Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc ? Reabilitarea statiilor de tratare a apei


Anunt de participare (utilitati) numarul 136362/07.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Sef Departament Achizitii Publice, Tel. +40 265208846, In atentia: Fekete Ferenc, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional de apa -canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc ? Reabilitarea statiilor de tratare a apei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitate Sighisoara -judetul Mures si Cristuru Secuiesc-judetul Harghita
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare, elaborare documentatii pentru avize acorduri, DTAC, executia constructiilor, a instalatiilor mecanice electrice, furnizarea si montarea echipamentelor aferente Reab. statiilor de tratare a apeidin Sighisoara si Cristuru Secuiesc, instruirea personalului, testare si punere in functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractulinclude:
Proiectare si executie lucrari pentru reabilitarea statiilor de tratare Sighisoara si Cristuru Secuiesc, documenta?ie pentru ob?inere avize si autorizatii, DTAC, reabilitarea structurilor existente sau construirea structurilor noi, executia instalatiilor mecanice si electrice, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune.Lucrarile preconizate vizeaza reabilitarea si executia unor obiecte noi, in cadrul statiilor de tratare a apei dupa cum urmeaza:
1. Statia de tratare Sighisoara
Se vor reabilita sau se vor realiza lucrari noi dupa cum urmeaza: predecantor, bazin de amestec ? coagulare; bazin de reactie; decantor;statie de filtre; instalatie de ozonare si statie de pompare CAG ; filtre CAG; depozit de coagulant, polimer si instalatii de dozare reactivi, PAC, statie de pompare namol si conducta de canalizare; instalatie de autoamatizare si control (SCADA); instalatii electrice.
2. Statia de tratare Cristuru Secuiesch
Se vor reabilita sau se vor realiza lucrari noi dupa cum urmeaza: predecantor; bazin flocurare si coagulare, decantor;filitre nisip; instalatie deozonare; statie de pompare pentru filtre CAG; statie filtre CAG; statie de clorinare; statie de pompare namol si conducta de canalizare; lucrari de incinta; instalatie de autoamatizare si control (SCADA), instalatii electrice.
Scopul lucrarilor include:
1. Intocmirea Proiectul Tehnic (Proiectul de executie) si Detaliile de Executie ? cuprinzand proiectarea procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente lucrarilor ce fac obiectul contractului, inclusiv Analiza de risc (HAZOP) si SCADA.
2. Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare proiectului, de la toate autoritatile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare.3. Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor.
4. O perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. In timpul acestei perioade, Antreprenorul trebuie in paralel sa desfasoare Programul de Instruire (training) a personalului operatorului.5. Perioada de notificare a defectiunilor este de 12 luni cu posibilitatea extinderii la 24 luni in cazul neindeplinirii parametrilor de performanta si costuri de operare garantati de Antreprenor. Pe toata perioada de notificare a defectiunilor, Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii garantiilor de performanta si cosumuri specifice de energie electrica si chimicale, asigurand training si asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 863, 773RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 500.000, 00 lei. Perioada de valabilitate: 120 de zile de la datalimita de primire a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: Scrisoare de garantie bancara sau Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, (Formularul nr. 2).In oricare forma va fi emisa garantia de participare, de preferat la o banca sau societate de asigurare cu sediul/sucursala/filiala in Romania, va fi irevocabila si va specifica daca este conditionata sau neconditionata, la prima cerere a autoritatii contractante. Garantia de participare va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora deschideriiofertelor.In cazul unei asocieri, Garantia de participare va fi constituita de catre si in numeleLiderului Asocierii. Garantia de participare emisa in alta limba va fi prezentata in original insotita de traducere legalizata in limba romana. 10 % din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire: 5 % din valoarea contractului, prinScrisoare de garantie bancara, in original; sau Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari (de preferat la o banca sau societate de asigurare cu sediul/sucursala/filiala in Romania)si 5 % din valoarea contractului, prin Retineri Succesive conform prevederilor art.90 alinalin.(3) din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, Garantia de buna executie va fi constituita de catre si in numeleLiderului Asocierii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3. In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Formularul nr. 4 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura, 2. Formularul nr. 5- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, 3. Formularul nr. 6 -Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006, Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Nume si Prenume Functia Ocupata
Racz Lucian Presedintele Consiliului de Administratie
Pajint Marcela Membru al Consiliului de Administratie
Nagy Istvan Membru al Consiliului de Administratie
Puscas Andrei Constantin Membru al Consiliului de Administratie
Moldovan Nicolae Sorin Membru al Consiliului de Administratie
Horobet Sergiu Director General
Lazar Sorin Director Economic
Pora Zamfira Manager Servicii Interne si Coordonare Sucursale
Sabau Manuela Manager Dezvoltare si Relatii
Takacs Elek Manager Finante
Ciupe Aurel Manager Apa Potabila
Bauer Csaba Manager Apa Uzata
Turcu Gheorghe Manager mentenanta4. Formularul nr. 7-Declaratie privind eligibilitatea
5. Formularul nr. 8 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006., 6. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat sau echivalent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta,
7.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertaNota 1: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) va fi emisa si de catre tertul sustinator si/sau subcontractant (dupa caz).
Nota 2: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Nota 3 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 4 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
3. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Persoane juridice romane : Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori, obiectul de activitate al respectivului operator economic..
2. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, de la ofertantul clasat pe primul loc, prezentarea in original sau copie legalizata a documentelor mentionatein aceasta sectiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind informatiigenerale si situatia economico-financiara .
Se solicita declararea cifrei medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani.
Media Cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu27.000.000, 00 lei.
2 Angajament de sustinere financiara (daca este cazul).
Conform prevederilor art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si competarile ulterioare.
Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art.181 lit.a), c^1)si d) respectiv art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara a operatorului economic
Pentru demonstrarea capacitatii profesionale, se solicita indeplinirea in mod cumulativ a cerintelorde la punctele a)si b).
a)un contract de executie de lucrari in ultimii 5 ani, avand ca obiect reabilit/construirea unei statii de tratare a apei brute de suprafata cu o capacit.de min.13.000 mc/zi, incluzand: filtrare pe carbune activ, ozonizare, SCADA. si
b)un contract de servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru tehnologie statie de tratare, in ultimii 3ani, avand ca obiect reabilit./construirea unei statii de tratare a apei brute de suprafata cu o capacit.de minim 13.000 mc/zi, incluzand urmatoarele: filtrare pe carbune activ, ozonizare, SCADA.
Cerinta poate fi indeplinita si printr-un contract de proiectare si executie care sa fi avut ca obiect reabilitarea/construirea unei statii de tratare a apei brute de suprafata cu o capacitate de minim 14.000 mc/zi, incluzand etapele: filtrare pe carbune activ, ozonizare, SCADA
2. Asigurarea personalului tehnic de specialitate Personalulofertantului implicat in contract
Se solicita informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul, la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.Expertii principali sunt aceia a caror implicare(activitate)este esentiala in atingerea obiectivelor contractului.O persoana nu poate ocupa mai mult de un post in echipa ofertantului.Fiecare expert trebuie sa aiba o buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translatori (proprii) competenti in numar suficient. In situatia in care la data depunerii ofertei persoana in cauza nu este angajat al operatorului economic sau al grupului de operatori economici in cazul unei asocieri, la semnarea contractului ofertantul va prezentadovada privind incadrarea in munca a persoaneirespective in unitatea sa/lor.
3. Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Manager de Proiect / Reprezentantul Antreprenorului
Calificari si abilitati
? Studii universitare tehnice de lunga durata.Experienta profesionala generala
? Experienta in constructii sau infrastructura edilitara de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica
? conducerea in calitate de lider sau lider adjunct intr-un contract de tip proiectare si executie unei statii municipale de tratare a apei potabile / tratare ape uzate.
4 Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Coordonator proiectare - constructie
Calificari si abilitati
? Studii universitare tehnice de lunga durata.? Domeniu de specializare: inginerie civila / instalatii / hidrotehnica / mecanica / constructii industriale / chimie industriala / electrotehnica
Experienta profesionala generala
? Experienta de proiectare minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica
? experienta in calitate de coordonator pentru proiectarea si executa unei statii municipale de tratare a apei potabile / tratare ape uzate.
5.Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Inginer de proces
Calificari si abilitati
? Studii superioare tehnice de lunga durataExperienta profesionala generala
? Experienta in procese de tratare ape uzate orasenesti minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica
? proiectarea sau executia unei statii de tratare a apei potabile al carei proces de tratare sa fi inclus filtrare pe carbune activ si ozonare.
6.Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Sef santier -Sighisoara-Sector 1
Calificari si abilitati
? Studii universitare tehnice de lunga durata in domeniul constructiilor
Experienta profesionala generala
? Experienta ca inginer in domeniul constructiilor minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica
experien?a specifica de minim 3 ani in acesta functie in lucrari pentruinfrastructura de alimentare cu apa si canalizare
7.Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Sef santier -Cristuru Secuiesc-Sector 2
Calificari si abilitati
? Studii universitare tehnice de lunga durata in domeniul constructiilor
Experienta profesionala generala
? Experienta ca inginer in domeniul constructiilor minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica
experien?a specifica de minim 3 ani in acesta functie in lucrari pentruinfrastructura de alimentare cu apa si canalizare
8. Declaratie privind utilaje instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat ( prin contract de inchiriere, angajament de punere la dispozitie, sau documente altele similare) la echipamentele si utilajele de mai jos, considerate ca nivel minim obligatoriu :
- Utilaje pentru demolari 2 buc- Excavatoare 2 buc- Automacarale min 16 tf 2 buc- Incarcator frontal min2 buc- Camioane , peste5 tone 4 buc- Buldo-excavator pentru spatii inguste 2 buc- Pompa de turnare beton montata pe sasiu 1 buc
- Echipamente sudura conducte 2 buc.
- Laborator autorizat pentru analize si incercari avand minim gradul II, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare
9. Informatii privind ofertantii si subcontractantii
Daca oferta se depune de catre un grup de operatori economici (asociati/subcontractanti) oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere/subcontractare.Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. Liderul asociatiei esteraspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Contractele incheiate intreliderul asociatiei si Asociati/Subcontractantivor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si acesta.
In cazul subcontractarii ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.
10 Angajament pentru sustinere tehnica(daca este cazul)
Conform prevederilor art. 190din OUG nr.34/2006 cu modificarile si competarile ulterioare.
Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art.181 lit.a), c^1)si d) respectiv art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006.
1. Sistem de asigurare a calitatii
Se solicita demonstrarea faptului ca operatorul economic are implementat si certificat, in domeniile proiectare si constructii, un sistem de management al calitatii.Copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele autorizate, va fi depusa ca parte a ofertei. Certificatul trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertei, iar operatorul este obligat sa mentina valabilitatea lui pe toata perioada desfasurarii lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara (P1). Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 60 puncte; b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P1 =(Pretul ofertei)minim / (Pretul ofertei)ofertant nx 60, Pretul ofertei este cel declarat in Formularul 26?Formular de oferta, fara TVA
2.
Costul operational anual maxim garantat
38%
Descriere: Componenta tehnica (P2): Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 38 puncte; b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P2 = (Costul operational anual maxim garantat)minim / (Costul operational anual maxim garantat)ofertantn x 38. Costul operational anual maxim garantat este suma declarata in Formularul 26 ? Formular de Oferta, fara TVA.
3.
Lucrari in regie (P3)
2%
Descriere: Componenta tehnica (P3).Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 2 puncte; b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P3 = (costul lucrarilor in regie ) minim / (costul lucrarilor in regie)ofertantn x 2. Costul lucrarilor in regie este cel declarat in Formularul 33 ? Lucrari in regie, fara TVA.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MS-SG&CS-YB-04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2012 12:00
Locul: SC COMPANIA AQUASERV SA , str. Kos Karoly nr.1 , Tg Mures, judetul Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Au deptul sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte in termenul limita.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara1?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?. Finantarea va fi asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare nr. 121172 / 08.04.2011 pentru Judetul Mures incheiat intre AM-POS (Ministerul Mediului si Padurilor)si S.C.Compania AQUASERVS.A. Tirgu Mures.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1. Modul de aplicare a criteriului de atribuire ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic?. Aplicarea criteriului ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic? se va face numai pentru ofertele declarate ADMISIBILE.Va fi declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj(Pt) conformurmatoarei formule: Pt = P1+ P2+ P3, Unde: Pt- punctajul cumulat al factorilor de evaluare, (pretul ofertei, costul de operare anual maxim garantat de ofertant , si costul lucrarilor in regie) P1-reprezinta punctajul aferent pretului ofertei, P2 ?reprezinta punctajul aferent costului operational anual maxim garantat, P3?reprezinta punctajul aferent costului lucrarilor in regie. In situatia in care, in baza formulei de mai sus, doi sau mai multi ofertanti au obtinut punctaje egale (Pt), departajarea se va facein functie de pretul ofertei (P1), respectiv autoritatea contractanta va atribui contractul operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret al ofertei (P1). In situatia in care si P1 este egal la ofertantii aflati in competitie, departajarea va fi facuta dupa cel mai mic cost operational anual maxim garantat (P2). In continuare, daca ofertantii aflati in competitie au costul operational anual maxim garantat (P2) egal, departajarea se va face dupa cel mai mic cost al lucrarilor in regie (P3).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC COMPANIA AQUASERV SA - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel. +40 265208851, Email: [email protected], Fax: +40 265208881
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2012 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer