Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-TM-RB-02 Tirgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA


Anunt de participare (utilitati) numarul 147627/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Oancea, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional Apa si Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
MS-TM-RB-02Tirgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea: Tirgu Mures, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa si retele de canalizare:
? Lungimea totala a retelei de apa ce se va reabilita este de 30, 38 km? Lungimea totala a extinderii retelei de apa potabila este de 9, 36 km.? Lungimea totala a retelei de canal menajer ce se va reabilita este de 2, 59 km.? Lungimea totala a retelei de canal unitar ce se va reabilita este de 4, 70 km.? Lungimea totala a extinderii retelei de canal menajer este de 9, 84 km.? Se vor construii 2 statii de pompare apa potabila, se va reabilita o statie de pompare apa potabila, se vor construi 4 statii de pompare apa uzata.
? Se va construi dispeceratul central, se vor construi 92 puncte de monitorizare si transmitere de-a lungul retelelor de apa si canalizare, puncte de monitorizare, care vor fi integrate in sistemul SCADA(COR)-Targu-Mures.? Testare si punere in functiune.
Valoarea estimata a contractului este de 60.876.247, 93 lei din care diverse si neprevazute:
-procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10% din valoarea estimata fara cheltuielile diverse si neprevazute;
-suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 5.534.204, 36 lei (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Lungimea totala a retelei de apa ce se va reabilita este de 30, 38 km. Lungimea totala a extinderii retelei de apa potabila este de 9, 36 km. Lungimea totala a retelei de canal menajer ce se va reabilita este de 2, 59 km. Lungimea totala a retelei de canal unitar ce se va reabilita este de 4, 70 km. Lungimea totala a extinderii retelei de canal menajer este de 9, 84 km. Se vor construii 2 statii de pompare apa potabila, se va reabilita o staie de pompare apa potabila, se vor construe 4 statii de pompare apa uzata. Se va construi dispeceratul central, se vor construi 92 puncte de monitorizare si transmitere de-a lungul retelelor de apa si canalizare, puncte de monitorizare care vor fi integrate in sistemul SCADA(COR)-Targu-Mures.Durata de 21 luni prevazuta la Sectiunea II.3, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de notificare a defectelor de 12 luni cu posibilitate de prelungire pana la 24 de luni.
Valoarea estimata fara TVA: 60, 876, 247.93RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Operatorul economicva constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.000.000, 00 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelorIn cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita de leaderulasocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Pentrugarantie de participare constituitain alta moneda/valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data01.11.2013 (Model orientativ Formular nr. 1 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului, si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006, 5 % din valoarea contractului, prinScrisoare de garantie bancara, in original; sau Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurariconform Formular nr. 2, si 5 % din valoarea contractului, prin Retineri Succesive conform prevederilor art.90 alinalin.(3) din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, Garantia de buna executie va fi constituita de catre si in numeleLiderului Asocierii In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect prioritar strategic privind POS Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?.Fonduri de Coeziune-76, 23%Co-finantare nationala-23, 77%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici pentru partea de contract pe care o vor executa.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3. In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34 din 2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) siCazier judiciar al operatorului economic si Cazier judiciar al administratorului sau directorului general
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34 din 2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertei. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr.34/2006Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: (Nume Prenume-Functia)Karacsony Erdei Etel-Membru al Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), Pop Claudiu-Membru AGA, Padurean Mihai-Membru AGA, Tripon Sorinel-Membru AGA, Piaskovski Stanislav-Membru AGA, Pantea Constantin-Membru AGA, Suciu Calin-Membru AGA, Kolumban Sandor Gabor-Membru AGA, Racz Ernest Lucian-Presedintele Consiliului de Administratie, Pajint Emilia Marcela-Membru al Consiliului de Administie, Nagy Istvan-Membru al Consiliului de Administratie, Puscas Andrei Constantin-Membru al Consiliului de Administratie, Horobet Sergiu-Director General, Lazar Sorin-Director Economic, Bota Zoltan-Director Exploatare, Pora Zamfira-Manager Servicii Interne si Coordonare Sucursale, Pop Calin-Manager Dezvoltare si Relatii, Sirb Cristina-Manager Finante, Ciupe Aurel-Manager Apa Potabila, Bauer Csaba-Manager Apa Uzata, Turcu Gheorghe-Manager mentenanta si Presedintele Comisiei de evaluare, Torzsok Sandor -Sef UIP, Oancea Adrian -Sef Departament Achizitii si Membru al Comisiei de evaluare, Radu Vulpe -Membru al Comisiei de evaluare , Urzica Cecilia - Membru al Comisiei de evaluare, Klosz Ildiko- Membru al Comisiei de evaluare , Oniga Ovidiu- Membru al Comisiei de evaluare, Szilagyi Zoltan-Adjunct sef UIP, Dosa Krisztina-Asistent sef UIP, Horobet Mihaela -Manager proiect UIP, Borsos Adrian-Manager proiect UIP, Popa Mirela-Manager proiect UIP, Felvinczi Istvan-Manager proiect UIP, Kovacs Peter-Manager proiect UIP, Melinte Constantin- Manager proiect UIP, David Andras -Manager proiect UIP, Grama Ioan-Manager proiect UIP, Baciut Cristina-Manager proiect UIP, Hegyi Lorand-Diriginte de santier, Vescan Gheorghe-Diriginte santier, Negulescu Maria-Coordonator contabilitate UIP, Mathe Brigitte-Inspector gestiune economica UIP, Balint Zsuzsanna-Inspector gestiune economica UIP, Szilagyi Eva-Inspector gestiune economica UIP.5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata5. 1. Persoanelejuridice romane vor prezenta: -certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertei, in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul?
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertei, in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul?In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici vor depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit prevederilor art. 11 alin 4 din HGR 925 din 20065.2. Persoanele juridice straine vor prezenta:
- orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statsi bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in original in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul?insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
Nota 1 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens
Nota 3: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) va fi emisa si de catre tertul sustinator si/sau subcontractant (dupa caz). Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici pentru partea de contract pe care o vor executa.
2. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata
3. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila ofertantului.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, de la ofertantul clasat pe primul loc, prezentarea in original sau copie legalizata a documentelor mentionatein aceasta sectiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind informatiigenerale si situatia economico-financiara si cifra de afaceri globala.
Se solicita declararea cifrei medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani.
Media Cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu50.000.000, 00 lei.Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.
Nota: 1. In situatia in care valorileprezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in EURO, Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: - 2010:1 euro = 4, 2099 lei- 2011:1 euro = 4, 2379 lei
- 2012:1 euro = 4, 4560 lei
2.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu).
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economictrebuie sa prezinte documentele de mai jos:
Formularul nr. 7 ? Declaratie privind cifra de afaceri globalaDocumente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.
Formularul nr. 7C. - Declaratie privind informatiigenerale si situatia economico-financiara, pentru ultimii 3 ani
Formularul nr. 7D- Identificare financiara
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de7.242.495, 24 lei.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor sau societati finantatoare din care sa rezulte ca detin resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 7.242.495, 24 lei.
Cerinta nr.3Angajament de sustinere financiara (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art.181 lit.a), c^1)si d) respectiv art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economictrebuie sa prezinte documentele de mai jos: - Formularul nr. 7A-Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.- Formularul nr. 6 -Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006, - Formularul nr. 4 -Declaratie privind situatia personala a operatorului economic- Formularul nr.7B ? Declaratie tert sustinator economic sifinanciar
- documente suport din care sa rezulta capacitatea financiara pentru sustinerea acordata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara a operatorului economicOfertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar cu lucrarile prevazute in caietul de sarcini (materiale: PEID pentru retea distributie apa potabila, respectiv PVC pentru retea publica canalizare) , care sa fi avut ca obiect: executarea aminim 39 km retea distributie apa potabilasi executarea aminim 17 km retea publica canalizare.
Ofertantulva prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: Formularul nr.8, copii dupa parti relevante din contract sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; Procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.Recomandari din partea beneficiarilor nominalizati, din care sa rezulte cel putin urmatoarele : obiectul contractului, lucrarile incluse in contract, beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului), , rolul indeplinitin cadrul contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale
Note:
1.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
2.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
3. Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste experienta similara a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
Formularul nr.8 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniPentru contractele realizate (cel mult doua contracte), ce se doresc a fi luate in considerare pentru indeplinirea criteriilor minime de calificare se vor prezenta cumulativ urmatoarele documente:
- copii dupa parti relevante ale contractului sau contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
- recomandari din partea beneficiarilor nominalizati, din care sa rezulte cel putin urmatoarele : obiectul contractului, lucrarile incluse in contract, beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului), , rolul indeplinitin cadrul contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
2. Informatii privind ofertantii si subcontractantii
Daca oferta se depune de catre un grup de operatori economici (asociati sau subcontractanti) aceasta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere sau subcontractare.Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. Liderul asociatiei esteraspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Contractele incheiate intreliderul asociatiei si Asociati/Subcontractantivor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si acesta.
In cazul subcontractarii ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinteurmatoarele documente:
- Formularul nr. 21 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor precum si partea sau partile din contract care sunt indeplinite de acestia.
- Acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare( daca este cazul )
- Formularul nr. 10- Imputernicirea notariala privind autorizarea semnarii ofertei si a contractului.
Nota.Formularul 10 va fi completat de catre fiecare membru al asocierii
3. Angajament pentru sustinere tehnica (daca este cazul)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art.181 lit.a), c^1)si d) respectiv art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic sau sustinatorultrebuie sa prezinte documentele de mai jos:
Formular nr. 8A-Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului, ), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
- Formularul nr. 6 -Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006, - Formularul nr. 4 -Declaratie privind situatia personala a operatorului economicFormularul nr.8B ? Declaratie tert sustinator experienti similara.
- documente suport din care sa rezulta capacitatea tehnica si/sau profesionala pentru sustinerea acordata.
1. Sistem de asigurare a calitatii
Se solicita demonstrarea faptului ca operatorul economic are implementat si certificat Standardul de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele autorizate, va fi depusa ca parte a ofertei. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertei.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinteurmatoarele documente:
- Certificatul ISO 9001, sau echivalent, (copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele autorizate)
2. Management de Mediu
Se solicita demonstrarea faptului ca operatorul economic are implementat si certificat Standardul de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001, sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, sau echivalent, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele autorizate, va fi depusa ca parte a ofertei. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertei.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinteurmatoarele documente:
- Certificatul ISO 14001, sau echivalent (copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata de persoanele autorizate)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
MS-TM-RB-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.03.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 11:00
Locul: Tg. Mures, Str Kos Karoly nr. 1, Jud Mures, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind POS Mediu Axa prioritara1?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?Finant va fi asig din Fondul de Coeziune in baza Contr de Finantare nr. 121172 / 08.04.2011 pentru Jud Mures care a fostincheiat intre AM POS Mediu (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice) si S.C. Compania AQUASERV S.A. Tg Mures
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Durata de 21 luni reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de notificare a defectelor de 12 luni cu posibilitate de prelungire pana la 24 de luni. Conform prevederilor art. 29 , alin 21, din OUG nr. 34/2006 , modificata si completata prin OUG nr. 77/2012 , valoarea estimata a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in Devizul general al proiectului din Aplicatia de finantare aprobata. Ofertantul va cuprinde, ca element constitutiv si distinctiv al propunerii financiare, valoarea rezultata in urma aplicarii in listele de cantitati: LDC-Sumar si Centralizator Sectoare, a cheltuielilor aferenteprocentului de diverse si neprevazute de 10% conform devizului general inaintat in cadrul propunerii financiare.Valoarea estimata a contractului este de 60.876.247, 93 lei din care diverse si neprevazute: -procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10% din valoarea estimata fara cheltuielile diverse si neprevazute;
-suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 5.534.204, 36 lei (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art 256 ^ 2 din OUG 34 din 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Kos Karoly, Nr.1, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 5400297, Romania, Tel. +40 265208811, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer