Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-TA-YB-07 - Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare


Anunt de participare (utilitati) numarul 129225/30.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala:  str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540297, Romania, Punct(e) de contact:  Fekete Ferenc, Tel. 0265-208846, Email:  [email protected], Fax:  0265-208881, Adresa internet (URL):  www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
Adresa postala:  str. Kos Karoly nr.1, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  540297, Romania, Punct(e) de contact:  Sef Departament UIP, Tel. (+40)265-208 809, In atentia:  dl. Torzsok Sandor, Email:  [email protected], Fax:  (+40)265-208881
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional apa - canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MS-TA-YB-07 - Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Tirnaveni, Judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile vizeaza reabilitarea statiei de epurare din
Tirnaveni constand in: proiectare, obtinere avize, reabilitarea structurilor existente sau construirea
structurilor noi, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune,
conform cerintelor Beneficiarului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele scopuri ale contractului sunt urmatoarele:
? Conformarea efluentului statiei de epurare Tirnaveni la prevederile Directivei de apa uzata
91/271/EEC.
? Tratarea corespunzatoare a namolurilor rezultate in procesul tehnologic in vederea eliminarii lor in
conditii de siguranta si valorificarea biogazului.
Lucrarile preconizate vizeaza toate treptele de epurare existente si completeaza fluxul existent cu
elementele tehnologice necesare eliminarii nutrientilor din apa uzata, respectiv monitorizarea completa si controlul proceselor printr-un sistem SCADA.
Lucrarile de reabilitare vizeaza urmatoarele elemente principale:
1.La intrarea apei uzate in statia de epurare vor fi luate masurile necesare optimizarii aspectelor hidraulice printr-un by-pass corespunzator si un bazin de retentie. Treapta de epurare mecanica va fi compusa obligatoriu din gratare rare si dese, respectiv un desnisipator combinat cu separator de grasimi care vor fi instalate pe o infrastructura noua. In privinta decantarii primare a apei ofertantii pot avea optiunea reabilitarii unuia dintre decantoareler primare existente sau by-passarea acestuia.
2.Epurarea biologica va avea loc in bazine noi, configurate pentru eliminarea pe calea biologica si a
compusilor azotului si fosforului. Pentru siguranta procesului va fi prevazuta si o instalatie de defosforizare chimica. Decantorul secundar existent va fi integrat in procesul tehnologic existent in urma reabilitarii lui.
3.Linia de procesare a namolurilor reconstruieste infrastructura existenta (concentrator gravitational,
metantanc, centrala termica, deshidratarea mecanica), pe de alta parte introduce elemente tehnologice noi, cum ar fi: stocarea biogazului intr-un gazometru nou, valorificarea biogazului intr-o instalatie de
cogenerare, respectiv depozitarea temporara a namolului deshidratat.
Toate procesele vor fi monitorizate prin sistemul SCADA si vor fi conduse in mod automat. Parametrii
procesului tehnologic vor fi monitorizati prin instrumentatia on-line specificata, respectiv prin teste de laborator pe aparatura ce va fi livrata in cadrul lucrarilor.
Personalul de exploatare si intretinere va fi instruit.
Testarea statiei reabilitate se va efectua in conformitate cu cerintele angajatorului.
Valoarea estimata fara TVA: 22, 027, 634RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 435.000, 00 Lei; Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?. Fonduri de Coeziune-76, 23%, Co-finantare nationala-23, 77%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 , Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art 69^1 din OUG nr.34/2006, Certificat de participare la licitatie cu candidatura/oferta independenta, Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, Certificat pentru plata CAS, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, Documente care dovedesc o forma de inregistrare-pentru persoane juridice straine,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile 2008-2010; Declaratie privind cifra de afaceri pe anii 2008-2010; Declaratie financiara recapitulativa; Identificare financiara, Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara, Cifra medie anuala de afacei pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 21.500.000, 00 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Experienta ca si antreprenor intr-un contract de executie a unor lucrari de natura si complexitate similara, indeplinit in ultimii 5 ani, avand ca obiect reabilitare/ construire statie de epurare a apelor reziduale orasenesti , incluzand urmatoarele etape: tratarea mecanica, tratarea biologica cu denitrificare si defosforizare, tratarea
namolurilor prin ingrosare, fermentare si deshidratare, SCADA, cu o valoare de minim de 5.000.000, 00 euroExperienta ca si proiectant de tehnologie statie de epurare, care a coordonat activitatea de proiectare, in cel putin un contract de proiectare indeplinit in ultimii 3 ani, avand ca obiect reabilitare/ construire statie de epurare a apelor reziduale orasenesti , incluzand urmatoarele etape: tratarea mecanica, tratarea biologica cu
denitrificare si defosforizare, tratarea namolurilor prin ingrosare, fermentare si deshidratare, SCADA.Se va prezenta: copie dupa contracte sau partile relevante din contract, Procesul Verbal de Receptie finala a lucrarilor, documente constatatoare sau documente similare din care sa reiasa finalizarea si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, recomandari din partea beneficiarilor nominalizati.2.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, Personalul principal (cheie) angajat in contract. Asigurarea personalului tehnic de specialitate: Personalul cheie minim si obligatoriu solicitat (avand experienta profesionala generala si specifica, dovedite cu documente suport): Manager de Proiect, Coordonator proiectare, Inginer de proces, Inginer de structuri/civile, Inginer hidrotehnist, Inginer mecanic, Inginer electric, Inginer automatizare SCADA, Sef de santier, Responsabil pentru asigurarea calitatii.3.Sistemul asigurarii calitatii: Certificat ISO 9001, sau echivalent4. Informatii generale despre ofertant, Date despre asociere, Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, Acord de asociere preliminara, Acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MS-TA-YB-07
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S20-032429 din 29.01.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2011 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2011 12:00
Locul: S.C. COMPANIA AQUASERV S.A, str.Kos Karoly nr.1, Targu Mures, judetul Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor/ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
I.Autoritatea contractanta intentioneaza sa selecteze un numar maxim de 7 candidati. II.Criterii de selectie: Experienta ca antreprenor general -30 pct., Experienta ca Proiectant general -30 pct., Experienta expertilor ? 40 pct. din care Manager de proiect -13 pct., Cordonator proiectare -9 pct., Inginer de proces-9 pct., Sef de santier 9 pct, III.Autoritatea contractanta accepta prezentarea de catre ofertanti, pe langa oferta de baza, si a unei singure oferte alternative IV.Contractul se va semna numai dupa ce Autoritatea contractanta a incheiat contractul de ?Asistenta tehnica pentru pregatirea Documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, publicitate si supervizarea lucrarilor?. Procedura de atribuire a contractului de Asistenta tehnica mentionat este in derulare si semnarea contractului se preconizeaza pentru luna august a acestui an. V.Raspunsul candidatilor /ofertantilor la clarificarile solicitate de catre Comisia de evaluare, pot fi transmise prin fax sau prin mijloace electronice, care vor fi confirmate in mod obligatoriu in termen de 2 zile prin scrisoare transmisa prin posta, respectand forma de prezentare(original, copie). VI. Durata Contractului: 36 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2014 (inclusiv perioada de notificare a defectiunilor de 12 luni) VII. Documentatia de atribuire poate fi descarcata direct si nerestrictionat, de catre operatorii economici interesati, din sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21 310 46 42, Email:  [email protected], Fax:  (+40)21.210.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Kos Karoly nr.1, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  540297, Romania, Tel. (+40)265 208 851, Email:  [email protected], Fax:  (+40)265 208 881
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2011 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer