Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-TA-YB-07- Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare


Anunt de participare (utilitati) numarul 133990/16.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Ferenc Fekete, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional de apa canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MS-TA-YB-07- Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: localitatea Tirnaveni, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile vizeaza reabilitarea statiei de epurare din Tirnaveni constand in: proiectare, elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, reabilitarea structurilor existente sau construirea structurilor noi, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele scopuri ale contractului sunt urmatoarele:
?Conformarea efluentului statiei de epurare Tirnaveni la prevederile Directivei de apa uzata 91/271/EEC.
?Tratarea corespunzatoare a namolurilor rezultate in procesul tehnologic in vederea eliminarii lor in conditii de siguranta si valorificarea biogazului.
Lucrarile preconizate vizeaza toate treptele de epurare existente si completeaza fluxul existent cu elementele tehnologice necesare eliminarii nutrientilor din apa uzata, respectiv monitorizarea completa si controlul proceselor printr-un sistem SCADA.
Lucrarile de reabilitare vizeaza urmatoarele elemente principale:
1.La intrarea apei uzate in statia de epurare vor fi luate masurile necesare optimizarii aspectelor hidraulice printr-un by-pass corespunzator si un bazin de retentie. Treapta de epurare mecanica va fi compusa obligatoriu din gratare rare si dese, respectiv un desnisipator combinat cu separator de grasimi care vor fi instalate pe o infrastructura noua. In privinta decantarii primare a apei ofertantii pot avea optiunea reabilitarii unuia dintre decantoareler primare existente sau by-passarea acestuia.2.Epurarea biologica va avea loc in bazine noi, configurate pentru eliminarea pe calea biologica si a compusilor azotului si fosforului. Pentru siguranta procesului va fi prevazuta si o instalatie de defosforizare chimica.Decantorul secundar existent va fi integrat in procesul tehnologic existent in urma reabilitarii lui.
3. Linia de procesare a namolurilor reconstruieste infrastructura existenta (concentrator gravitational, metantanc, centrala termica, concentrarea si deshidratarea mecanica, stocarea biogazului), pe de alta parte introduce elemente tehnologice noi, cum ar fi: valorificarea biogazului intr-o instalatie de cogenerare, respectiv depozitarea temporara a namolului deshidratat.
Toate procesele vor fi monitorizate prin sistemul SCADA si vor fi conduse in mod automat. Parametrii procesului tehnologic vor fi monitorizati prin instrumentatia on-line specificata, respectiv prin teste de laborator pe aparatura ce va fi livrata in cadrul lucrarilor.
Personalul de exploatare si intretinere va fi instruit.Testarea statiei reabilitate
Valoarea estimata fara TVA: 21, 791, 398RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 400.000, 00lei. Perioada de valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Scrisoare de garantie bancara sau Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, (Formularul nr. 2) sau prin Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO92INGB0011000029158911, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam ? Agentia Tg.Mures. In oricare forma va fi emisa garantia de participare, de preferat la o banca sau societate de asigurare cu sediul/sucursala/filiala in Romania, va fi irevocabila si va specifica daca este conditionata sau neconditionata, la prima cerere a autoritatii contractante. Garantia de participare va fi prezentata doar in original.In cazul unei asocieri, Garantia de participare va fi constituita de catre si in numeleLiderului Asocierii. 10 % din valoarea contractului.Modul de constituire: 5 % din valoarea contractului, prinScrisoare de garantie bancara, in original; sau Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurarisi 5 % din valoarea contractului, prin Retineri Succesive conform prevederilor art.90 alinalin.(3) din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, Garantia de buna executie va fi constituita de catre si in numeleLiderului Asocierii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?.Fonduri de Coeziune -76, 23% si Co-finantare nationala -23, 77%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3. In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1.Formularul nr.4 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura, 2.Formularul nr.5- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, 3.Formularul nr.6 -Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006, Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Nume si Prenume Functia Ocupata
Racz Lucian Presedintele Consiliului de Administratie
Pajint Marcela Membru al Consiliului de Administratie
Moca Teodoru Membru al Consiliului de Administratie
Horobet Sergiu Director General
Lazar Sorin Director Economic
Pora Zamfira Manager Servicii Interne si Coordonare Sucursale
Sabau Manuela Manager Dezvoltare si Relatii
Takacs Elek Manager Finante
Ciupe Aurel Manager Apa Potabila
Bauer Csaba Manager Apa Uzata
Turcu GheorgheManager mentenanta
4.Formularul nr.7 - Declaratie privind eligibilitatea5.Formularul nr.8 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006., 6.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat sau echivalent, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta,
7.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertaNota 1 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota 3 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens Precizari:
1.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1.Persoane juridice romane : Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori.
2.Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota 1: Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2: Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, de la ofertantul clasat pe primul loc, prezentarea in original sau copie legalizata a documentelor mentionatein aceasta sectiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind informatiigenerale si situatia economico-financiara .
Se solicita declararea cifrei medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani.
Media Cifrei de afaceripe ultimii trei ani a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu21.500.000, 00 lei.
2 Angajament de sustinere financiara (daca este cazul).Conform prevederilor art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si competarile ulterioare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara a operatorului economic
Pentru demonstrarea capacitatii profesionale, se solicita indeplinirea in mod cumulativ a cerintelorde la punctele a) si b).
a) Experienta intr-un contract de executie a unor lucrari de natura si complexitate similara, indeplinit in ultimii 5 ani, avand ca obiect reabilitare/construirestatie de epurare a apelor reziduale orasenesti cu minim 38.000 l.e, incluzand: tratarea mecanica, tratarea biologica cu denitrificare si defosforizare, tratarea namolurilor prin ingrosare, fermentare si deshidratare, SCADA.
b)Experienta ca si proiectant de tehnologie statie de epurare, care a coordonat activitatea de proiectare, in cel putin un contract de proiectare indeplinit in ultimii 3 ani, avand ca obiect reabilitare/ construirestatie de epurare a apelor reziduale orasenesti cu minim 38.000 l.e, incluzand: tratarea mecanica, tratarea biologica cu denitrificare si defosforizare, tratarea namolurilor prin ingrosare, fermentare si deshidratare, SCADA.
2. Asigurarea personalului tehnic de specialitate Personalulofertantului implicat in contract
Se solicita informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul, la studiile , pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
Expertii principali sunt aceia a caror implicare (activitate) este esentiala in atingerea obiectivelor contractului.
Fiecare expert trebuie sa aiba o buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translatori(proprii) competenti in numar suficient.
3.Experienta similara personalului principal angajat in contract.
Manager de Proiect/Reprezentantul Antreprenorului.
Calificari si abilitati: Studii universitare tehnice de lunga durata.Buna cunoastere a limbii romane.In caz contrarva avea permanent la dispozitie translatori competenti.
Experienta profesionala generala: Experienta in constructii sau infrastructura edilitara de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica:
- Experienta in calitate de Manager de Proiect/Reprezentant al Antreprenorului, in cadrulunui contract de lucrari de proiectare si executie finalizat(exemplu: FIDIC Galben, NEC, etc.), in domeniul Statiilor de Epurare cuprinzand urmatoarele elemente ale procesului: tratre mecanica, epurare biologica cu denitrificare si defosforizare, stabilizarea anaeroba si deshidratarea mecanica a namolurilor-Se accepta prezentarea a unui contract de proiectare si una de executie lucrari, in domeniul Statiilor de Epurareincluzand elementele ale procesului mai sus solicitate.
4.Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Coordonator proiectare.
Calificari si abilitati:
Studii universitare tehnice de lunga durata.Domeniu de specializare: inginerie civila / instalatii / hidrotehnica / mecanica / constructii industriale / chimie industriala / electrotehnica
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translatori competenti in numar suficient (proprii).
Experienta profesionala generala:
Experienta in posturi/functii de coordonare proiectare minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica:
Experienta in calitate de coordonator proiectare in minim 1 proiect in domeniul Statiilor de Epurare cu epurare biologica cu denitrificare si defosforizare.
5.Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Inginer de proces.
Calificari si abilitati:
Studii universitare tehnice de lunga durataBuna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translatori competenti in numar suficient (proprii).
Experienta profesionala generala:
Experienta in procese de tratare ape uzate orasenesti minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica:
Minim 1 contract de proiectare tehnologica sidimensionare de proces pentru linia apei cuprinzand urmatoarele elemente ale procesului: tratre mecanica, epurare biologica cu denitrificare si defosforizare, stabilizarea anaeroba si deshidratarea mecanica a namolurilorIn situatia in care elementele tehnologice solicitate nu pot fi dovedite in cadrul unui singur contract se accepta demonstrarea experientei solicitate cumuland mai multe contracte.
6.Experienta similara personalului principal (cheie) angajat in contract.
Sef de santier.
Calificari si abilitati:
Studii universitare tehnice de lunga durata
Domeniu de specializare: inginerie civila / instalatii / hidrotehnica/constructii industriale
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translatori competenti in numar suficient (proprii).
Experienta profesionala generala:
Experienta ca sef de santier minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica:
Experienta ca si sef de santier pentru lucrari deStatii de Epurare / Statii de Tratare
7. Declaratie privind utilaje instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat ( prin contract de inchiriere, angajament de punere la dispozitie, sau documente altele similare) la echipamentele si utilajele de mai jos, considerate ca nivel minim obligatoriu :
-Macara- 1 buc
-Utilaje pentru demolari-2 buc
-Excavatoare-2 buc
-Automacarale min 16 tf-2 buc
-Incarcator frontal min 2 mc. -1 buc
-Camioane , peste5 tone-4 buc
-Buldo-excavator pentru spatii inguste-1 buc
-Pompa de turnare beton montata pe sasiu-1 buc
-Echipamente sudura conducte-2 buc
De asemenea ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere, angajament de punere la dispozitie sau altele documente similare) la un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructiiavand minim gradul III, in conformitate cu legislatia romaneasca in vig
8 Informatii privind ofertantii si subcontractantii
Daca oferta se depune de catre un grup de operatori economici (asociati/subcontractanti) oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere/subcontractare.Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. Liderul asociatiei esteraspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Contractele incheiate intreliderul asociatiei si Asociati/Subcontractantivor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si acesta.
In cazul subcontractarii ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.
9 Angajament pentru sustinere tehnica(daca este cazul)
Conform prevederilor art. 190din OUG nr.34/2006 cu modificarile si competarile ulterioare
1. Standarde de asigurare a calitatii
Se solicita demonstra faptului ca ca operatorul economic are implementat si certificat, in domeniile proiectare si constructii, un sistem de management al calitatii.Copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele autorizate, va fi depusa ca parte a ofertei. Certificatul trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertei, iar operatorul este obligat sa mentina valabilitatea lui pe toata perioada desfasurarii lucrarilor.
Documentul trebuie sa fie prezentat in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnat si stampilat de persoanele autorizate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara.Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 55 puncte;b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P1=(Pretul ofertei)minim /(Pretul ofertei)ofertantnX 55.Pretul ofertei este cel prezentat in Formularul 27 ? Formular de oferta, fara TVA
2.
Costul operational anual maxim garantat (P2)
40%
Descriere: Componenta tehnica.Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 40 puncte; b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P2 = (Costul operational anual maxim garantat)minim / (Costul operational anual maxim garantat)ofertantn X 40.Costul operational anual maxim garantat este prezentat in Formularul 27 ? Formular de Oferta, fara TVA.
3.
Lucrari in regie (P3)
5%
Descriere: Componenta tehnica. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 5 puncte; b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P3= (costul lucrarilor in regie ) minim / (costul lucrarilor in regie)ofertantnX 5. Costul lucrarilor in regie este prezentat in Formularul 27 ? Formular de Oferta, fara TVA.
Punctaj maxim componenta tehnica: 45
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MS-TA-YB-07
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S20-032429 din 29.01.2011
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S166-274946din31.08.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.05.2012 12:00
Locul: SC COMPANIA AQUASERV SA , str. Kos Karoly nr.1, Tg Mures , jud. Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Au deptul sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte in termenul limita.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? in baza Contractului de Finantare nr. 121172 / 08.04.2011 pentru Judetul Muresincheiat intre AMPOS Mediu (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C. Compania AQUASERV S.A. Tg Mures in calitate de Beneficiar final.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1. Modul de aplicare a criteriului de atribuire ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic?. Aplicarea criteriului ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic? se va face numai pentru ofertele declarate ADMISIBILE.Va fi declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj(Pt) conformurmatoarei formule: Pt = P1+ P2+ P3, Unde: Pt- punctajul cumulat al factorilor de evaluare, (pretul ofertei, costul de operare anual maxim garantat de ofertant , si costul lucrarilor in regie) P1-reprezinta punctajul aferent pretului ofertei, P2 ?reprezinta punctajul aferent costului operational anual maxim garantat, P3?reprezinta punctajul aferent costului lucrarilor in regie. In situatia in care, in baza formulei de mai sus, doi sau mai multi ofertanti au obtinut punctaje egale (Pt), departajarea se va facein functie de pretul ofertei (P1), respectiv autoritatea contractanta va atribui contractul operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret al ofertei (P1). In situatia in care si P1 este egal la ofertantii aflati in competitie, departajarea va fi facuta dupa cel mai mic cost operational anual maxim garantat (P2). In continuare, daca ofertantii aflati in competitie au costul operational anual maxim garantat (P2) egal, departajarea se va face dupa cel mai mic cost al lucrarilor in regie (P3).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540.297, Romania, Tel. +40 265208851, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2012 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer