instruirea personalului de exploatare si intretinere.Testarea statiei reabilitata.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 248, 670RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 480.000, 00 Lei; Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?. Fonduri de Coeziune-76, 23%, Co-finantare nationala-23, 77%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 , Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art 69^1 din OUG nr.34/2006, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, Certificat pentru plata CAS, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificat constatator, Documente care dovedesc o forma de inregistrare-pentru persoane juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile 2008-2010; Declaratie privind cifra de afaceri pe anii 2008-2010; Declaratie financiara recapitulativa; Identificare financiara, Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara, Cifra medie anuala de afacei pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 24.000.000, 00 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl.privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Experienta ca si antreprenor intr-un contract de executie a unor lucrari de natura si complexitate similara, indeplinit in ultimii 5 ani, avand ca obiect reabilitare/ construire statie de epurare a apelor reziduale orasenesti cu minim 50.000 l.e, incluzand urmatoarele etape: tratarea mecanica, tratarea biologica cu denitrificare si defosforizare, tratarea namolurilor prin ingrosare, fermentare si deshidratare, SCADA., Experienta ca si proiectant de tehnologie statie de epurare, care a coordonat activitatea de proiectare, in cel putin un contract de proiectare indeplinit in ultimii 3 ani, avand ca obiect reabilitare/ construire statie de epurare a apelor reziduale orasenesti cu minim 50.000 l.e, incluzand urmatoarele etape: tratarea mecanica, tratarea biologica cu denitrificare si defosforizare, tratarea namolurilor prin ingrosare, fermentare si deshidratare, SCADA.Se va prezenta: copie dupa contracte sau partile relevante din contract, Procesul Verbal de Receptie din care sa rezulte ca lucrarile/serviciile au fost duse la bun sfarsit, recomandari din partea beneficiarilor nominalizati.2.Decl.privind efectivul mediu anual al personalului angajat, Personalul principal (cheie) angajat in contract.Asigurarea personalului tehnic de specialitate: Personalul cheie minim si obligatoriu solicitat (avand experienata profesionala generala si specifica, dovedite cu documente suport): Manager de Proiect, Coordonator proiectare, Inginer de proces, Inginer hidrotehnician, Sef de santier.3.Sistemul asigurarii calitatii: Certificat ISO 9001, sau echivalent4. Informatii privind asociati/subcontractanti, Informatii generale despre ofertant, Date despre asociere, Decl.privind lista asociatilor si a subcontractorilor precum si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, Acord de asociere preliminara, Acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MS-RG-YB-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S26-042449 din 08.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.12.2011 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.12.2011 12:00
Locul: S.C. COMPANIA AQUASERV S.A, str.Kos Karoly nr.1, Targu Mures, judetul Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1.Raspunsul candidatilor /ofertantilor la clarificarile solicitate de catre Comisia de evaluare, pot fi transmise prin fax sau prin mijloace electronice, care vor fi confirmate in mod obligatoriu in termen de 2 zile prin scrisoare transmisa prin posta, 2.Documentatia de atribuire poate fi descarcata direct si nerestrictionata, de catre operatorii economici interesati, din sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21 310 46 42, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 21 210 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  str.Kos Karoly nr.1, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  540297, Romania, Tel. (+40) 265 208 851, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 265 208 881
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2011 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer